Utworzenie zespołów kompetencji seniorów na niemiecko-polskim pograniczu – projekt modelowy

Aktywni seniorzy! Transgraniczny marketing oferty instytucji kultury, turystyki, edukacji i opieki zdrowotnej w polsko-saksońskim regionie przygranicznym poprzez wolontariat.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Nazwa programu

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Okres realizacji

01.07.2019r.- 31.12.2022r.

Beneficjent wiodący

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Wartość projektu

ok. 574318,53 EUR – w tym 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Partnerzy projektu

Międzynarodowe Centrum Spotkań | St. Marienthal Internationales Begegnungszentrum St.Marienthal

Cele projektu

Celem projektu jest poszerzenie interkulturowych i cyfrowych kompetencji seniorów w celu rozpowszechniania poprzez wolontariat wiedzy na temat oferty instytucji kultury, turystyki, edukacji i opieki zdrowotnej działających w kraju sąsiada.

Opis projektu

  1. Utworzenie Polsko-Saksońskiej Akademii Aktywności seniorów działającej przy KARR S.A. i w Ostritz przy St. Marienthal z następującymi zadaniami:

– pozyskanie 100 (50 PL 50 DE) seniorów zainteresowanych wzmocnieniem kompetencji interkulturowych i cyfrowych w celu pracy jako ambasador wolontariusz kraju sąsiedniego.

– opracowanie przewodnika turystycznego dla seniorów na temat instytucji działających na wspólnym pograniczu

– wsparcie seniorów w tworzeniu materiałów promocyjnych dotyczących oferty instytucji kraju sąsiedniego

– monitoring merytoryczny seniorów- działań związanych z rozpowszechnianiem oferty kraju sąsiedniego

– działania informacyjno-promocyjne

– kurs nauki j. niemieckiego

– wyjazdy studyjne do kraju sąsiada

  1. Seniorzy zdobędą kwalifikacje seniorów-ambasadorów instytucji kraju sąsiedniego podczas 18 warsztatów tematycznych. W tym celu zostanie opracowana przez Partnerów projektu koncepcja kursu szkoleniowego dla seniorów ambasadorów. Pakiet edukacyjny obejmuję ( 16 wspólnych polsko-saksońskich warsztatów tematycznych po 20 uczestników + 2 opiekunów każde, po dwa dni z noclegami i wyżywieniem w miejscu seminarium) odbędzie się częściowo w grupach narodowych , częściowo w grupach saksońsko-polskich. Dla polskich uczestników projektu zaplanowane są dwa dwudniowe warsztaty narodowe w siedzibie KARR S.A. ( 15 osób)
  2. Przeszkoleni seniorzy- ambasadorzy połączą swoje działania w ramach swojego otoczenia instytucjonalnego: organizacjach pożytku publicznego, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Gminnych Radach Seniora, Klubach Seniora, we wspólnotach lokalnych w tym działających przy Kościołach i związkach wyznaniowych , różnorodnych towarzystwach społeczno-kulturalnych wśród których będą promować ofertę instytucji kraju sąsiada. Zadania z zakresu promocji i marketingu seniorzy-ambasadorzy będą wykonywać jako wolontariusze w formach wypracowanych i poznanych na warsztatach.

Personel projektu

Koordynator projektu | +48 75 75 27 523

biuro@karr.pl

Aktualności

Do pobrania

Przewodnik „Wędrówki po najciekawszych miejscach polsko-saksońskiego pogranicza”

PL    DE

Zapytania ofertowe