AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY -KARR-Jelenia Góra

„Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy”  

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 8.5 – Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.

Nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020,
Działanie 8.5 – Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.

Okres realizacji

07.2016 –  08.2018

Beneficjent wiodący

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Wartość projektu

Całkowity budżet projektu: 12 156 320 PLN

Łączna wartość dofinansowania: 11 507 760 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy projektu

 • Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej DAWG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – na obszarze subregionu wrocławskiego
 • Agencję Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. z siedzibą w Legnicy na obszarze subregionu legnicko – głogowskiego
 • Agencję Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie na obszarze subregionu wałbrzyskiego
 • Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze – na obszarze subregionu jeleniogórskiego

Cele projektu

Cel główny Ograniczenie napływu osób bezrobotnych zwolnionych lub planowanych do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy na terenie województwa dolnośląskiego.

Dla kogo? | Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do dolnośląskich przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników. Wsparciem zostanie objętych co najmniej 520 osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Projekt dotyczy wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych poprzez kompleksowy zestaw działań outplacementowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. W ramach projektu oferowane są następujące rodzaje wsparcia:

 • doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy | 520 osób
 • poradnictwo psychologiczne | 120 osób
 • szkolenia zawodowe | 160 osób
 • studia podyplomowe | 60 osób
 • staże zawodowe | 120 osób)
 • dodatek relokacyjny | 56 osób
 • wsparcie doradczo-szkoleniowe | 272 osób oraz finansowe dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą | 208 osób
Oferowane wsparcie przyczyni się do osiągnięcia założonych celów i rezultatów projektu. Efektem udzielonego wsparcia będzie aktywizacja zawodowa i podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 390 osób.

Grupa docelowa

 • Osoba zwolniona z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 • Osoba przewidziana do zwolnienia, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy lub stosunku służbowego lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.
 • Osoba zagrożona zwolnieniem – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 m-cy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zg. z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 poz. 192) lub zg. z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –  Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502)

FORMY WSPARCIA

OBLIGATORYJNE

DORADZTWO ZAWODOWE z elementami pośrednictwa pracy obowiązkowe dla każdego uczestnika udzielane jest jako pierwsza forma wsparcia, polegające na:

 • diagnozie kompetencji i predyspozycji zawodowych uczestników
 • wskazaniu pozostałych form wsparcia, które przyczynią się do zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia

FAKULTATYWNE

Szkolenia zawodowe

W zakresie zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji – dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników szkolenia.

 • tematyka szkoleń elastycznie dostosowana do potrzeb rynku pracy
 • możliwość sfinansowania:
  –     organizacji szkolenia, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe
  –     niezbędnych badań lekarskich
  –     egzaminów
  –     przejazdu na szkolenia
  –     zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkaniaosobom uczestniczącym w szkoleniu przysługuje stypendium
 • szkoleniowe w wys. nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. w pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalne.

Studia podyplomowe

po dokonaniu analizy indywidualnych potrzeb uczestnika projektu
–  możliwość sfinansowania kosztów studiów podyplomowych w wysokości do 6 tys. zł – udokumentowanych kosztów należnych organizatorowi studiów
–  wymagany wkład własny finansowy – w wysokości 10% wartości dofinansowania
–  okres trwania studiów max. 2 lata lub do zakończenia projektu.

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospdarczej

kompleksowe wsparcie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

 • obowiązkowy udział w części szkoleniowo – doradczej z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • maksymalna kwota dotacji – 23 tys. zł
 • wymagany wkład własny finansowy – w wysokości 10% wartości udzielonej dotacji
 • ograniczenia dot. grupy docelowej: o wsparcie ubiegać się może wyłącznie osoba, która nie posiadała wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu i spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków jest:
  – osobą z niepełnosprawnością
  – osobą powyżej 50 roku życia
  – kobietą
  – osobą o niskich kwalifikacjach
  – osobą poniżej 30 roku życia

Staże zawodowe

realizowane zgodnie z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży, spełniające podstawowe wymagania zapewniające wysoki standard stażu

 • okres stażu od 3 do  12 miesięcy (średnio 6 m-cy) – na zasadzie umowy o zorganizowanie stażu
 • osobom uczestniczącym w stażach zawodowych przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę
 • istniej możliwość sfinansowania pozostałych kosztów związanych z odbywaniem stażu (koszty dojazdu, szkolenia BHP, odzieży ochronnej, itp.) – średnio w kwocie 2 tys. zł / osobę
 • istnieje możliwość sfinansowania kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty.

Dodatek relokacyjny

przeznaczony na wsparcie dla uczestników projektu, którzy podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w miejscowości innej niż dotychczasowe miejsce zamieszkania

 • kwota dodatku relokacyjnego 7 tys./osobę
 • odległość od miejsca zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia – wynosi co najmniej 50 km
 • osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową przez okres co najmniej 6 m-cy

Poradnictwo psychologiczne

Udzielane szczególnie dla osób, które mają trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji spowodowanej utratą pracy lub możliwością utraty pracy.
Kontakt

Personel projektu | +48 75 75 27 514, 75 75 27 500

DOKUMENTY PROJEKTOWE

Rekrutacja
Działalność gospodarcza
Staże
Studia podyplomowe
Szkolenia
Realokacja
Harmonogram Wsparcia
ARCHIWUM