01.01.2022 r. – 31.03.2024 r. Działanie 5.5. Szkolenia dla osób w wieku przedemerytalnym umożliwiające dokształcenie lub zmianę kwalifikacji

W ramach przygotowania do rekrutacji na szkolenia zawodowe dla grupy osób w wieku przedemerytalnym przeprowadzono bieżącą analizę rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe lub o charakterze zawodowym.

Prowadzono również analizę oferty szkoleniowej oraz instytucji szkoleniowych na rynku usług edukacyjnych pod kątem możliwości przeszkolenia zrekrutowanych uczestników.

W ramach strategii rekrutacyjnej podjęliśmy szereg działań mających na celu zwiększenie zainteresowania projektem „Żyj, mieszkaj, pracuj Jeleniej Górze!”

Dzięki tym działaniom udało się dotrzeć do wielu różnych środowisk, tak zawodowych,  społecznych jak i kulturalnych.

Proces rekrutacji zakończono w dniu 31.07.2023 r. W sierpniu rozpoczęto rozmowy indywidualne z osobami, które zgłosiły się do projektu. Celem tych spotkań było szczegółowe doprecyzowanie oczekiwań poszczególnych uczestników, wybranie najbardziej adekwatnej dla nich formy wsparcia, uszczegółowienie rodzaju kursu i interesującego ich zakresu tematycznego, tak by jak najlepiej dopasować go do wymaganych kryteriów.

Ogółem liczba osób, które zgłosiły się do udziału w projekcie: 21

Niektóre osoby potrzebowały kilku spotkań w celu określenia i/lub zidentyfikowania swoich potrzeb zawodowych z potrzebami rynku pracy oraz możliwościami i zakresem szkoleniowym w poszczególnych branżach.

Po zweryfikowaniu potrzeby poszczególnych uczestników z podziałem na tematy szkoleń, wybrano najbardziej adekwatne dla nich formy wsparcia, uszczegółowiono rodzaj kursu i interesujący ich zakres tematyczny.

 • w terminie 22.10.2023 do 16.12.2023 odbyło się szkolenie pn. Kadry i płace dla 5 osób,
 • w terminie 04.11.2023 do 10.12.2023 odbyło się szkolenie pn. Specjalista ds. Zamówień publicznych dla 1 osoby,
 • w terminie 16.11.2023 do 16.12.2023 odbył się kurs prawa jazdy w kategorii „C” dla 2-ch osób,
 • w terminie od 03.11 do 16.12.2023 odbył się kurs z prawa jazdy kategorii „D” dla 3 osób,
 • w terminie od 3.11.2023r. do 28.11.2023 dla 1 osoby; w terminie 03.11.2023r.do 12.12.2023r. dla drugiej osoby; w terminie od 03.11.2023 do 16.12.2023 dla trzeciej osoby,
 • w terminie od 01.01.2024 do 31.01.2024 r. odbył się intensywny kurs z języka angielskiego dla 7 osób w dwóch grupach językowych.

Zrealizowano również Kurs komputerowy dla seniorów (15 osób w dwóch grupach) w terminie 04.12.2023 do 07.12.2023 r.

01.01.2022 r.  – 31.03.2024 r. w ramach realizacji Działania 5.4. Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej:

 1. Odbyły się Szkolenia dla osób fizycznych z zakresu:
 • Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzili: Dr Maja Jokiel i Dr hab. Grzegorz Marcin Jokiel. Wzięło w nich udział 20 uczestników. Szkolenia odbyły się w terminach: 23 – 25.05.2023 r. i 30.05 – 01.06.2023 r.

Tematyka szkolenia obejmowała:

 • Moduł I – 8 h
 • Identyfikacja podstawowych pojęć, np. przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, przedsiębiorczość, itp. – identyfikacja własnego pomysłu na biznes.
 • Zapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (Kodeks Pracy, RODO, Konstytucja dla Biznesu).
 • Zapoznanie z procedurami i dokumentami potrzebnymi do założenia działalności gospodarczej (CEIDG – wypełnianie druków, ZUA, DRA, PKD, itp.).
 • Prawo podatkowe (Polski Ład – Niskie Podatki), rodzaje podatków, wybór formy opodatkowania „mojego” biznesu oraz ćwiczenia związane z obliczaniem podatków oraz innych obciążeń.

