„Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – IV edycja”

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Działanie 7.4 Adaptacja do zmian na rynku pracy, Typ projektów 7.4 B Projekty w zakresie outplacementu.

Nabór uczestników prowadzony jest w sposób ciągły, w całym okresie realizacji projektu. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie składają wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne – dostępne poniżej w „DOKUMENTY PROJEKTOWE”

Nazwa programu

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Działanie 7.4 Adaptacja do zmian na rynku pracy, Typ projektów 7.4 B Projekty w zakresie outplacementu.

Okres realizacji

01.03.2024 – 31.12.2026

Partnerzy projektu

Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG SA,

Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A,

Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Beneficjent wiodący

Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

Wartość projektu

Wartość projektu (całkowity koszt projektu)

13.934.232,40 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich

13.237.520,78 PLN

Komunikaty

Cele projektu

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i powrót do zatrudnienia 1100 os. które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika, utrzymanie zatrudnienia przez pracowników zagrożonych lub przewidzianych do zwolnienia oraz osób odchodzących z rolnictwa.

Projekt dotyczy wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych poprzez kompleksowy zestaw działań outplacementowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. W ramach projektu oferowane są następujące rodzaje wsparcia:

 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD z elementami pośrednictwa pracy | 1100 osób
 • poradnictwo psychologiczne | 125 osób
 • szkolenia lub kursy zawodowe | 675 osób
 • studia podyplomowe | 150 osób
 • staże zawodowe | 100 osób)
 • sfinansowanie kosztów dojazdu lub dodatek relokacyjny | 20 osób

Grupa docelowa

 • Osoba zwolniona z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 • Osoba przewidziana do zwolnienia, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy lub stosunku służbowego lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.
 • Osoba zagrożona zwolnieniem – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 m-cy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zg. z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 poz. 192) lub zg. z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502)
 • Osoby odchodzące z rolnictwa zamierzające podjąć zatrudnienie poza rolnictwem

FORMY WSPARCIA

OBLIGATORYJNE

DORADZTWO ZAWODOWE z elementami pośrednictwa pracy obowiązkowe dla każdego uczestnika udzielane jest jako pierwsza forma wsparcia, polegające na:

 • diagnozie kompetencji i predyspozycji zawodowych uczestników
 • wskazaniu pozostałych form wsparcia, które przyczynią się do zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia

FAKULTATYWNE

 • poradnictwo psychologiczne;
 • szkolenia i kursy zawodowe;
 • studia podyplomowe;
 • staże;
 • dodatek relokacyjny;
Kontakt

Personel projektu | +48 75 75 27 500 , +48 75 75 27 534, +48 75 75 27 514, +48  728 314 765, +48 538 406 601 (doradca zawodowy)

DOKUMENTY PROJEKTOWE

Już wkrótce