Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II edycja

Dolnośląski pakiet gospodarczy – DORADZTWO

„Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – II EDYCJA”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 8.5 – Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DO PROJEKTU OD DNIA 10.12.2018

Nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020,
Działanie 8.5 – Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.

Okres realizacji

10.2018 – 03.2021

Beneficjent wiodący

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej DAWG Sp. z o.o.

Wartość projektu

Całkowity budżet projektu: 15 427 755,20 PLN

Łączna wartość dofinansowania: 14 656 367,44 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy projektu

 • Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej DAWG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu –na obszarze subregionu wrocławskiego
 • Agencję Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. z siedzibą w Legnicy na obszarze subregionu legnicko – głogowskiego
 • Agencję Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie na obszarze subregionu wałbrzyskiego
 • Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze – na obszarze subregionu jeleniogórskiego
 • Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu – na obszarze subregionu wrocławskiego

Cele projektu

Cel główny | Ograniczenie napływu osób bezrobotnych zwolnionych lub planowanych do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy na terenie województwa dolnośląskiego.

Dla kogo? | Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do dolnośląskich przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników. Wsparciem zostanie objętych co najmniej 520 osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Projekt dotyczy wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych poprzez kompleksowy zestaw działań outplacementowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. W ramach projektu oferowane są następujące rodzaje wsparcia:

 • doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy | 500 osób
 • poradnictwo psychologiczne | 100 osób
 • szkolenia zawodowe | 125 osób
 • studia podyplomowe | 50 osób
 • staże zawodowe | 100 osób)
 • dodatek relokacyjny | 25 osób
 • wsparcie doradczo-szkoleniowe | 250 osób oraz finansowe dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą | 200 osób
Oferowane wsparcie przyczyni się do osiągnięcia założonych celów i rezultatów projektu. Efektem udzielonego wsparcia będzie aktywizacja zawodowa i podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 390 osób.

Grupa docelowa

 • Osoba zwolniona z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 • Osoba przewidziana do zwolnienia, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy lub stosunku służbowego lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.
 • Osoba zagrożona zwolnieniem – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 m-cy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zg. z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 poz. 192) lub zg. z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502)

FORMY WSPARCIA

OBLIGATORYJNE

DORADZTWO ZAWODOWE z elementami pośrednictwa pracy obowiązkowe dla każdego uczestnika udzielane jest jako pierwsza forma wsparcia, polegające na:

 • diagnozie kompetencji i predyspozycji zawodowych uczestników
 • wskazaniu pozostałych form wsparcia, które przyczynią się do zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia

FAKULTATYWNE

Szkolenia zawodowe

W zakresie zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji – dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników szkolenia.

 • tematyka szkoleń elastycznie dostosowana do potrzeb rynku pracy
 • możliwość sfinansowania:
  – organizacji szkolenia, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe
  – niezbędnych badań lekarskich
  – egzaminów
  – przejazdu na szkolenia
  – zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkaniaosobom uczestniczącym w szkoleniu przysługuje stypendium
 • szkoleniowe w wys. nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. w pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalne.

Studia podyplomowe

po dokonaniu analizy indywidualnych potrzeb uczestnika projektu
– możliwość sfinansowania kosztów studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł – udokumentowanych kosztów należnych organizatorowi studiów
– wymagany wkład własny finansowy – w wysokości 10% wartości dofinansowania
– okres trwania studiów max. 2 lata lub do zakończenia projektu.

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospdarczej

kompleksowe wsparcie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

 • obowiązkowy udział w części szkoleniowo – doradczej z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • maksymalna kwota dotacji – 24 tys. zł
 • wymagany wkład własny finansowy – w wysokości 10% wartości udzielonej dotacji
 • wsparcie pomostowe – max. 1 200 zł /12 m-c
 • ograniczenia dot. grupy docelowej: o wsparcie ubiegać się może wyłącznie osoba, która nie posiadała wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie uzyskała środków na podjęcie działalności gosp. pochodzących z funduszy publicznych i spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków jest:
  – osobą z niepełnosprawnością
  – osobą powyżej 50 roku życia
  – kobietą
  – osobą o niskich kwalifikacjach
  – osobą poniżej 30 roku życia

Staże zawodowe

realizowane zgodnie z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży, spełniające podstawowe wymagania zapewniające wysoki standard stażu

 • okres stażu od 3 do 12 miesięcy (średnio 6 m-cy) – na zasadzie umowy o zorganizowanie stażu
 • osobom uczestniczącym w stażach zawodowych przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia (max. 1050 zł netto)
 • istniej możliwość sfinansowania pozostałych kosztów związanych z odbywaniem stażu (koszty dojazdu, szkolenia BHP, odzieży ochronnej, itp.) – średnio w kwocie 3 tys. zł / osobę
 • istnieje możliwość sfinansowania kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty.

Dodatek relokacyjny

przeznaczony na wsparcie dla uczestników projektu, którzy podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w miejscowości innej niż dotychczasowe miejsce zamieszkania

 • kwota dodatku relokacyjnego 7 tys./osobę
 • odległość od miejsca zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia – wynosi co najmniej 50 km
 • osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową przez okres co najmniej 6 m-cy

Poradnictwo psychologiczne

Udzielane szczególnie dla osób, które mają trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji spowodowanej utratą pracy lub możliwością utraty pracy.
Kontakt

Personel projektu | +48 538 406 601 (doradca zawodowy), 728 314 765, 75 75 27 514, 75 75 27 500

DOKUMENTY PROJEKTOWE

Doradztwo zawadowe
Psycholog
Działalność gospodarcza
Staż zawodowy
Szkolenia zawodowe
Studia podyplomowe
Relokacja
Pozostałe

Działalność gospodarcza – Aktualności dla uczestników