logotypy_piece

„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła  na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej

Nazwa programu

„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła  na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej” w ramach Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna  Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałanie 3.3.3 ZIT AJ „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ  Typ 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy.

Okres realizacji

01.01.2020 – 31.12.2021

Obszar działania

Projekt obejmuje obszar, w skład którego wchodzi:

4 gminy miejskie – Kowary, Wojcieszów, Złotoryja, Piechowice

3 gminy miejsko-wiejskie – Gryfów Śląski, Mirsk, Świerzawa,

6 gmin wiejskich – Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, Pielgrzymka, Janowice Wielkie

1 miasto na prawach powiatu – Jelenia Góra

Beneficjent wiodący

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Wartość projektu

Wartość projektu:

6 129 901,31 PLN brutto

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 85%:

5 210 416,11 PLN brutto

Projekt otrzymał dofinansowanie na część grantową w wysokości:

4 428 853,69 PLN brutto

Efekty projektu

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych oraz ograniczenie emisji kominowej na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez modernizację źródeł ciepła  w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych wsparta inwestycjami w OZE.

Komunikaty

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż realizacja projektu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej dobiegła końca z dniem 31.01.2022r.

Działania zaplanowane w Projekcie zostały pomyślnie zrealizowane, a planowane rezultaty zostały osiągnięte zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie:

– liczba zmodernizowanych źródeł ciepła: 224 szt. (112%)

– liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 33 szt. (106%)

– liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 118 (166%)

Bardzo dziękujemy za ogromne zainteresowanie udziałem w projekcie.

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, iż okres realizacji projektu grantowego trwa od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.

Rozliczenie Grantu trwa nie dłużej niż 6 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Grantodawca, na wniosek Grantobiorcy, może przedłużyć okres realizacji przedsięwzięcia, przy czym na ostateczną datę zakończenia realizacji Grantu i złożenia przez Grantobiorcę do Grantodawcy kompletnego Wniosku o wypłatę Grantu wraz z załącznikami wyznacza się dzień 31.10.2021r.

W związku ze zgłaszanymi przez Grantobiorców opóźnieniami w realizacji przedsięwzięć związanymi z wymianą źródeł ciepła, wynikającymi z przyczyn niezależnych od Grantobiorców (brak dostępnych urządzeń na rynku, wydłużony okres oczekiwania na umowy o przyłączenie do sieci gazowej / instalacji fotowoltaicznej), informujemy, iż Zarząd KARR uzyskał zgodę Instytucji Zarządzającej Konkurs (DIP) na wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięć (tj. zmianę treści zapisów Procedury realizacji projektu grantowego oraz Umowy o powierzenie Grantu).

Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie w zależności od zaistniałej sytuacji.

Zmiana treści dokonanych w Procedurze realizacji projektu Grantowego

Pkt. 4 ust. 8 ppkt. 8.5
Okres realizacji projektów grantowych trwa od 01.01.2020r. do 31.12.2021r., z zastrzeżeniem, że rozliczenie Grantu trwa nie dłużej niż 6 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Grantodawca, na wniosek Grantobiorcy, może przedłużyć okres realizacji przedsięwzięcia, przy czym na ostateczną datę zakończenie realizacji Grantu i złożenie przez Grantobiorcę do Grantodawcy kompletnego Wniosku o wypłatę Grantu wraz z załącznikami wyznacza się dzień 31.10.2021r.

Dodatnie przypisu dolnego o następującej treści:

„Grantodawca zastrzega sobie prawo wydłużenia w uzasadnionych przypadkach okresu realizacji przedsięwzięć Grantobiorców poza wskazany termin, na etapie realizacji, pod warunkiem, że nowy termin ich zakończenia nie będzie w sprzeczności z aktualnym terminem zakończenia przedsięwzięcia, określonym w Umowie o dofinansowanie zawartej między Grantodawcą a  DIP”.

Zmiana treści dokonanych w Umowie o powierzenie Grantu:

Zapisy umowy podyktowane zmianą treści procedury:

§ 3 ust. 2 dodanie przypisu dolnego o następującej treści:

„Grantodawca zastrzega sobie prawo wydłużenia w uzasadnionych przypadkach okresu realizacji przedsięwzięć Grantobiorców poza wskazany termin, na etapie realizacji, pod warunkiem, że nowy termin ich zakończenia nie będzie w sprzeczności z aktualnym terminem zakończenia przedsięwzięcia, określonym w Umowie o dofinansowanie zawartej między Grantodawcą a  DIP”.

§ 6 ust. 3 dodanie przypisu dolnego o następującej treści:

„W przypadku wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy o powierzenie Grantu, Grantodawca zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu złożenia Wniosku o Wypłatę Grantu”.

