W II kwartale 2021r. odbyły się ostatnie kursy języka niemieckiego oraz zajęcia z doradcą zawodowym dla szkół podstawowych nr 13, 10 z Jeleniej Góry oraz z Mysłakowic.

Każda z grup uczestniczyła w 20 godzinach kursu języka niemieckiego Zajęcia miały przygotować ich na wyjazd do ośrodka kształcenia zawodowego w Bautzen na warsztaty orientacji zawodowej (malowanie, budownictwo, stolarka, gastronomia i inne), gdzie mieli w praktyce wykorzystywać poznane słownictwo. Niestety ze względu na pandemię wyjazdy nie odbyły się.

Kolejnym działaniem były zajęcia z doradca zawodowym, podczas których uczniowie zdobyli wiedzę nt. trendów na rynku pracy oraz jak wykorzystywać swój potencjał i zainteresowania zawodowe przy wyborze ścieżki rozwoju zawodowego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

 

Neue Berufsorientierungskompetenzen im polnisch-sächsischen Grenzraum

Im 2. Quartal 2021 fanden die letzten Deutschkurse und Treffen mit dem Berufsberater für die Grundschulen Nr. 13 und 10 aus Jelenia Góra und Mysłakowice statt.

Jede Gruppe nahm an 20 Stunden Deutschkurs teil. Der Unterricht sollte auf die Fahrt zum Berufsbildungszentrum in Bautzen zu Berufsorientierungsworkshops (Farbe, Bauwesen, Tischlerei, Gastronomie u.a.) vorbereiten, wo die Schüler*innen das erlernte Vokabular in der Praxis anwenden sollten. Leider fand die Reise aufgrund der Pandemie nicht statt.

Eine weitere Aktivität war der Unterricht mit einem Berufsberater, bei dem die Schüler*innen Kenntnisse über Trends auf dem Arbeitsmarkt und über die Nutzung ihres Potenzials und ihrer beruflichen Interessen bei der Berufswahl erlangten.

Das Projekt ist durch die Europäische Union aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020 mitfinanziert.