Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze we wrześniu 2020 odbyli kurs niemieckiego, oraz zajęcia z doradcą zawodowym, które miały przygotować ich na wyjazd do ośrodka kształcenia zawodowego w Bautzen.

W lipcu 2019 roku wystartował projekt „Nowe kompetencje orientacji zawodowej PL-SAX”.  KARR S.A. wspólnie z partnerem projektu Bau Bildung Sachsen e.V. nawiązał współpracę ze szkołami z powiatu jeleniogórskiego w zakresie wzbogacenia oferty kształcenia i promocji orientacji zawodowej w szkołach podstawowych.

24 uczniów podzielonych na dwie grupy wzięło udział w kursie języka niemieckiego. Kurs miał przygotować uczniów na wyjazd do Saksonii na warsztaty orientacji zawodowej, gdzie mieli wykorzystywać poznane słownictwo w praktyce.

W ramach zajęć z doradcą uzyskali wiedzę na temat szkolnictwa branżowego w Polsce po reformie edukacji oraz szkolnictwa zawodowego w Niemczech. Dowiedzieli się również, jak wygląda transgraniczny rynek pracy i w jakich zawodach najczęściej pracodawcy poszukują pracowników. Zajęcia były również okazją do tego by uświadomić uczniom, jak wykorzystywać swój potencjał oraz zainteresowania zawodowe przy wyborze ścieżki rozwoju zawodowego. W ramach zajęć doradca zawodowy razem z uczniami przedyskutował kwestie wyboru dalszego kształcenia z uwzględnieniem indywidualnych cech i predyspozycji zawodowych oraz aktualnych trendów na rynku pracy.

Wyjazd na warsztaty w związku z pandemią korona wirusa został odwołany. KARR wspólnie z partnerem niemieckim będzie próbował ustalić nowy termin.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Neue Berufsorientierungskompetenzen im polnisch-sächsischen Grenzraum

Die Schüler der Grundschule Nr. 10 in Jelenia Góra nahmen im September 2020 an einem Deutschkurs teil und hatten Unterricht mit dem Berufsberater – als Vorbereitung für den Workshop im Berufsbildungszentrum in Bautzen.

Im Juli 2019 startete das Projekt „Neue Berufsorientierungskompetenzen PL-SAX”. Die KARR S.A., gemeinsam mit dem Projektpartner Bau Bildung Sachsen e.V., hat eine Kooperation mit Schulen im Landkreis Jelenia Góra angebahnt, um das Bildungsangebot zu bereichern und die berufliche Orientierung in den Grundschulen zu fördern.

24 Schüler*Innen, geteilt in zwei Gruppen, nahmen an einem Deutschkurs teil. Der Kurs sollte die Schülerinnen und Schüler auf ihre Reise nach Sachsen zu einem Workshop der Berufsorientierung vorbereiten, bei dem sie das erlernte Vokabular in der Praxis anwenden sollten.

Im Rahmen des Termins mit dem Berufsberater erwarben sie das Wissen über berufliche Bildung in Polen nach der Bildungsreform sowie über die Berufsausbildung in Deutschland. Sie haben auch erfahren, wie der grenzüberschreitende Arbeitsmarkt aussieht und in welchen Berufen die Arbeitgeber am häufigsten nach Arbeitnehmern suchen. Der Unterricht war auch eine Gelegenheit, die Schüler darauf hinzuweisen, wie sie ihr Potenzial und ihre beruflichen Interessen bei der Wahl des Karriereweges nutzen können. Während des Unterrichts diskutierten der Berufsberater und die Schülerinnen und Schüler die Wahl der Weiterbildung unter Berücksichtigung der individuellen Eigenschaften und beruflichen Prädispositionen sowie der aktuellen Trends auf dem Arbeitsmarkt.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde die Fahrt zum Workshop abgesagt. Die KARR wird gemeinsam mit dem deutschen Partner versuchen, einen neuen Termin festzulegen.

Das Projekt ist durch die Europäische Union aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020 mitfinanziert.