Szanowni Grantobiorcy, którzy złożyli Wnioski w ramach naboru Nr III, informujemy, iż zaktualizowany został Załącznik Nr 9 do Procedury realizacji projektu Grantowego: „Protokół z wyboru Wykonawcy”.

Formularz jest do pobrania także w zakładce „Pliki d pobrania”.

Zał. Nr 9 Protokół z wyboru Wykonawcy 09.07.2021r.  docx   pdf

W ramach realizacji projektu: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”, dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020, mamy przyjemność po raz kolejny zaprosić wszystkich chętnych na bezpłatną prelekcję pt. WYMIEŃ STARTY PIEC NA NOWY KOCIOŁ GAZOWY”.

Spotkania poprowadzą: Pan Sławomir Gadzina z firmy „Centrum Serwisowe Master Service Sławomir Gadzina”.

Poruszane będą tematy takie jak:

 • kotły gazowe – budowa i zasady działania
 • omówienie rodzajów kotłów
 • omówienie doboru kotła, jego mocy do rodzaju budynku, powierzchni, w tym np. różne warianty podłączeń hydraulicznych,
 • pierwsze uruchomienie (pokaz) i regulacja kotła oraz krótka instrukcja obsługi
 • ustawienie urządzenia i omówienie funkcji sterownika i możliwości automatyki
 • zasady eksploatacji i serwisowania kotłów (warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny)

Prelekcja w formie wideo dostępna będzie na naszym kanale w serwisie youtube >link<  od dnia 11.06.2021 (piątek) od godziny: 13:00.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Grantobiorców z listy podstawowej oraz z listy rezerwowej zakwalifikowanych do III naboru projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej” w dniach 6-7 maj 2021r. zostały wysłane e-maile potwierdzające udział w projekcie.

Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim za duże zainteresowanie udziałem w III naborze.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż III nabór do projektu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”  został zakończony z powodu wyczerpania kwoty alokacji.

Osoby, które zakwalifikowały się do w/w projektu zostaną poinformowane drogą mailową, nie później niż do dnia 07.05.2021r.

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego od ubiegłego roku dofinansowuje Mieszkańcom wymianę źródeł ciepłą w ramach projektu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”. Jest to projekt, który zaistniał dzięki staraniu wielu gmin m.in. Kowar, Podgórzyna, Piechowic, Wojcieszowa, Złotoryi, Gryfowa Śląskiego, Mirska, Świerzawy, Janowic Wielkich, Jeżowa Sudeckiego, Mysłakowic, Starej Kamienicy, Pielgrzymki i Jeleniej Góry.

Na wstępie pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu oraz przede wszystkim Mieszkańcom Aglomeracji Jeleniogórskiej, którzy zdecydowali się wymienić przestarzałe źródła ciepła. Dziękujemy za wsparcie i aktywny udział w działaniach realizowanych przez KARR S.A.

To nie tylko jedyny, ale i najważniejszy projekt dotyczący walki z niską emisją obejmujący teren Aglomeracji Jeleniogórskiej, z którego chętnie korzystają mieszkańcy.

Przechodząc do samego projektu, pragniemy wyjaśnić, iż w przeciwieństwie do informacji podanych przez Urząd Miasta Jelenia Góra, instytucje, oraz jednostki samorządu terytorialnego, uprawnione była do złożenia wniosku w ramach ogłoszonego konkursu. Z informacji przedstawionej przez DIP we wskazanym terminie wpłynął jeden Wniosek, który został złożony przez KARR S.A.

Projekt otrzymał dofinansowanie na część grantową w wysokości 4.4 mln zł. Dodatkowo informujemy, iż w kategorii kosztów kwalifikowalnych w projekcie, KARR S.A. zapewnił wsparcie merytoryczne dla ostatecznych Grantobiorców w postaci indywidualnego doradztwa w zakresie wyboru ciepła na łączną kwotę 90.000,00 zł.

KARR nie osiąga zysku z realizacji projektu, a środki które otrzymujemy jedynie w 85% pokrywają nasze koszty, które zostały zaakceptowane na etapie sprawdzania wniosku. Ponadto budżet nie uwzględnia dodatkowych kosztów, które KARR będzie zmuszony ponosić po realizacji projektu z własnych środków, w okresie jego trwałości czyli przez 5 lat.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac w 2020r. odbyły się dwa nabory Wniosków o powierzenie Grantu na łączną kwotę ponad 3 mln zł. Obydwa nabory cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców (przykładowo w II naborze wpłynęło ponad 410 formularzy), co pokazuje też skalę problemu i potrzeb związanych z dofinansowaniem do wymiany źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej. Ostatni trzeci nabór w formie elektronicznej został ogłoszony 14.04.2021r. (nabór 29.04.2021r.) na kwotę 1.628.216,83 zł, w którym przewidujemy przyjęcie około 100 wniosków.

