„Wyzwania gastronomii na polsko-czeskim pograniczu.”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG  V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

Nazwa programu

Program Współpracy INTERREG V-A  Republika Czeska-Polska 2014-2020

Okres realizacji

01.10.2020-31.10.2022

Beneficjent wiodący

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Wartość projektu

ok. 310 151,22 € ( w tym 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Partnerzy projektu

Venkovský prostor o.p.s.

Cele projektu

Ogólny:

Projekt ma na celu przyczynienie się do wyrównania braku równowagi między podażą i popytem na rynku pracy w branży gastronomicznej na polsko-czeskim pograniczu. Realizowane działania będą wspierać zatrudnienie absolwentów kierunków kucharz i kelner w celu większego obsadzenia wolnych miejsc pracy na rynku pracy. Priorytetem jest popularyzacja tych kierunków oraz wspieranie pozostawania w zawodzie i w regionie.

Szczegółowy:

Celem projektu jest identyfikacja przyczyn i problemów związanych z niewystarczającym zatrudnieniem osób starających się o pracę w gastronomii na rynku pracy oraz zaproponowanie możliwych rozwiązań do wdrożenia zarówno po stronie instytucji edukacyjnych, jak i potencjalnych pracodawców. W tym celu utworzony zostanie zespół ekspertów z grona nauczycieli, przedsiębiorców, instytucji edukacyjnych, urzędu pracy na czesko-polskim pograniczu który określi priorytety i procedury na rzecz poprawy zatrudnienia absolwentów. Odrębnym celem jest powstanie narzędzi, które umożliwią wypełnienie powyższego zobowiązania. Należeć do nich będzie przede wszystkim opracowanie dotyczące zatrudnienia absolwentów kierunków gastronomicznych na czesko-polskim pograniczu, zawierające dwujęzyczne materiały edukacyjne.  Jego treść będzie opracowywana koncepcyjnie i rzeczowo przez zespół ekspertów projektu we ścisłej współpracy ze szkołami średnimi i zawodowymi oraz podmiotami rynku pracy w regionie. Publikacja będzie oceniana na bieżąco w ramach wydarzeń edukacyjnych i spotkań zespołu projektowego, a na koniec bezpłatnie udostępniana instytucjom edukacyjnym i innym podmiotom rynku pracy. Inne narzędzia to same wydarzenia edukacyjne dla uczniów i nauczycieli (warsztaty). Działania prowadzone w ramach projektu ponadto zwiększą i poprawią umiejętności uczniów tak, aby odpowiadały one wymogom transgranicznego rynku pracy. Projekt pomoże młodym uczniom szkół lepiej się orientować w transgranicznym rynku pracy a następnie łatwo znaleźć pracę w regionie pogranicza. Projekt ma na celu również kreowanie dobrych kulinarnych wzorców bez względu na granice państwowe, wspieranie działań i współpracę na zasadach partnerskich oraz promowanie polskiej i czeskiej gastronomii.

Działania realizowane w projekcie:

  • Analiza potrzeb – cały projekt będzie oparty na analizie potrzeb, której koncepcja zostanie opracowana i uzgodniona przez wspólny czesko-polski zespół ekspertów. Częściowo do jej opracowania zaproszone zostaną zewnętrzne organizacje merytoryczne, wykorzystywane też będą informacje z dostępnych źródeł i środków.
  • Opracowanie polsko-czeskiego podręcznika dotyczącego wykorzystania absolwentów kierunków gastronomicznych na transgranicznym rynku pracy. Będzie to praktyczne i możliwe do transponowania narzędzie oparte na analizie potrzeb i opracowaniu wspólnych programów szkoleniowych szkolnictwa zawodowego.
  • Realizacja warsztatów dla uczniów ukierunkowanych na wspieranie kierunków gastronomicznych na terenie pogranicza, podnoszenie świadomości o rynku pracy w regionie, nauczanie języka sąsiedniego kraju ,wyjazdy na targi i wydanie czesko-polskiego słownika gastronomicznego z przepisami. Obowiązkowe kluczowe działania: przygotowanie projektu, zarządzanie projektem i działania promocyjne prowadzone są na bieżąco , z podziałem kompetencji między partnerami w zależności od ich kwalifikacji i doświadczenia.

Aktualności

Kontakt

Personel projektu | +48 75 75 27 523

biuro@karr.pl

Pozostałe informacje projektowe

Zapytania ofertowe