 

 • Moduł II – 8h
 • Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw – ćwiczenia wybór formy organizacyjno-prawnej „mojego” przedsiębiorstwa.
 • Analiza ryzyk – identyfikacja pojęciowa oraz analiza ryzyka „mojego” przedsięwzięcia, konkurencja.
 • Człowiek przedsiębiorczy – główne cechy osobowościowe – autodiagnoza.
 • Komunikacja z klientem.

 

 • Moduł III – 8h
 • Tworzenie Biznes planu mojego przedsięwzięcia.
 • Źródła finansowania działalności
 • Negocjacje – techniki komunikacji i negocjacji w biznesie.
 • Sprzedaż, marketing, PR.

 

Szkolenie skierowane były do osób fizycznych, zamieszkałych na obszarze administracyjnym Miasta Jelenia Góra, chcących podnieść swoje kompetencje i wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy.

 1. Szkolenie dla Przedsiębiorców
 • Finansowe i formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności, prowadzili: Dr Maja Jokiel i Dr hab. Grzegorz Marcin Jokiel. Wzięło w nich udział 10 uczestników. Szkolenie odbyło się w terminie 13.06.2023 r.

 

Tematyka szkolenia obejmowała:

 • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej z punktu widzenia potrzeb pracowników MMŚP (m.in. zmiany w Prawie Pracy w 2022 r i w 2023r.).
 • Elastyczne formy zatrudnienia oraz zatrudnianie cudzoziemców.
 • „Polski Ład – Niskie Podatki” z punktu widzenia korzyści i niekorzyści pracowniczych.
 • Zewnętrzne możliwości pozyskiwania środków finansowych (przegląd dostępnych programów finansujących i wspomagających funkcjonowanie MMŚP).
 • Trendy w marketingu INTERNETOWYM, prowadzili: Dr Piotr Zawadzki i Dr hab. Izabela Michalska-Dudek, prof. UEW. W szkoleniach udział wzięło 25 uczestników. Szkolenia odbyły się w terminach: 26.09.2023 r.; 20.11.2023 r.; 30.01.2024 r.

Tematyka szkolenia obejmowała:

 • AI (sztuczna inteligencja), Chat GPT w Twoim biznesie.
 • Jak optymalizować/zwiększać sprzedaż przez Internet, Google Ads?
 • Pozycjonowanie stron www, narzędzia do mierzenia efektywności naszych działań Google Analytics
 • Jak skutecznie wykorzystać social media i dotrzeć do odbiorcy naszych usług?
 • Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój cyfrowy własnego biznesu.

 

 • Redukcja kosztów, Zarządzanie relacjami z klientami, prowadził Dr Maja Jokiel i Dr hab. Grzegorz Marcin Jokiel. W szkoleniu udział wzięło 6 uczestników. Szkolenie odbyło się w terminie 23.11.2023 r

 

Tematyka szkolenia obejmowała:

 • Energooszczędność jako czynnik obniżający koszty własnego biznesu. Przegląd dostępnych rozwiązań.
 • Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje pozwalające obniżyć koszty własnego biznesu.
 • Obsługa klienta trudnego, czyli jak nie dać się ponieść emocjom.
 • Przegląd najlepszych praktyk i wzorców z zakresu obsługi klienta.

 

Szkolenie poprowadzi:

Dr Maja Jokiel – doktor nauk ekonomicznych, w zakresie ekonomii Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki, magister i profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Dr hab. Grzegorz Marcin Jokiel – doktor habilitowany w dziennie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki organizacji i Zarządzania przyznawany przez Wydział Gospodarki Narodowej Akademii ekonomicznej im. Oscara Langego we Wrocławiu. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Wydział Gospodarki Narodowej: Kierunek Bankowość i Finanse, magister i profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Dr hab. Izabela Michalska-Dudek, prof. UEW – pracownik badawczo-dydaktyczny, kierownik Katedry Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, autorka wielu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim, współautorka podręczników akademickich z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, kierownik, główny wykonawca i współwykonawca projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundacji Nauki Polskiej, członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Marketingu, wykonawca licznych projektów badawczo-wdrożeniowych z zakresu zarządzania gospodarką turystyczną w regionie i marketingu produktu turystycznego, a także trener z zakresu zarządzania relacjami z klientami, kształtowania lojalności oraz e-marketingu.