Osobom pragnącym zapoznać się z zasadami naboru, w tym w szczególności prezydentowi Miasta, polecamy lekturę dokumentów umieszczonych na stronie internetowej KARR, a w przypadku problemów z ich zrozumieniem, nasi pracownicy chętnie służą pomocą.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie i liczne pytania o kontynuację działań projektowych, uprzejmie informujemy, iż zwróciliśmy się do prezydenta J. Łużniaka z prośbą o wnikliwą analizę oraz rozważenie możliwości uwzględnienia w kolejnych latach dostępnych środków w ramach RPO na działania związane z wymianą źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych wsparte inwestycjami w OZE.

Niestety pomimo ogromnych potrzeb Mieszkańców, oraz skali problemu, spotkaliśmy się z odmową ze strony Urzędu Miasta Jelenia Góra. W załączeniu skan pisma.    Pismo.pdf

W ramach realizacji projektu: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”, dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020, mamy przyjemność po raz kolejny zaprosić wszystkich chętnych na bezpłatną prelekcję pt. PELLET – EKOLOGICZNE METODY OGRZEWANIA” oraz „JAKI PIEC NA PELLET WYBRAĆ – PORADY I WSKAZÓWKI”.

Spotkania poprowadzą: Pan Rafał Raczyński z firmy „Kominki Raczyński Rafał” oraz Pan Sławomir Gadzina z firmy „Centrum Serwisowe Master Service Sławomir Gadzina”.

Poruszane będą tematy takie jak:

 • budowa i zasady działania kotłów na pellet
 • omówienie rodzajów kotłów na pellet
 • omówienie doboru kotła, jego mocy do rodzaju budynku, powierzchni, w tym np. różne warianty podłączeń hydraulicznych,
 • pierwsze uruchomienie (pokaz) i regulacja kotła oraz krótka instrukcja obsługi
 • ustawienie urządzenia i omówienie funkcji sterownika i możliwości automatyki
 • zasady eksploatacji i serwisowania kotłów (warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny)

Prelekcja w formie wideo dostępna będzie na naszym kanale w serwisie youtube >link<  od dnia 23.04.2021 (piątek) od godziny: 13:00.

KARR S.A. poszukuje prelegentów do 2 webinarów dotyczących tematyki instalacji gazowej skierowanych do mieszkańców Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Planowany termin webinarów: początek maja 2021r.

Czas trwania wystąpienia: w zależności od liczny chętnych ok. 15-30 min.

Forma webinaru do wyboru, w zależności od Państwa preferencji: on-line lub wcześniej przygotowana prezentacja.

Termin zgłaszania się: do 28.04.2021r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr telefonu +48 75 75 27 536.

Szanowni Grantobiorcy, którzy złożyli wnioski w ramach naboru nr II,

informujemy, iż zaktualizowany został załącznik nr 12 do Procedury: Wniosek o wypłatę Grantu”. Formularz jest do pobrania w zakładce „Pliki do pobrania”.

  Wniosek o wypłatę Grantu 15.04.2021   docx   pdf

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 15.04.2021r. o III naborze Wniosków o powierzenie Grantu: Ogłoszenie.pdf

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w niniejszym Projekcie, spełniających warunki udziału określone w Procedurze realizacji projektu grantowego, zapraszamy do składania Formularza zgłoszeniowego wyłącznie drogą elektroniczną.

Kwota alokacji na dzień 15.04.2021r. wynosi: 1.628.216,83 zł ( słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście szesnaście złotych 83/100). Limit dostępnych środków finansowych może ulec zmianie ze względu na uwolnienie środków z alokacji I i II naboru do projektu.

Nabór rozpocznie się w dniu 29.04.2021r. (czwartek) od godziny 13:00:00 i potrwa do momentu, gdy wartość grantów przekroczy 170% kwoty środków przeznaczonych do rozdysponowania w III naborze.

Krok po kroku jak wnioskować o Grant:

 1. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać odręcznie lub wydrukować, wypełnić odręcznie i podpisać odręcznie.   Formularz.docx      Formularz.pdf
 2. Nie należy zmieniać formatu Formularza zgłoszeniowego.
 3. Formularz należy zeskanować i przesłać na adres mailowy Grantodawcy: oez@karr.pl w formacie *.pdf  jako załącznik. Maksymalny rozmiar wiadomości nie może przekroczyć 20MB.

Uwaga! Do wiadomości e-mail można załączyć tylko jeden Formularz zgłoszeniowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy Grantobiorca jest właścicielem/współwłaścicielem/najemcą więcej niż jednej nieruchomości.

 1. Adres e-mail będzie aktywny 29.04.2021r. od godziny 13:00:00.
 2. Po zawiadomieniu mailowo przez Grantodawcę o zakwalifikowaniu się do projektu Grantobiorca zobowiązany jest dostarczyć w terminie 7 dni kalendarzowych wersję papierową Wniosku o powierzenie Grantu wraz z Załącznikami.
 3. Wniosek należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej w jednym egzemplarzu, do siedziby Grantodawcy (I piętro, sekretariat) w zaklejonej kopercie z adresem KARR S.A., ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra.

