„Nowe kompetencje, nowe perspektywy – kształcenie osób dorosłych w subregionie jeleniogórskim”

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie, Typ 8.2 A Kształcenie osób dorosłych z wykorzystaniem BUR

Nazwa programu

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie, Typ 8.2 A Kształcenie osób dorosłych z wykorzystaniem BUR

Okres realizacji

01.03.2024 – 31.12.2026

Wartość projektu

Wartość projektu (całkowity koszt projektu)

24.066.516,85 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich

21.659.865,17 PLN

Beneficjent wiodący

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

Partnerzy projektu

Projekt realizowany przez Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A w Jeleniej Górze

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w tym przede wszystkim będących w niekorzystnej sytuacji, zamieszkałych na terenie subregionu jeleniogórskiego, w tym pow. zgorzeleckiego, poprzez organizację programu wsparcia w formie: kursów, szkoleń zawodowych i studiów podyplomowych zarejestrowanych i realizowanych w systemie BUR.

GRUPA DOCELOWA

Uczestnikiem projektu może być osoba dorosła, która ukończyła 18 r.ż., która chce z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje/kompetencje lub przekwalifikować się ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zielonych i cyfrowej transformacji, w tym osoba będąca w trudnej sytuacji, tj. osoba bezrobotna, bierna zawodowo lub żyjąca w ubóstwie (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia12 marca 2004r.).

FORMY WSPARCIA

Zakres wsparcia:

  • usługi rozwojowe w ramach PSF z wykorzystaniem BUR dla osób dorosłych, w tym przede wszystkim dla tych w niekorzystnej sytuacji, które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje/kompetencje lub przekwalifikować się ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zielonej i cyfrowej transformacji
  • wsparcie w analizie potrzeb rozwojowych, w tym z wykorzystaniem modelu Bilansu Kompetencji
  • wsparcie w wyborze odpowiednich usług rozwojowych BUR
  • identyfikacja nabytych umiejętności/kompetencji oraz wsparcie w ich walidacji i certyfikacji

Podstawowa wartość dofinansowania usług rozwojowych (rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) wynosi 80%.

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10%, wówczas wartość dofinansowania usługi rozwojowej wyniesie 90% w przypadku gdy Uczestnik będzie należał do jednej z poniższych kategorii:

  • osoba bezrobotna,
  • bierna zawodowo,
  • żyjąca w ubóstwie.

Maksymalny poziom dofinansowania usługi rozwojowej /usług rozwojowych dla jednej osoby dorosłej korzystającej ze wsparcia z własnej inicjatywy określono na poziomie 10 000,00 zł brutto (z wkładem własnym Uczestnika), bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia.

Uczestnik może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu (1 umowa) na wszystkie wskazane w umowie usługi rozwojowe z zachowaniem obowiązujących w PSF limitów finansowych.

KOMUNIKATY

PLIKI DO POBRANIA

Już wkrótce

Kontakt

Biuro KARR | +48 75 75 27 500

Doradcy | 75 75 27 524, 75 75 27 514