 Dr Piotr Zawadzki – Adiunkt w Katedrze Marketingu I Zarządzania Gospodarką Turystyczną na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Realizuje badania w zakresie możliwościami wykorzystania rozwiązań nowoczesnych technologii w obszarze szeroko pojętego marketingu i promocji. Współautor koncepcji i kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie sprzedażą”. Posiada doświadczenie w biznesie w zakresie marketingu i sprzedaży, a także pozyskiwania funduszy unijnych. Prowadzi własną działalność konsultingową oraz pracuje jako szkoleniowiec działów handlowych i działów marketingu.

01.01.2022 – 31.03.2024 Działanie 5.1.Doradztwo zawodowe w szkołach

Głównym celem zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego, realizowanych w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, było wsparcie uczniów klas 7 i 8 jeleniogórskich szkół podstawowych w samopoznaniu, w tym w definiowaniu swoich mocnych stron i zasobów a także wyposażenie ich w wiedzę na temat aktualnych trendów na rynku edukacji i pracy, które w konsekwencji pomogą im w zaplanowaniu i wyborze odpowiedniej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Celem wspierającym było dostarczanie wiedzy i umiejętności pomocnych w autokreacji, radzeniu sobie z wyzwaniami zawodowymi, zachęcanie, inspirowanie do rozwoju umiejętności i kompetencji przydatnych we współczesnym świecie oraz przede wszystkim do brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Podczas zajęć grupowych omawiane były m.in. takie tematy jak: samopoznanie, odkrywanie swoich zasobów, dokumentowanie swoich osiągnięć, wymagania i oczekiwania pracodawców, kształcenie zawodowe i ustawiczne, formy edukacji, poznawanie zawodów, w tym zawodów przyszłości oraz przedsiębiorczość.

Wszystkie zajęcia prowadzone były metodami aktywnymi, tak że „lekcje” poradnictwa zawodowego nie tylko pomagały w wyborze odpowiedniej ścieżki zawodowej, ale również wspierały w rozwoju umiejętności miękkich, przede wszystkim kompetencji komunikacyjnych tj.: aktywne słuchanie, prezentowanie wypracowanych w ćwiczeniu treści przed klasą, prowadzenie dialogu, negocjowanie i interpretowanie znaczeń. Ważne też było wzmacnianie kreatywnej i otwartej postawy wobec własnych możliwości, a także względem uczenia się i rozwoju całożyciowego.

Podczas spotkań starano się unaocznić uczniom związek między ich zainteresowaniami, codziennymi aktywnościami, ewentualną pomocą jaką świadczyli w różnych działaniach jako wolontariusze a wyborem szkoły/zawodu. Celem było uruchamianie refleksyjności, świadomości, że właśnie w takich prozaicznych często czynnościach mogą tkwić predyspozycje, talenty, możliwości, umiejętności pomocne w przyszłych wyborach i przydatne do tworzenia swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Z kolei zajęcia poświęcone przyszłości, dynamicznie zmieniającemu się rynkowi pracy, pojawianiu się coraz to nowych zawodów i specjalizacji miało na celu wsparcie ich w zakresie radzenia sobie ze zmienną rzeczywistością poprzez ciągłe konstruowanie i rekonstruowanie własnej ścieżki kariery, budowanie otwartości na ponowne wybory, alternatywne plany działania i różnorodne ścieżki rozwojowe. Obecni siódmo czy ósmoklasiści być może nie będą mogli zrealizować swoich aktualnych wizji o swojej przyszłości zawodowej, nie dlatego, że je zweryfikują na podstawie swoich zasobów czy potrzeb, lecz dlatego, że gdy wejdą na rynek pracy, zawody te mogą już nie istnieć. Stąd już teraz poznawali zawody tj. np.: terapeuta końca życia, trener robotów, broker prywatności, kosmiczny farmer, wirtualny żołnierz hodowca owadów, kosmiczny architekt czy inżynier nanomedycyny. A to tylko kilka z wielu prognozowanych do wystąpienia za kilka lat.

Głównymi narzędziami pracy doradcy zawodowego w tym projekcie było udzielanie porad zawodowych w formie indywidualnej i grupowej oraz wycieczki zawodoznawcze.

