„Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – IV edycja”

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Działanie 7.4 Adaptacja do zmian na rynku pracy, Typ projektów 7.4 B Projekty w zakresie outplacementu.

Nabór uczestników prowadzony jest w sposób ciągły, w całym okresie realizacji projektu. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie składają wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne – dostępne poniżej w „DOKUMENTY PROJEKTOWE”

ROZPOCZYNAMY NABÓR DO PROJEKTU

Nazwa programu

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Działanie 7.4 Adaptacja do zmian na rynku pracy, Typ projektów 7.4 B Projekty w zakresie outplacementu.

Okres realizacji

01.03.2024 – 31.12.2026

Partnerzy projektu

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA,

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A,

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Beneficjent wiodący

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

Wartość projektu

Wartość projektu (całkowity koszt projektu)

13.934.232,40 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich

13.237.520,78 PLN

Komunikaty

Od dnia 29 kwietnia 2024 r. można składać Formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami w formie tradycyjnej tj. poprzez:

 • osobiste dostarczenie do Biura Projektu;
 • przesłanie pocztą / kurierem na adres Biura Projektu.

Proszę zapoznać się z Regulaminem i wymaganymi dokumentami, które znajdują się w zakładce „Dokumenty projektowe”

Cele projektu

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i powrót do zatrudnienia 1100 os. które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika, utrzymanie zatrudnienia przez pracowników zagrożonych lub przewidzianych do zwolnienia oraz osób odchodzących z rolnictwa.

Projekt dotyczy wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych poprzez kompleksowy zestaw działań outplacementowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. W ramach projektu oferowane są następujące rodzaje wsparcia:

 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD z elementami pośrednictwa pracy | 1100 osób
 • poradnictwo psychologiczne | 125 osób
 • szkolenia lub kursy zawodowe | 675 osób
 • studia podyplomowe | 150 osób
 • staże zawodowe | 100 osób)
 • sfinansowanie kosztów dojazdu lub dodatek relokacyjny | 20 osób

EFEKTY I REZULTATY PROJEKTU

Liczba osób, które zostaną objęte wsparciem: 1100

Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje: 935

Liczba osób, które w wyniku realizacji projektu podejmą pracę lub będą kontynuować zatrudnienie: 880

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do:

– osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, przed dniem przystąpienia do Projektu.

– pracodawców (w tym dużych, małych, mikro, średnich przedsiębiorstw) i ich pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

– osób odchodzących z rolnictwa zamierzających podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.

Uczestnikami Projektu mogą być osoby zamieszkałe na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i pracodawcy posiadający siedzibę, oddział lub filię na obszarze województwa dolnośląskiego.

FORMY WSPARCIA

OBLIGATORYJNE

DORADZTWO ZAWODOWE z elementami pośrednictwa pracy obowiązkowe dla każdego uczestnika udzielane jest jako pierwsza forma wsparcia, polegające na:

 • diagnozie kompetencji i predyspozycji zawodowych uczestników
 • wskazaniu pozostałych form wsparcia, które przyczynią się do zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia

FAKULTATYWNE

 • poradnictwo psychologiczne;
 • szkolenia i kursy zawodowe;
 • studia podyplomowe;
 • staże;
 • dodatek relokacyjny;
Kontakt

Personel projektu | +48 75 75 27 500 , +48 75 75 27 534, +48 75 75 27 514, +48  728 314 765, +48 538 406 601 (doradca zawodowy)

Biuro Projektu:

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27 (sekretariat)

DOKUMENTY PROJEKTOWE

Regulamin projektu
Rekrutacja
Doradztwo zawodowe
Psycholog
Szkolenie zawodowe
Studia podyplomowe
Relokacja lub zwrot kosztow dojazdu
Pozostałe
Harmonogram wsparcia

Projekt jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn.zm.)[1] W przypadku podejrzenia zaistnienia niezgodności Projektu lub działań Operatora z postanowieniami Konwencji, sygnały, zgłoszenia lub skargi w tym zakresie należy zgłaszać za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

 1. poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres IP FEDS – Instytucja Pośrednicząca Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027, której rolę pełni Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław;
 2. skrzynki nadawczej e-puap: Dolnośląski WUP.

[1] Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/13576/Konwencja_ONZ_o_prawach_osob_niepelnosprawnych.pdf

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – język łatwy: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/13577/konwencja_ONZ_easy_to_read.pdf

Celem Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami.

Jeżeli posiadasz wiedzę o okolicznościach, mogących świadczyć o wystąpieniu nadużycia finansowego związanego z realizacją projektu, prosimy o przekazanie takiej informacji. Każdy sygnał dotyczący możliwości wystąpienia nadużycia finansowego jest szczegółowo badany, co umożliwia podjęcie stosownych działań zapobiegawczych lub korygujących. Możesz to zrobić m.in. za pomocą anonimowego formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: http://www.dwup.pl/kontakt/formularz.html.