POŻYCZKA KARR

Nabór wniosków będzie uruchomiony w miarę posiadanych możliwości finansowych przez KARR S.A.

OKRES SPŁATY

Maksymalny okres spłaty  Pożyczki nie może być dłuższy niż 60 miesięcy od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Pożyczki.

PRZEZNACZENIE

Finansowanie wydatków obrotowych i inwestycyjnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

OPROCENTOWANIE

Oprocentowanie w skali roku – od 3,04%*

*) Stopa procentowa składa się ze stopy bazowej ustalanej przez Komisję Europejską oraz marży. Aktualna wysokość stopy bazowej dostępna jest w danych UOKiK pod adresem  https://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php

ZABEZPIECZENIE

Obligatoryjnie weksel in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę.

Dodatkowe zabezpieczenie spłaty Pożyczki może stanowić:

  1. poręczenie wekslowe,
  2. poręczenie cywilne,
  3. hipoteka (ustanawiana notarialnie) wraz z cesją praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości,
  4. przewłaszczenie rzeczy ruchomych z datą pewną wraz z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz Pożyczkodawcy,
  5. zastaw rejestrowy z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz Pożyczkodawcy, (w tym polisy AC w przypadku pojazdów),
  6. blokada środków na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bankowym,
  7. inny, uzgodniony przez strony sposób.

 

Prowizje związane z udzieleniem i obsługą pożyczek

– prowizja za udzielenie pożyczki – 3%

– opłata za zmianę warunków umowy pożyczki na wniosek Pożyczkobiorcy – 500,00 PLN

– opłata za wydanie zaświadczenia na wniosek Pożyczkobiorcy – 200,00 PLN

– opłata za monit – 100,00 PLN

SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU

  • Oryginały dokumentów dostarczane osobiście lub przesyłką pocztową
  • Dokumenty z podpisem kwalifikowanym pocztą elektroniczną
  • Dokumenty podpisane i dostarczone przez platformę ePUAP

Kontakt

Fundusz pożyczkowy | tel. 75 75 27 511,  -501, -521, -523

Godziny Pracy: 7.30-15.30

Pliki do pobrania