Tak, jak forma grupowa cieszyła się sporym zainteresowaniem, to spotkania indywidualne, były już mniej popularne, choć i w tym zakresie przekroczone zostały zakładane wskaźniki projektu. Młodzież ciągle jeszcze kojarzy zajęcia odbywające się w szkole, z obawą przed byciem ocenianym, wyobrażaniem sobie, że trzeba być do tych zajęć jakoś specjalnie przygotowanym, mieć już wiedzę, choćby o lokalnym rynku edukacyjnym. A braki właśnie w tym zakresie było bardzo widoczne podczas zajęć grupowych, zwłaszcza w klasach siódmych. Należy też pamiętać, że obecni uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej, często rozpoczynali ją w wieku sześciu lat i są jeszcze mentalnie nieprzygotowani do podejmowania świadomych, przemyślanych decyzji edukacyjno-zawodowych. Często też zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego były ich pierwszym kontaktem z szeroko rozumianym rynkiem pracy, czyli też myśleniem o sobie w kontekście tego, jaką rolę zawodową chcieliby pełnić w przyszłości. Przez całe swoje dotychczasowe życie identyfikowali się z raczej z rolą ucznia czy dziecka w rodzinie, a nie taką, która może samodzielnie kreować swoje role, w tym zawodowe. Przeciętnie dopiero od ok. 12 roku życia młodzi ludzie wkraczają w okres adolescencji, który jest okresem dokonywania próbnych wyborów, określaniu swoich zainteresowań w tym zawodowych, poprzez zauważanie swoich  umiejętności i uzdolnień. Warto też podkreślić, że młody człowiek dokonując wyboru zawodu, często kieruje się opiniami grupy rówieśniczej lub panującą „modą”, „trendem”. Okres realistycznego wyboru zawodu rozpoczyna się dopiero w wieku, średnio od 17 r.ż. i trwa średnio do 24 r.ż. Ponadto, by uczeń mógł dokonać optymalnego wyboru, powinien być wspierany nie tylko przez doradcę zawodowego ale także przez rodziców, szkołę, osoby znaczące, tak by mógł identyfikować pracę jako wartość. Zwłaszcza wpływ postaw rodzicielskich ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju, szczególnie w zakresie kreowania aspiracji życiowych i zawodowych.

Jednym z bardziej ciekawych dla młodzieży elementów projektu, były wycieczki zawodoznawcze do różnych zakładów pracy.

Tego typu zajęcia należą do najlepszych sposobów na poznanie autentycznych środowisk pracy w różnych zawodach. Uczniowie, wraz z doradcą zawodowym KARR, odwiedzili: VALMET Service and Technologies S.A w Cieplicach, Hotel Mercury i JZO S.A. w Jeleniej Górze.

Młodzież miała okazję samodzielnie obserwować procesy produkcyjne, zobaczyć profesjonalne laboratoria, przyjrzeć się rzeczywistym warunkom pracy. Poznali też przebieg wytwarzania poszczególnych produktów czy usług, począwszy od działu marketingu poprzez działy: sprzedaży, zakupów, aplikacji, inżynieryjnego, montażu, logistyki i wysyłki na dziale HR skończywszy. Zostali też poinformowani o możliwościach zatrudnienia, wymaganych kwalifikacjach zawodowych, umiejętnościach oraz zdolnościach interpersonalnych. Pozwoliło to uczniom uświadomić sobie, jak wygląda proces rekrutacji, ile jest miejsc pracy w obrębie danego zakładu, skonfrontować swoje wyobrażenia o poszczególnych stanowiskach pracy, rolach zawodowych z rzeczywistością. Z pewnością takie wycieczki okazały się ważnym i stymulującym bodźcem do dalszego rozwoju oraz motywacją do nauki.

W całym cyklu projektu, realizowanym od stycznia 2022 r. do marca 2024 r. korzystając ze wszystkich dostępnych narzędzi doradczych, kładziono szczególny nacisk na to, aby młody człowiek, nauczył się dokonywać adekwatnych wyborów edukacyjno-zawodowych, posiadał wiedzę na temat oferty edukacyjnej, przydatności zawodowej, rynku pracy, potrafił ocenić swoje zasoby i możliwości.

Ważne jest, by zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego stały się naturalną codziennością społeczności uczniowskiej, a spotkania z doradcą zawodowym traktowane były jako zwyczajny etap w rozwoju kompetencji decyzyjnych młodzieży.

