silesia_
RPO_logotyp

„FUNDUSZ DOTACYJNY – SILESIA”

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Okres realizacji

01.04.2021 – 30.06.2023

Projekt realizowany przez:

Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego SA – w Jeleniej Górze

Wartość projektu

4 006 393,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

KOMUNIKATY

12.07.2021

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze informuje, iż w dniu 13.07.2021r. o godzinie 24:00 zostanie WSTRZYMANE przyjmowanie Formularzy Rekrutacyjnych w ramach projektu „FUNDUSZ DOTACYJNY – SILESIA” – zgodnie z   definicją skutecznego doręczenia w oparciu o „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” § 6 pkt 12.

Formularze Rekrutacyjne przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone zgodnie z § 6 pkt 25 regulaminu.

Jednocześnie informujemy, iż  kolejne wznowienie naboru przewidujemy  na przełomie września/października 2021r., dokładną datę podamy na naszej stronie internetowej.

30.06.2021

Informujemy, że 12.07.2021 r. o godzinie 08:00 rozpoczynamy nabór I grupy do projektu „FUNDUSZ DOTACYJNY – SILESIA” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Planowane zakończenie naboru: 27.07.2021 r.

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby uczestników, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu naboru.

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków przekraczającej co najmniej 150% planowanej liczby uczestników dla każdej edycji, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi rekrutacji i przedmiotowego wsparcia, zawartymi w Regulaminie rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dostępnym wraz z kompletem dokumentów zgłoszeniowych w zakładce DOKUMENTY PROJEKTOWE.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości na obszarze woj. dolnośląskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, poprzez utworzenie – w wyniku kompleksowego wsparcia udzielonego uczestnikom projektu, osobom powyżej 30 roku życia – 74 przedsiębiorstw i utrzymanie ich na rynku pracy przez min. 12 m-cy.

DLA KOGO

osoby od 30 roku życia spełniające jeden z następujących warunków:

 • osoby pozostające bez zatrudnienia w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niskimi kwalifikacjami
 • imigranci oraz reemigranci
 • osoby ubogie pracujące
 • osoby odchodzące z rolnictwa
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, oraz pracujących w ramach umów cywilno – prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia

FORMY WSPARCIA

Przedmiotem wsparcia będzie:

 • doradztwo zawodowe i szkolenia grupowe i indywidualne w zakresie rozpoczynania i prowadzenia DG – 80 osób
 • wsparcie finansowego na rozpoczęcie DG w formie stawki jednostkowej – 74 osoby
 • wsparcie pomostowe wypłacane w transzach przez okres od 6 – 12-m-cy – 74 osoby

Doradztwo zawodowe i szkolenie

 • Doradztwo zawodowe, którego celem jest weryfikacja predyspozycji uczestnika do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej
 • Szkolenie właściwe – umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Zaplanowano 4 grupy szkoleniowe po 20 osób. Szkolenia dopasowane do specyfiki grupy docelowej (40 godz.), prowadzone metodami aktywnymi i pasywnymi, przez 2 trenerów, zakończone wydaniem odpowiedniego certyfikatu

Wsparcie finansowe

 • dotacja – udzielenie bezzwrotnej pomocy na utworzenie przedsiębiorstwa – w kwocie stawki jednostkowej – 23 050,00 zł / osobę, na podstawie złożonego Wniosku, pozytywnie ocenionego przez 2 członków Komisji Oceny Wniosków.
 • wsparcie pomostowe – wsparcie finansowe wypłacane przez okres do 12 m-cy w transzach od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie średnio 1600 zł/m-c/osobę. Wsparcie pomostowe przeznaczone będzie na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących (wyłącznie w kwocie netto, bez podatku VAT) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

DOKUMENTY PROJEKTOWE

Regulamin projektu
Rekrutacja
Doradztwo zawodowe
Działalność gospodarcza
Kontakt

Personel projektu | +48 75 75 27 500 , +48  75 75 27 520 ,  +48 75 75 27 514,  +48 538 406 601 (doradca zawodowy)