Uwaga! Wersja papierowa Wniosku o powierzenie Grantu musi zawierać informacje spójne z przesłaną wersją elektroniczną Formularza zgłoszeniowego.

Dokumenty do pobrania w zakładce „Pliki do pobrania”.

 

Wyliczenia do Formularza zgłoszeniowego:

Przykład 1

Wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła na piec gazowy w lokalu mieszkalnym.

Szacowana kwota wydatków na podstawie wyceny firmy instalacyjnej: 19.000,00 zł

Maksymalna wartość zakresu rzeczowego kwalifikowalnego: 19.000,00 zł

Grantobiorca nie ma możliwości odzyskania Vat-u.

Poziom wsparcia: 85%

Maksymalna wysokość wsparcia w ramach projektu, tzn. wnioskowana wartość Grantu: 16.150,00 zł brutto.

Przykład 2

Wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła na piec spalający biomasę w lokalu mieszkalnym.

Szacowana kwota wydatków na podstawie wyceny firmy instalacyjnej: 21.000,00 zł

Maksymalna wartość zakresu rzeczowego kwalifikowalnego: 19.000,00 zł

Grantobiorca nie ma możliwości odzyskania Vat-u.

Poziom wsparcia: 85%

Maksymalna wysokość wsparcia w ramach projektu, tzn. wnioskowana wartość Grantu: 16.150,00 zł brutto.

Przykład 3

Wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła na piec gazowy w lokalu mieszkalnym.

Szacowana kwota wydatków na podstawie wyceny firmy instalacyjnej: 15.000,00 zł

Maksymalna wartość zakresu rzeczowego kwalifikowalnego: 15.000,00 zł

Grantobiorca nie ma możliwości odzyskania Vat-u.

Poziom wsparcia: 85%

Maksymalna wysokość wsparcia w ramach projektu, tzn. wnioskowana wartość Grantu: 12.750,00 zł brutto.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.03.2021 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną Wniosków o powierzenie Grantu w ramach II naboru do projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”.

KARR S.A. poszukuje prelegentów do 2 webinarów dotyczących tematyki kotłów na pellet skierowanych do potencjalnych Grantobiorców zainteresowanych udziałem w projekcie pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”.

Planowany termin webinarów: koniec marca br.

Czas trwania wystąpienia: w zależności od liczny chętnych ok. 15-30 min.

Forma webinaru do wyboru, w zależności od Państwa preferencji: on-line lub wcześniej przygotowana prezentacja.

Termin zgłaszania się: do 17.03.2021 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr telefonu +48 75 75 27 536.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 lutego 2021 r. zakończyliśmy ocenę formalną Wniosków o powierzenie Grantu w ramach II naboru do projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż trwają prace nad ogłoszeniem III naboru do projektu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”.

Prosimy o śledzenie bieżących komunikatów na stronie projektowej.

W związku z licznymi pytaniami przypominamy, iż jednym z niezbędnych warunków do prawidłowego wypełnienia formularza a następnie Wniosku o powierzenie Grantu, jest przygotowanie zakresu rzeczowego i kwot poszczególnych wydatków w ramach planowanego przedsięwzięcia.

Uwaga: Nie należy rozpoczynać żadnych prac ani demontować starego źródła ogrzewania przed podpisaniem Umowy o powierzenie Grantu z KARR S.A. Wnioski Grantobiorców, którzy zdemontują stare źródło ogrzewania przed podpisaniem Umowy o powierzenie Grantu zostaną odrzucone z projektu.

Szanowni Państwo,

Ocena formalna Wniosków o powierzenie Grantu w ramach II naboru powinna zakończyć się w terminie do 27.11.2020r.

W związku z wprowadzonym na obszarze RP stanem epidemii koronawirusa, wpływającym na terminy pracy osób zaangażowanych do realizacji zadań w ramach niniejszego projektu, termin oceny formalnej ulega wydłużeniu.

Informacja o terminie zakończenia oceny formalnej zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej niezwłocznie po jej zakończeniu.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do grantobiorców z listy podstawowej oraz z listy rezerwowej zakwalifikowanych do II naboru projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej” w dniach 6 – 7 października zostały wysłane e-maile potwierdzające udział w projekcie.
Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim za duże zainteresowanie wzięciem udziału w II naborze.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż II nabór do projektu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”  został zakończony z powodu wyczerpania kwoty alokacji.

O zakwalifikowaniu się do w/w projektu zostaną Państwo poinformowani drogą mailową, nie później niż do dnia 09.10.2020r.(piątek).