01.06.2023

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze”, w ramach Działania 5.4., w dniach 23.05 – 25.05 i 30.05 – 01.06.2023 zorganizowała bezpłatne szkolenie z zakresu „Zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej”. W szkoleniach udział wzięło 20-stu mieszkańców Jeleniej Góry, w dwóch kameralnych, 10- osobowych grupach.

Szkolenia przebiegały w bardzo miłej atmosferze, uczestnicy integrowali się ze sobą wspólnie kreując pomysły na swój własny biznes, inspirując się na wzajem.

Tematyka szkolenia obejmowała:

Moduł I – 8 h

 • Identyfikacja podstawowych pojęć, np. przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, przedsiębiorczość, itp. – identyfikacja własnego pomysłu na biznes.
 • Zapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (Kodeks Pracy, RODO, Konstytucja dla Biznesu).
 • Zapoznanie z procedurami i dokumentami potrzebnymi do założenia działalności gospodarczej (CEIDG – wypełnianie druków, ZUA, DRA, PKD, itp.).
 • Prawo podatkowe (Polski Ład – Niskie Podatki), rodzaje podatków, wybór formy opodatkowania „mojego” biznesu oraz ćwiczenia związane z obliczaniem podatków oraz innych obciążeń.

Moduł II – 8h

 • Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw – ćwiczenia wybór formy organizacyjno-prawnej „mojego” przedsiębiorstwa.
 • Analiza ryzyk – identyfikacja pojęciowa oraz analiza ryzyka „mojego” przedsięwzięcia, konkurencja.
 • Człowiek przedsiębiorczy – główne cechy osobowościowe – autodiagnoza.
 • Komunikacja z klientem.

Moduł III – 8h

 • Tworzenie Biznes planu mojego przedsięwzięcia.
 • Źródła finansowania działalności
 • Negocjacje – techniki komunikacji i negocjacji w biznesie.
 • Sprzedaż, marketing, PR.

 

Szkolenia zostały realizowane w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, który jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” oraz ze środków budżetu państwa.

28.03.2023

Targi zawodów-cykl spotkań uczniów z przedsiębiorcami organizowanych w ramach realizacji projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”

W dniach 06.03 – 10.03.2023 dla młodzieży z klas 7 i 8 szkół podstawowych nr 11, 5 i 7 został zorganizowany cykl spotkań uczniów z przedsiębiorcami do zakładu VALMET Service and Technologies S.A w Cieplicach.

VALMET Service and Technologies S.A jest częścią globalnej grupy VALMET, lidera w produkcji maszyn papierniczych i ciągów produkcyjnych do produkcji papieru, które sprzedawane są na całym świecie. Główna siedziba firmy jest w Finlandii, natomiast jej oddziały są na wszystkich kontynentach, gdzie łącznie zatrudniają około 17 500 pracowników.

Natomiast w dniach 01.03, 15.03 i 22.03 uczniowie klas 7 i 8 ze szkół podstawowych nr 7, 5 i 2 uczestniczyli spotkaniach w JZO. JZO to zakład, który jest z kolei częścią globalnej grupy EssiliorLuxottica, lidera w produkcji soczewek okularowych, które sprzedawane są na całym świecie.

Na każdym ze spotkań w firmie Valmet uczniowie zostali zapoznani z całym procesem produkcji maszyn papierniczych, począwszy od działu marketingu, inżynieryjnego, montażu, sprzedaży, zakupów, aplikacji, działu zajmującego się projektowaniem czynności linii produkcyjnych, logistyki i wysyłki na dziale HR skończywszy.

Podczas wizyt w JZO uczniowie zostali zapoznani z całym procesem produkcji soczewek okularowych, także nie omijając działu marketingu, sprzedaży, zakupów, produkcji soczewek, działu barwienia, utwardzania i wzbogacania oraz osadzania soczewek w oprawach okularowych, działu logistyki i wysyłki również na dziale HR skończywszy.

Na każdym dziale w jednej i drugiej firmie młodzież zapoznała się z poszczególnymi stanowiskami pracy i zawodami związanymi z wykonywaniem obowiązków na tych stanowiskach. Zaangażowana w wizyty młodzieży kadra kierownicza obu zakładów szeroko omówiła  zakres czynności wykonywanych na poszczególnych stanowiskach oraz jakie predyspozycje i cechy psychofizyczne powinien posiadać kandydat na dane stanowisko.

