„Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – III EDYCJA”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 8.5 – Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.

UWAGA! – Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostały wyczerpane.

Nabór uczestników prowadzony jest w sposób ciągły, w całym okresie realizacji projektu. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie składają wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne – dostępne poniżej w „DOKUMENTY PROJEKTOWE”

Nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020,
Działanie 8.5 – Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.

Okres realizacji

04.2021 – 06.2023

Beneficjent wiodący

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej DAWG Sp. z o.o.

Wartość projektu

Całkowity budżet projektu: 12 691 223,60 PLN

Łączna wartość dofinansowania: 12 055 298,60 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy projektu

 • Dolnośląska Agencję Współpracy Gospodarczej DAWG Sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu
 • Karkonoska Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze
 • Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. z siedzibą w Legnicy
 • Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu
 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A z siedzibą we Wrocławiu – na obszarze subregionu wrocławskiego

Komunikaty

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zamieściła – OSTATECZNĄ LISTĘ WNIOSKÓW rekomendowanych do uzyskania wsparcia finansowego w ramach projektu „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – III edycja” – V GRUPA.
Jednocześnie informujemy, że podjęta decyzja wskazująca liczbę przyznanych punktów wraz z uzasadnieniem zostanie do Państwa wysłana w terminie do 5 dni roboczych od dnia ukazania się komunikatu.

Jednocześnie prosimy o pilny kontakt z KARR SA w celu ustalenia dalszego postępowania – tel. 75 75 27 534 lub 75 75 27 514.

OSTATECZNA LISTA WNIOSKÓW

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 27 ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III EDYCJA” nr RPDS.08.05.00-02-0001/20 – dla V GRUPY Uczestników zakwalifikowanych do projektu.

Wnioski należy złożyć w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA; ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra (Sekretariat, I piętro) w dniach od 9 grudnia do 13 grudnia 2022 r. w godzinach od 8.00 do 15.00

Do pobrania instrukcja składania wniosków: >pobierz<

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zamieściła – OSTATECZNĄ LISTĘ WNIOSKÓW rekomendowanych do uzyskania wsparcia finansowego w ramach projektu „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – III edycja” – IV GRUPA.
Jednocześnie informujemy, że podjęta decyzja wskazująca liczbę przyznanych punktów wraz z uzasadnieniem zostanie do Państwa wysłana w terminie do 5 dni roboczych od dnia ukazania się komunikatu.

Jednocześnie prosimy o pilny kontakt z KARR SA w celu ustalenia dalszego postępowania – tel. 75 75 27 534 lub 75 75 27 514.

OSTATECZNA LISTA WNIOSKÓW

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 27 ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III EDYCJA” nr RPDS.08.05.00-02-0001/20 – dla IV GRUPY Uczestników zakwalifikowanych do projektu.

Wnioski należy złożyć w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA; ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra (Sekretariat, I piętro) w dniach od 16 września do 20 września 2022 r. w godzinach od 8.00 do 15.00

Do pobrania instrukcja składania wniosków: >pobierz<

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zamieściła – OSTATECZNĄ LISTĘ WNIOSKÓW rekomendowanych do uzyskania wsparcia finansowego w ramach projektu „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – III edycja” – III GRUPA.
Jednocześnie informujemy, że podjęta decyzja wskazująca liczbę przyznanych punktów wraz z uzasadnieniem zostanie do Państwa wysłana w terminie do 5 dni roboczych od dnia ukazania się komunikatu.

Jednocześnie prosimy o pilny kontakt z KARR SA w celu ustalenia dalszego postępowania – tel. 75 75 27 534 lub 75 75 27 514.

OSTATECZNA LISTA WNIOSKÓW

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 27 ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III EDYCJA” nr RPDS.08.05.00-02-0001/20 – dla III GRUPY Uczestników zakwalifikowanych do projektu.

Wnioski należy złożyć w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA; ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra (Sekretariat, I piętro) w dniach od 17 maja do 23 maja 2022 r. w godzinach od 8.00 do 15.00

Do pobrania instrukcja składania wniosków: >pobierz<

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zamieściła – OSTATECZNA LISTA WNIOSKÓW rekomendowanych i nierekomendowanych do uzyskania wsparcia finansowego w ramach projektu– II GRUPA
Jednocześnie informujemy, że podjęta decyzja wskazująca liczbę przyznanych punktów wraz z uzasadnieniem zostanie do Państwa wysłana w terminie do 5 dni roboczych od dnia ukazania się komunikatu.

OSTATECZNA LISTA WNIOSKÓW

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 27 ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III EDYCJA” nr RPDS.08.05.00-02-0001/20 – dla II GRUPY Uczestników zakwalifikowanych do projektu.

Wnioski należy złożyć w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA; ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra (Sekretariat, I piętro) w dniach od 10 stycznia do 14 stycznia 2022 r. w godzinach od 8.00 do 15.00

Do pobrania instrukcja składania wniosków: >pobierz<

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zamieściła – OSTATECZNĄ LISTĘ WNIOSKÓW rekomendowanych i nierekomendowanych do uzyskania wsparcia finansowego w ramach projektu– I GRUPA

– OSTATECZNA LISTA WNIOSKÓW

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zamieściła – WSTĘPNĄ LISTĘ WNIOSKÓW rekomendowanych i nierekomendowanych do uzyskania wsparcia finansowego w ramach projektu– I GRUPA
Jednocześnie informujemy, że podjęta decyzja wskazująca liczbę przyznanych punktów wraz z uzasadnieniem zostanie do Państwa wysłana w terminie do 5 dni roboczych od dnia ukazania się komunikatu.