„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej” w ramach Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”

Poddziałanie 3.3.3 ZIT AJ „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ”

Typ 3.3e „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy”

Wykaz zmian w Procedurze realizacji projektu grantowego.

Stwierdzono oczywstą omyłkę pisarską w zakresie maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia:

z : instalacja źródeł ciepła opartych na OZE (np. pompy ciepła) 30.000,00 zł

na: instalacja źródeł ciepła opartych na OZE (np. pompy ciepła) 35.000,00 zł

Procedura realizacji projektu grantowego została dopasowana do Ogłoszenia o naborze z dn. 15.09.2020r.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wypełniania Załącznika Nr 6 do Procedury realizacji projektu grantowego tj. Formularza zgłoszeniowego, informujemy iż zgodnie z dokumentacją konkursową maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach poszczególnych przedsięwzięć nie może przekroczyć na:

– podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej – 15.000,00 zł

– instalację gazową – 20.000,00 zł

– instalację kotłów spalających biomasę –  25.000,00 zł

– instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pompy ciepła) – 30.000,00 zł  35.000,00 zł

– ogrzewanie elektryczne (kable/maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne) – 20.000,00 zł

– inwestycje uzupełnione poprzez instalację OZE (fakultatywne) – 25.000,00 zł

Jeśli Grantobiorcą jest podmiot inny niż osoba fizyczna, np. wspólnota czy spółdzielnia mieszkaniowa maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych stanowi iloczyn kwoty wydatków kwalifikowalnych dla danej instalacji i liczby mieszkań.

SPOSÓB WYLICZENIA KWOTY GRANTU DLA POSZCEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA:

Przykład 1

Wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła na piec gazowy w lokalu mieszkalnym.

Maksymalna wartość zakresu rzeczowego kwalifikowalnego: 20.000,00 zł

Grantobiorca nie ma możliwości odzyskania Vat-u.

Poziom wsparcia: 85%

Maksymalna wysokość wsparcia w ramach projektu, tzn, wnioskowana wartość Grantu: 17.000,00 zł brutto.

Przykład 2

Wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła na pompę ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną w budynku jednorodzinnym.

Maksymalna wartość zakresu rzeczowego kwalifikowalnego: 60.000,00 zł brutto (35.000,00 zł +25.000,00 zł)

Grantobiorca nie ma możliwości odzyskania Vat-u.

Poziom wsparcia 85%

Maksymalna wysokość wsparcia w ramach projektu, tzn, wnioskowana wartość Grantu: 51.000,00 zł brutto.

Ogłoszenie z dnia 15.09.2020r. o II naborze Wniosków o powierzenie Grantu: Ogłoszenie.pdf

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w niniejszym Projekcie, spełniających warunki udziału określone w Procedurze realizacji projektu grantowego, zapraszamy do składania Formularza zgłoszeniowego wyłącznie drogą elektroniczną.

Kwota alokacji wynosi: 2.000.000,00 zł. (słownie: dwa miliony złotych, 00/100)

Nabór rozpocznie się w dniu 29.09.2020r. (wtorek) od godziny 13:00:00 i potrwa do momentu, gdy wartość grantów przekroczy 120% kwoty środków przeznaczonych do rozdysponowania w II naborze.

Krok po kroku jak wnioskować o Grant:

 1. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić elektronicznie i podpisać odręcznie lub wydrukować, wypełnić odręcznie i podpisać odręcznie.
 2. Nie należy zmieniać formatu Formularza zgłoszeniowego.
 3. Formularz należy zeskanować i przesłać na adres mailowy Grantodawcy: oez@karr.pl w formacie *.pdf lub *.jpg jako Załącznik. Maksymalny rozmiar wiadomości nie może przekroczyć 20MB.

Uwaga! Do wiadomości e-mail można załączyć tylko jeden Formularz zgłoszeniowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy Grantobiorca jest właścicielem/współwłaścicielem/najemcą więcej niż jednej nieruchomości.

 1. Adres e-mail będzie aktywny 29.09.2020r. od godziny 13:00:00.
 2. Po zawiadomieniu mailowo przez Grantodawcę o zakwalifikowaniu się do projektu Grantobiorca zobowiązany jest dostarczyć w terminie 7 dni kalendarzowych wersję papierową Wniosku o powierzenie Grantu wraz z Załącznikami.
 3. Wniosek należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej w jednym egzemplarzu, do siedziby Grantodawcy (I piętro, sekretariat) w zaklejonej kopercie z adresem KARR S.A., ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra.

Uwaga! Wersja papierowa Wniosku o powierzenie Grantu musi zawierać informacje spójne z przesłaną wersją elektroniczną Formularza zgłoszeniowego.

Dokumenty do pobrania w zakładce „Pliki do pobrania”.

