𝗞𝗮𝗿𝗸𝗼𝗻𝗼𝘀𝗸𝗮 𝗔𝗴𝗲𝗻𝗰𝗷𝗮 𝗥𝗼𝘇𝘄𝗼𝗷𝘂 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗻𝗲𝗴𝗼 𝗦.𝗔. w Jeleniej Górze ogłasza nabór do czwartej edycji projektu – 𝗔𝗸𝘁𝘆𝘄𝗶𝘇𝗮𝗰𝗷𝗮 𝗗𝗼𝗹𝗻𝗼ś𝗹ą𝘀𝗸𝗶𝗲𝗴𝗼 𝗥𝘆𝗻𝗸𝘂 𝗣𝗿𝗮𝗰𝘆.

Nabór uczestników prowadzony jest w sposób ciągły, w całym okresie realizacji projektu. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie składają wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne – dostępne pod adresem: https://karr.pl/aktywizacja-dolnoslaskiego-rynku-pracy-iv-edycja/

 

𝘾𝙚𝙡 𝙥𝙧𝙤𝙟𝙚𝙠𝙩𝙪:

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i powrót do zatrudnienia 1100 os. które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika, utrzymanie zatrudnienia przez pracowników zagrożonych lub przewidzianych do zwolnienia oraz osób odchodzących z rolnictwa.

Projekt dotyczy wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych poprzez kompleksowy zestaw działań outplacementowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. W ramach projektu oferowane są następujące rodzaje wsparcia:

 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD z elementami pośrednictwa pracy
 • poradnictwo psychologiczne
 • szkolenia lub kursy zawodowe
 • studia podyplomowe
 • staże zawodowe
 • sfinansowanie kosztów dojazdu lub dodatek relokacyjny

𝘿𝙤 𝙠𝙤𝙜𝙤 𝙨𝙠𝙞𝙚𝙧𝙤𝙬𝙖𝙣𝙮 𝙟𝙚𝙨𝙩 𝙥𝙧𝙤𝙟𝙚𝙠𝙩:

 • Osoba zwolniona z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 • Osoba przewidziana do zwolnienia, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy lub stosunku służbowego lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.
 • Osoba zagrożona zwolnieniem – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 m-cy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zg. z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 poz. 192) lub zg. z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502)
 • Osoby odchodzące z rolnictwa zamierzające podjąć zatrudnienie poza rolnictwem

……………………………………………..

Od dnia 29 kwietnia 2024 r. można składać Formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami w formie tradycyjnej tj. poprzez:

 • osobiste dostarczenie do Biura Projektu;
 • przesłanie pocztą / kurierem na adres Biura Projektu.

……………………………………………..

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Działanie 7.4 Adaptacja do zmian na rynku pracy, Typ projektów 7.4 B Projekty w zakresie outplacementu.