WSTĘPNA LISTA WNIOSKÓW

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 27 ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III EDYCJA” nr RPDS.08.05.00-02-0001/20 – dla I GRUPY Uczestników zakwalifikowanych do projektu.

 Wnioski należy złożyć w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA; ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra (Sekretariat, I piętro) w dniach od 20 września do 24 września 2021 r. w godzinach od 8.00 do 15.00

Do pobrania instrukcja składania wniosków: >pobierz<

Cele projektu

Cel główny | Ograniczenie napływu osób bezrobotnych zwolnionych lub planowanych do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy na terenie województwa dolnośląskiego.

Dla kogo? | Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do dolnośląskich przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników. Wsparciem zostanie objętych co najmniej 400 osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Projekt dotyczy wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych poprzez kompleksowy zestaw działań outplacementowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. W ramach projektu oferowane są następujące rodzaje wsparcia:

 • doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy | 400 osób
 • poradnictwo psychologiczne | 50 osób
 • szkolenia zawodowe | 50 osób
 • studia podyplomowe | 45 osób
 • staże zawodowe | 160 osób)
 • dodatek relokacyjny | 20 osób
 • wsparcie szkoleniowe | 150 osób oraz finansowe dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą | 150 osób
Oferowane wsparcie przyczyni się do osiągnięcia założonych celów i rezultatów projektu. Efektem udzielonego wsparcia będzie aktywizacja zawodowa i podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 300 osób.

Grupa docelowa

 • Osoba zwolniona z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 • Osoba przewidziana do zwolnienia, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy lub stosunku służbowego lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.
 • Osoba zagrożona zwolnieniem – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 m-cy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zg. z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 poz. 192) lub zg. z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502)
 • Osoby odchodzące z rolnictwa zamierzające podjąć zatrudnienie poza rolnictwem

FORMY WSPARCIA

OBLIGATORYJNE

DORADZTWO ZAWODOWE z elementami pośrednictwa pracy obowiązkowe dla każdego uczestnika udzielane jest jako pierwsza forma wsparcia, polegające na:

 • diagnozie kompetencji i predyspozycji zawodowych uczestników
 • wskazaniu pozostałych form wsparcia, które przyczynią się do zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia

FAKULTATYWNE

Szkolenia zawodowe

W zakresie zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji – dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników szkolenia.

 • tematyka szkoleń elastycznie dostosowana do potrzeb rynku pracy
 • możliwość sfinansowania:
  – organizacji szkolenia, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe
  – niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych
  – egzaminów
  – pozostałych, innych kosztów wymaganych do prawidłowej realizacji szkoleń
 • uczestnikowi szkoleń przysługuje stypendium szkoleniowe w wys. nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. w pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalne.

Studia podyplomowe

po dokonaniu analizy indywidualnych potrzeb uczestnika projektu
– możliwość sfinansowania kosztów studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł – udokumentowanych kosztów należnych organizatorowi studiów
– studia podyplomowe mogą trwać maksymalnie do 30 czerwca 2023 r.

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospdarczej

kompleksowe wsparcie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

 • obowiązkowy udział w części szkoleniowo – doradczej z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • wsparcie finansowe – dotacja w wysokości 23 050 tys. zł
 • wsparcie pomostowe w wysokości max. 1 200 zł /m-c przez okres 12 miesięcy
 • ograniczenia dot. grupy docelowej: o wsparcie ubiegać się może wyłącznie osoba, która nie posiadała wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej i KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,nie korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej

Pozostałe ograniczenia zostały zawarte w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 8.5

Staże zawodowe

realizowane zgodnie z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży, spełniające podstawowe wymagania zapewniające wysoki standard stażu

 • maksymalny czas trwania stażu to 6 miesięcy – na zasadzie umowy o zorganizowanie stażu
 • osobom uczestniczącym w stażach zawodowych przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin
 • istniej możliwość sfinansowania pozostałych kosztów związanych z odbywaniem stażu (koszty dojazdu, szkolenia BHP, odzieży ochronnej, itp.) w średniej wysokości 2 480,00 zł brutto/os.

istnieje możliwość sfinansowania kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty.

Dodatek relokacyjny

przeznaczony na wsparcie dla uczestników projektu, którzy podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w miejscowości innej niż dotychczasowe miejsce zamieszkania

 • kwota dodatku relokacyjnego 7 tys./osobę
 • odległość od miejsca zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia – wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tego miejsca i powrotu do miejsca stałego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
 • osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową przez okres co najmniej 6 m-cy lub będzie prowadziła działalność́ gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS

Poradnictwo psychologiczne

Udzielane szczególnie dla osób, które mają trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji spowodowanej utratą pracy lub możliwością utraty pracy.
Kontakt

Personel projektu | +48 75 75 27 500 , +48 75 75 27 534, +48 75 75 27 514, +48  728 314 765, +48 538 406 601 (doradca zawodowy)

DOKUMENTY PROJEKTOWE

Regulaminy projektu 8.5
Rekrutacja
Doradztwo zawadowe
Psycholog
Działalność gospodarcza
Staż zawodowy
Szkolenia zawodowe
Studia podyplomowe
Relokacja
Pozostałe

Działalność gospodarcza – Aktualności dla uczestników

I Grupa

II Grupa

III Grupa

IV Grupa