Młodzieży podczas tych wizyt również przedstawiono ścieżkę rozwoju, w każdej z firm, wskazano na możliwość wykonywania pracy na całym świecie, zarówno w poszczególnych oddziałach, jak i podczas uruchamiania ciągu produkcyjnego u klienta. Dodatkowo uczniowie zapoznali się z ofertą praktyk i stażów zawodowych, które mogliby realizować już na poziomie szkoły ponadpodstawowej.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniach, zadając pytania dotyczące wymagań zawodowych, szans zatrudnienia oraz na jakie wynagrodzenie mogą liczyć na poszczególnych stanowiskach? Podczas całego cyklu spotkań często podkreślano konieczność znajomości języków obcych, w szczególności języka angielskiego, aby móc kandydować na stanowiska pracy w firmach VALMET i JZO. W całym tegorocznym cyklu 8 spotkań udział wzięło 110 uczniów.

Głównym celem tych spotkań było przybliżenie młodzieży zawodów i specjalności, środowiska pracy oraz ogólnych i szczegółowych wymagań od kandydatów na pracowników danej firmy. Spotkania uczniów klas 7 i 8 z przedsiębiorcami w poszczególnych przedsiębiorstwach miały na celu wspomóc młodzież w planowaniu swojej ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej, ułatwić im tak ważne decyzje w ich młodym wieku, jakim jest wybór szkoły ponadpodstawowej.

W trakcie całego cyklu spotkań zapewniony był catering dla uczniów i gadżety promujące projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, a także upominki od firm.

15.02.2023

W ramach działań projektowych przeprowadzone zostały indywidualne spotkania i konsultacje dla 21 uczniów w Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze, których celem jest rozwiązanie problemów związanych z rozwojem edukacyjno – zawodowym uczniów i wypracowanie ścieżki dojścia do zawodu. Na spotkaniach przeprowadzana jest analiza potrzeb, oczekiwań i planów ucznia. W ramach konsultacji uczniowie wspólnie z doradcą mogą przeprowadzić weryfikację własnych zasobów zainteresowań, zdolności ucznia, kompetencji, a tym samym predyspozycji zawodowych, z uwzględnieniem stanu zdrowia i systemu wartości w odniesieniu do planowania drogi zawodowej. Na spotkaniu sporządzany jest bilans własnych zasobów, co pomoże w ustaleniu obszaru do rozwoju edukacyjno-zawodowego i osobistego ucznia. W ostatnich miesiącach odbyły się również  3 warsztaty  grupowe dla młodzieży ze szkoły nr 11, w których udział wzięło łącznie 73 uczniów, na których uczniowie wspólnie z doradcą zawodowym omawiali obszar największej aktywności zainteresowań zawodowych, ofertę edukacyjną jeleniogórskich szkół ponadpodstawowych. Wspólnie analizowali szczegółowe konsekwencji wyboru poszczególnych typów szkół. Działania te mają wspomóc młodzież w dokonaniu trafnych i przemyślanych wyborów edukacyjno – zawodowych. Został również omówiony rynek pracy i zapotrzebowanie na poszczególnych pracowników, szczególnie na lokalnym rynku pracy. Prowadzone działania mają na celu skłonić uczniów do głębszej refleksji nad planowaniem kariery zawodowej oraz dokonania trafnych i adekwatnych wyborów edukacyjnych, które doprowadzą ich do zdobycia pożądanych kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
Dobrze jak już na etapie ukończenia szkoły podstawowej uczeń zna swoje preferencje zawodowe i na tej podstawie dokonuje wyboru szkoły lub szkół, które pozwolą uzyskać kwalifikacje dla wybranego zawodu. Doradca zawodowy spotkał się również z rodzicami uczniów szkoły podstawowej nr 7 na wywiadówce szkolnej, gdzie przedstawił swoją rolę i cel działań projektowych. W ramach dalszych działań projektowych planowane są spotkania uczniów ze Szkół Podstawowych Nr 7, 11, 5  i 2 z przedsiębiorcami u przedsiębiorców.

30.09.2022

„Gość ma zawsze rację… czyli o zawodach i pracy w hotelu”

 Wycieczka zawodowo poznawcza do Hotelu Mercure Jelenia Góra w ramach Targów zawodów-cyklu spotkań uczniów z przedsiębiorcami zorganizowanych z projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”

 

W dniu 27 września 2022 roku grupa uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze uczestniczyła w wycieczce zawodowo poznawczej do Hotelu Mercure w Jeleniej Górze.

