Fundusz Pożyczkowy EFS Jelenia Góra KARR

Fundusz Pożyczkowy EFS

Oprocentowanie preferencyjne od 0,5% do 2%
BEZ PROWIZJI, BEZ WKŁADU WŁASNEGO
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. udziela pożyczki dla osób zamierzających otworzyć własną firmę w ramach projektu „Fundusz Pożyczkowy EFS”. Pożyczki udzielane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Kwota pożyczki – do 50 000,00 zł
Maksymalny okres spłaty do 60 miesięcy
Karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy

DLA KOGO?

Pożyczkę może otrzymać osoba fizyczna, która: mieszka na terenie województwa dolnośląskiego w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej.

CEL POŻYCZKI

Pożyczka z projektu „Fundusz Pożyczkowy EFS” może być przeznaczona na dowolny, jednoznacznie określony cel gospodarczy. Pożyczka może być przeznaczona na cele inwestycyjne, obrotowe lub inwestycyjno-obrotowe m.in.:

  • zakup, budowa i modernizacja obiektów produkcyjnych/usługowych
  • zakup środków trwałych, w tym zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem planowanego przedsięwzięcia
  • zakup sprzętu, wyposażenia w maszyny, urządzenia
  • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP w tym zakup środków obrotowych
Pożyczki nie mogą być przeznaczone na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne, na spłatę innych pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, a także na refundację wydatków dokonanych przed dniem otrzymania środków na rachunek.

Rodzaje zabezpieczeń

Zabezpieczenie spłaty należności z tytułu pożyczki powinno wynosić minimum 125% kwoty podstawowej pożyczki i należnych odsetek. Zabezpieczenie należności z tytułu pożyczki ustalane jest indywidualnie z każdym Pożyczkobiorcą w zależności od oceny stopnia ryzyka i może je stanowić m.in.:

  • weksel in blanco – obligatoryjnie
  • poręczenie przez osoby trzecie
  • hipoteka
  • przewłaszczenie własności
  • inne zabezpieczenia uzgodnione przez strony

W przypadku zawarcia umowy pożyczki przez Przedsiębiorcę pozostającego w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność majątkowa nie została wyłączona ani ograniczona umownie, wymagana jest zgoda Jego współmałżonka na zawarcie tej umowy – dotyczy również poręczycieli.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie „Funduszu Pożyczkowego EFS”

Kontakt

Fundusz pożyczkowy 75 75 27 511 / 501 / 507 /509 / 521

 pozyczki@karr.pl

Pliki do pobrania
I Wniosek o pożyczkę
II Umowa o pożyczkę
Fundusz Pożyczkowy EFS Jelenia Góra KARR