Szanowni Państwo,

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze uprzejmie informuje, że formularze do II naboru dostępne będą na stronie internetowej Projektu po ich zaakceptowaniu przez Instytucję Organizującą Konkurs.

Planowana jest elektroniczna forma przeprowadzenia naboru.

Formularze dostępne będą na 14 dni przed datą planowanego naboru.

Zapraszamy na bezpłatny webinar pod hasłem: „OZE – co wybrać” – 10 czerwca 2020

Szczegóły – tutaj

Zapraszamy na bezpłatny webinar pod hasłem: „SMOG palący problem” – 4 czerwca 2020

Szczegóły – tutaj

Szanowni Państwo,

Ocena formalna powinna zakończyć się w terminie do 30 kwietnia 2020r.

W związku z wprowadzonym na obszarze RP stanem epidemii koronawirusa, wpływającym na terminy pracy osób zaangażowanych do realizacji zadań w ramach niniejszego projektu oraz z uwagi na konieczność poddania ocenie formalnej 7 Wniosków umieszczonych na liście rezerwowej, termin oceny formalnej ulega wydłużeniu.

Informacja o terminie zakończenia oceny formalnej zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej niezwłocznie po jej zakończeniu.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż dn. 30.03.2020r. została podpisana Umowa o współpracy dotycząca przygotowywania uproszczonych audytów energetycznych w oparciu o metodologię wskazaną przez Instytucję Organizującą Konkurs.

Jednocześnie przypominamy, iż wynagrodzenie za przeprowadzenie uproszczonego audytu energetycznego ponosi Grantobiorca, na rzecz którego jest wykonywany audyt.

Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę Faktury VAT na rzecz Grantobiorcy.

Koszt audytu wyniesie 341,00 zł brutto.

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii koronawirusa, KARR S.A. informuje, iż termin oceny formalnej Wniosków o powierzenie Grantów w ramach I naboru zostaje wydłużony do dnia 30.04.2020r.

Szanowni Państwo, informujemy, iż Załącznik do Procedury realizacji projektu grantowego – Nr VII Karta indywidualnego doradztwa uległ zmianie.

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż dnia 24 lutego 2020r. o godzinie 10:35 wstrzymała przyjmowanie Wniosków o powierzenie Grantów w ramach projektu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami ze strony mieszkańców Aglomeracji Jeleniogórskiej  względem zasad przyjmowania Wniosków o powierzenie Grantu, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego informuje, iż zasady naboru wniosków do projektu nie przewidują prowadzenia tzw. list kolejkowych. Powyższe oznacza, że jakiekolwiek tego typu listy nie są honorowane w procesie naboru.

Informujemy, iż dnia 24.02.2020r. Wnioski o powierzenie Grantu wraz z Załącznikami będą przyjmowane z zachowaniem kolejności ich wpływu.

Uwaga – jedna osoba może złożyć tylko jeden Wniosek o powierzenie Grantu, za wyjątkiem sytuacji, gdy osoba ta jest właścicielem więcej niż jednej nieruchomości.

Szanowni Państwo, informujemy, iż FAQ czyli pytania i odpowiedzi dotyczące projektu znajdują się do pobrania na dole strony.

Szanowni Państwo, informujemy, iż 3 Załączniki do Wniosku o powierzenie Grantu posiadają błędny numer.
Poniżej dokumenty z prawidłową numeracją.
– Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną RODO
– Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (jeśli dotyczy)
– Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis (jeśli dotyczy)

Na etapie składania Wniosku o powierzenie Grantu nie jest wymagane dołączenie Załącznika Nr V do Procedury realizacji projektu grantowego– Deklaracja Grantobiorcy dotycząca ilości spalanych paliw.

Ponadto zamieszczamy „Wniosek o powierzenie Grantu” dla osób, które zamierzają wypełnić ręcznie wniosek.

OGŁOSZENIE O NABORZE – GRANTY

Ogłoszenie z dnia 10.02.2020r. o naborze Wniosków o powierzenie Grantu.

Ogłoszenie.pdf

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w niniejszym Projekcie, spełniających warunki udziału określone
w Procedurze realizacji projektu grantowego, zapraszamy do składania Wniosków o powierzenie Grantu.

Termin przyjmowania Wniosków o powierzenie Grantu : od 24.02.2020r., w godzinach 08:00-15:00.

Miejsce: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. 1 Maja 27 Jelenia Góra (sekretariat I piętro)

Kwota I alokacji do rozdysponowania wynosi: 1.500.000,00 zł.

Nabór trwa do wyczerpania środków.