Celem wycieczki było bliższe poznanie zawodu hotelarza oraz zasad funkcjonowania hotelu. Uczniowie zostali zapoznani ze stanowiskami pracy, jakie można spotkać w obiekcie hotelowym. Dyrekcja obiektu przedstawiła młodzieży jednostki organizacyjne hotelu oraz obszary pracy, takie jak: służby parterowe, służby recepcyjne, służby piętra, gastronomię, pralnie, administrację, dział techniczny, obsługę konferencji, dział rekreacji, dział rezerwacji, dział sprzedaży i marketingu. Podczas zwiedzania obiektu „od kuchni”  wskazano na istotny element, iż praca w tych działach wymaga odrębnych kwalifikacji i kompetencji oraz cech osobowościowych. Omówiono, jakie zawody są wykonywane w każdym z działów. Przedstawiono zakres czynności oraz wymagań na poszczególnych stanowiskach pracy. Zaznaczono również, że istotne znaczenie ma posiadanie kompetencji ponad zawodowych, które są sprawdzane i weryfikowane podczas przyjmowania na konkretne stanowiska. Młodzież została oprowadzona po wizytowanym obiekcie, gdzie obserwowała pracę osób na konkretnych stanowiskach i gdzie mogła również zadawać pytania w zakresie konkretnych zawodów.

Na spotkaniu z przedsiębiorcą uczniowie mogli poznać krótką historię jeleniogórskiego hotelu. Uczestnikom spotkania został również wyjaśniony zakres standardów dla obiektów hotelowych względem przyznawanych gwiazdek.

Targi zawodów-cykl spotkań uczniów przedsiębiorcami ma na celu wspomóc młodego człowieka w wyborze przyszłego zawodu i związanego z tym wyboru szkoły ponadpodstawowej.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji i pracownikom Hotelu Mercure Jelenia Góra  za życzliwe przyjęcie, profesjonalną obsługę oraz miłą atmosferę.

29.09.2022

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w MOVI CITIES – Jeleniogórskim Festiwalu Światła 30.09-2.10.2022, realizowanym w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”.

Szczegóły na :

https://rozwojlokalny.jeleniagora.pl/na-zakonczenie-wrzesnia-jeleniogorskiego-festiwal-swiatla/

06.05.2022

Działania w ramach doradztwa zawodowego

W ramach prowadzonych indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym przeprowadzona zostaje diagnoza zainteresowań i preferencji zawodowych uczniów ostatnich klas szkół podstawowych.  Wskazywany jest obszar największej aktywności zainteresowań zawodowych. Ponadto omawiana jest oferta edukacyjna jeleniogórskich szkół ponadpodstawowych, ze szczegółowym omówieniem konsekwencji wyboru poszczególnych typów szkół. Działania te mają wspomóc młodzież w dokonaniu trafnych i przemyślanych wyborów edukacyjno – zawodowych. W większości przypadków uczniowie nie definiują wyboru szkoły ponadpodstawowej z zawodem, jaki chcą wykonywać. Bardzo często czynnikiem decydującym o  wyborze danej szkoły jest możliwość dostania się do niej z uzyskanymi wynikami w szkole podstawowej, bliskość szkoły względem miejsca zamieszkania lub wybór tej szkoły przez rówieśników.
Niewielu uczniów identyfikuje wybór szkoły z przygotowaniem do wykonywania określonego zawodu. W ramach konsultacji doradca uświadamia młodzież, jakie są konsekwencje zawodowe wyboru poszczególnych typów szkół. Zostaje również omówiony rynek pracy i zapotrzebowanie na poszczególnych pracowników, szczególnie na lokalnym rynku pracy. Prowadzone działania mają na celu skłonić uczniów do głębszej refleksji nad planowaniem kariery zawodowej oraz dokonania trafnych i adekwatnych wyborów edukacyjnych, które doprowadzą ich do zdobycia pożądanych kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Do dnia 5 maja 2022 r. z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym skorzystało 26 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze. Spotkania odbywały się w szkole nr 11 w dniach 28.03 – 31.03.2022; 01.04, 5.04, 06.04, 08.04, 12.04. 13.04, 20.04, 22.04 i 04.05.2022 r.