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA:

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

PROCEDURA REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO – REGULAMIN (POBIERZ I ZAPOZNAJ SIĘ)

I.    Szczegółowe Kryteria wyboru Grantobiorców.

II.   Minimalne parametry techniczne.

III. Uproszczony audyt energetyczny.

IV. Metodologia uproszczonego audytu energetycznego.

V.  Deklaracja Grantobiorcy dotycząca ilości spalanych paliw.

VI. Wniosek o powierzenie Grantu – POBIERZ .PDF LUB POBIERZ .DOCX

Zał. 1 do Wniosku – Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

Zał 2 do Wniosku – Oświadczenie właściciela / współwłaściciela nieruchomości o zgodzie na realizację przedsięwzięcia (jeśli dotyczy)

Zał. 3 do Wniosku – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną RODO (aktualizacja 11.02.2020)

Zał. 3 do Wniosku – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną RODO

Zał. 4 do Wniosku – Pełnomocnictwo i zgoda na przeprowadzenie uproszczonego audytu energetycznego

Zał. 5 do Wniosku – Oświadczenie o pomocy de minimis, w tym jednorazowych odpisach amortyzacji

Zał. 6 do Wniosku – Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (jeśli dotyczy – aktualizacja 11.02.2020)

Zał. 6 do Wniosku – Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (jeśli dotyczy)

Zał. 7 do Wniosku – Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis (jeśli dotyczy- aktualizacja 11.02.2020)

Zał. 7 do Wniosku – Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis (jeśli dotyczy)

Zał. 8 do Wniosku – Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności podatku VAT

VII.  Karta indywidualnego doradztwa – aktualizacja 13.03.2020.

VII.  Karta indywidualnego doradztwa.

VIII. Zapytanie ofertowe (wzór).

Zał. 1 do Zapytania ofertowego – Formularz Ofertowy

IX.   Protokół wyboru Wykonwacy/ców (wzór).

X.    Umowa o powierzenie Grantu.

Zał. 1 do Umowy – Informacja dotycząca Grantu.

Zał. 2 do Umowy – Oświadczenie o wystąpieniu/niewystąpieniu zmian w stosunku do informacji i oświadczeń zawartych we Wniosku o powierzenie Grantu.

Zał. 3 do Umowy – Oświadczenie współmałżonka Grantobiorcy o wyrażeniu zgody zaciągnięcie zobowiązań wynikających z Umowy o powierzenie Grantu.

XI.  Wniosek o wypłatę Grantu.

Dokument zezłomowania

XII. Protokół z wizji lokalnej.

Informujemy, iż dokumenty rekrutacyjne do projektu pojawią się na naszej stronie internetowej 10.02.2020r. około godz. 15

WYMIANA PIECÓW – PYTANIA I ODPOWIEDZI – do pobrania plik PDF -FAQ-

Planowany termin umieszczenia dokumentów rekrutacyjnych na naszej stronie internetowej to 10.02.2020r.

Planowany termin rekrutacji do projektu to 24.02.2020r.”

informacja o terminie rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne do projektu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej” pojawią się na naszej stronie, nie wcześniej niż 27 stycznia 2020.

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań indywidualnych z mieszkańcami w ramach w/w projektu.

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

Zał. nr 6. Formularz zgłoszeniowy 15.04.2021   docx   pdf

Procedura

Procedura realizacji projektu 22.09.2021   pdf

Procedura realizacji projektu 15.04.2021   pdf

Zał. nr 1. Kryteria wyboru Grantobiorców 15.04.2021   pdf

Zał. nr 2. Minimalne paramenty techniczne 15.04.2021   pdf

Zał. nr 3. Uproszczony audyt energetyczny   xlsx

Zał. nr 4. Metodologia audytu uproszczonego 15.09.2020   pdf

Zał. nr 5. Deklaracja Grantobiorcy dotycząca ilości spalanych paliw 15.04.2021   pdf

Zał. nr 6. Formularz zgłoszeniowy 15.04.2021   docx   pdf

Zał. nr 8. Karta Indywidualnego Doradztwa 15.04.2021   pdf

Zał. nr 9. Protokół wyboru Wykonawcy 09.07.2021   docx  pdf

Zał. nr 9. Protokół wyboru Wykonawcy 15.04.2021   docx  pdf

Zał. nr 11. Wniosek o wypłatę Grantu 15.04.2021   docx   pdf

Zał. nr 12. Protokół z wizji lokalnej   pdf

Formularz przyjęcia odpadów metali – bez rozporządzenia   pdf

Wniosek

Zał. nr 7 do Procedury – Wniosek o powierzenie Grantu Nr 1 od dn. 15.04.2021   docx   pdf

Zał. nr 7 do Procedury – Wniosek o powierzenie Grantu Nr 2 od dn. 15.04.2021   docx   pdf

Zał. nr 7 do Procedury – Wniosek o powierzenie Grantu Nr 3 od dn. 15.04.2021   docx   pdf

Zał. nr 1. Pełnomocnictwo 15.04.2021   docx   pdf

Zał. nr 2. Oświadczenie właściciela, współwłaściciela nieruchomości o zgodzie na realizację przedsięwzięcia 15.04.2021   docx   pdf

Zał. nr 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 15.04.2021   docx   pdf

Zał. nr 4. Pełnomocnictwo i zgoda na przeprowadzenie uproszczonego audytu energetycznego 15.04.2021   docx   pdf

Zał. nr 5. Oświadczenie o pomocy de minimis 15.04.2021   docx   pdf

Zał. nr 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 15.04.2021   xlsx

Zał. nr 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie 15.04.2021   xlsx

Zał. nr 8. Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności podatku VAT 15.04.2021   docx   pdf

Umowa

Zał. nr 10 do Procedury – Umowa o powierzenie Grantu 22.09.2021   pdf

Zał. nr 10 do Procedury – Umowa o powierzenie Grantu 15.04.2021   pdf

Zał. nr 1 do Umowy – Informacja dotycząca Grantu 15.04.2021   pdf

Zał. nr 2 do Umowy – Oświadczenie o wystąpieniu zmian w stosunku do informacji i oświadczeń zawartych we Wniosku 15.04.2021   pdf

Zał. nr 3 do Umowy – Oświadczenie współmałżonka Grantobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z Umowy 15.04.2021   pdf

Procedura

Procedura realizacji projektu od dn. 15.09.2020 (aktualizacja 22.09.2020)   pdf

Procedura realizacji projektu od dn. 15.09.2020   pdf

Zał. nr 1. Kryteria wyboru Grantobiorców 15.09.2020   pdf

Zał. nr 2. Minimalne paramenty techniczne 15.09.2020   pdf

Zał. nr 3. Uproszczony audyt energetyczny   xlsx

Zał. nr 4. Metodologia audytu uproszczonego 15.09.2020   pdf

Zał. nr 5. Deklaracja Grantobiorcy dotycząca ilości spalanych paliw 15.09.2020   pdf

Zał. nr 6. Formularz zgłoszeniowy 15.09.2020   docx   pdf

Zał. nr 8. Karta Indywidualnego Doradztwa 15.09.2020   pdf

Zał. nr 9. Zapytanie ofertowe (wzór) 15.09.2020   docx   pdf

Zał. nr 10. Protokół wyboru Wykonawcy 15.09.2020   docx   pdf

Zał. nr 12. Wniosek o wypłatę Grantu 15.04.2021   docx   pdf

Zał. nr 12. Wniosek o wypłatę Grantu 15.09.2020   docx   pdf

Zał. nr 13. Protokół z wizji lokalnej 15.09.2020   pdf

Formularz przyjęcia odpadów metali – bez rozporządzenia   pdf

Wniosek

Zał. nr 7 do Procedury – Wniosek o powierzenie Grantu Nr 1 od dn. 15.09.2020   docx   pdf

Zał. nr 7 do Procedury – Wniosek o powierzenie Grantu Nr 2 od dn. 15.09.2020   docx   pdf

Zał. nr 7 do Procedury – Wniosek o powierzenie Grantu Nr 3 od dn. 15.09.2020   docx   pdf

Zał. nr 1. Pełnomocnictwo 15.09.2020   docx   pdf

Zał. nr 2. Oświadczenie właściciela, współwłaściciela nieruchomości o zgodzie na realizację przedsięwzięcia 15.09.2020   docx   pdf

Zał. nr 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 15.09.2020   docx   pdf

Zał. nr 4. Pełnomocnictwo i zgoda na przeprowadzenie uproszczonego audytu energetycznego 15.09.2020   docx   pdf

Zał. nr 5. Oświadczenie o pomocy de minimis 15.09.2020   docx   pdf

Zał. nr 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 15.09.2020   xlsx

Zał. nr 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie 15.09.2020   xlsx

Zał. nr 8. Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności podatku VAT 15.09.2020   docx   pdf

Umowa

Zał. nr 11 do Procedury – Umowa o powierzenie Grantu od dn. 15.09.2020   pdf

Zał. nr 1 do Umowy – Informacja dotycząca Grantu 15.09.2020   pdf

Zał. nr 2 do Umowy – Oświadczenie o wystąpieniu zmian w stosunku do informacji i oświadczeń zawartych we Wniosku15.09.2020   pdf

Zał. nr 3 do Umowy – Oświadczenie współmałżonka Grantobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z Umowy 15.09.2020   pdf

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia Wykonawcy usługi indywidualnego doradztwa w zakresie wyboru źródła ciepła i monitoringu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia Wykonawcy usługi indywidualnego doradztwa w zakresie wyboru źródła ciepła i monitoringu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe Nr 2/2020 dotyczące wyłonienia Wykonawcy  przygotowania audytów energetycznych sporządzanych w oparciu o metodologię wskazaną przez Instytucję Organizującą Konkurs.

Personel projektu

Koordynator projektu | +48 75 75 27 500

biuro@karr.pl