Pożyczka Płynnościowa – BGK

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA – BGK

Instrument Finansowy Pożyczka Płynnościowa został wdrożony w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju (epidemia COVID-19, tzw. „koronawirus”), która spowodowała wyjątkowe okoliczności wymagające pilnego wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań mających na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków gospodarczych epidemii COVID-19,  na rzecz zabezpieczenia płynności i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach MŚP  mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa dolnośląskiego.

Wartość Projektu „Pożyczka Płynnościowa” w ramach Umowy Operacyjnej nr 2/RPDS/8720/2020/II/DIF/318 wynosi: 26 315 789,47 zł, w tym:
– wkład Funduszy Europejskich: 25 000 000,00 zł
– wkład własny Pośrednika Finansowego KARR S.A.: 1 315 789,47 zł.

 w tym wartość przypadająca na KARR S.A.:

– wkład Funduszy Europejskich: 6 250 000,00 zł
– wkład własny Pośrednika Finansowego KARR S.A.: 328 947,37 zł.

 Wartość Projektu „Pożyczka Płynnościowa” w ramach Umowy Operacyjnej nr 2/RPDS/8720/2020/I/DIF/319 wynosi: 26 315 789,47 zł, w tym:

– wkład Funduszy Europejskich: 25 000 000,00 zł
– wkład własny Pośrednika Finansowego KARR S.A.: 1 315 789,47 zł.

 w tym wartość przypadająca na KARR S.A.:

– wkład Funduszy Europejskich: 6 250 000,00 zł
– wkład własny Pośrednika Finansowego KARR S.A.: 328 947,37 zł.

KWOTA POŻYCZKI

Maksymalna wartość Pożyczki wynosi do 250 000,00 zł

OKRES SPŁATY

Maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki nie może być dłuższy niż 60 miesięcy od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Pożyczki. Pośrednik Finansowy może kilkukrotnie udzielić Pożyczkobiorcy wakacji kredytowych, tj. zawieszenia obowiązku spłat raty kapitałowej albo raty kapitałowo-odsetkowej pod warunkiem, że łączny czas wakacji kredytowych nie przekroczy 12 miesięcy. Decyzja o udzieleniu wakacji kredytowych może być podjęta przez Pośrednika Finansowego najpóźniej w dniu 31 grudnia 2020 r. lub w dniu wskazanym w odpowiednich regulacjach, w zależności od tego, który termin nastąpi później.

PRZEZNACZENIE

Finansowanie wydatków bieżących, obrotowych i inwestycyjnych, związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej, w tym np.:

 1. wynagrodzenia brutto pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 2. spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 3. zatowarowanie, półprodukty itp.,
 4. wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. (zgodnie z warunkami Regulaminu),
 5. bieżące raty* pożyczek, kredytów lub leasingu, pod warunkiem, że udzielona pożyczka, kredyt czy leasing a także zabezpieczające je poręczenie lub gwarancja nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

*Bieżąca rata – rata z terminem spłaty między 1 lutego 2020 r., a ostatnim dniem okresu wydatkowania Środków Pożyczki

 

OPROCENTOWANIE
 • Od 0% na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 lub Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19[1] jeżeli odpowiednie przepisy Rozporządzeń, o którym mowa powyżej stawiają dodatkowe warunki udzielenia pomocy, które są bardziej restrykcyjne w stosunku do postanowień Metryki Instrumentu Finansowego – Pożyczka Płynnościowa lub Umowy Operacyjnej, zapisy Rozporządzeń mają pierwszeństwo stosowania do udzielenia danej Pożyczki.
 • Od 0% na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn. zmianami). Oprocentowanie Pożyczki jest stałe w całym okresie jej obowiązywania.
 • W pozostałych przypadkach oprocentowanie rynkowe
ZABEZPIECZENIE

Zabezpieczenie pożyczki musi zostać ustanowione przed uruchomieniem jakichkolwiek środków Pożyczki Płynnościowej, przy czym:

 1. dla Pożyczek o wartości do 100 000,00 zł, co do zasady, jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów Regulaminu,
 2. dla Pożyczek o wartości powyżej 100 000,00 zł zabezpieczeniem jest weksel in blanco oraz dodatkowe zabezpieczenie zgodnie z decyzją Pośrednika Finansowego.

Dodatkowe zabezpieczenie spłaty Pożyczki może stanowić:

 1. poręczenie wekslowe,
 2. poręczenie cywilne,
 3. hipoteka (ustanawiana notarialnie) wraz z cesją praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości,
 4. przewłaszczenie rzeczy ruchomych z datą pewną wraz z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz Pożyczkodawcy,
 5. zastaw rejestrowy z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz Pożyczkodawcy, (w tym polisy AC w przypadku pojazdów),
 6. blokada środków na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bankowym,
 7. inny, uzgodniony przez strony sposób.

W przypadku udzielenia jednemu Pożyczkobiorcy kolejnej Pożyczki, która powoduje, że łączna wartość udzielonych Pożyczek dla tego Pożyczkobiorcy przekracza 100 000,00 zł, możliwy jest wymóg dodatkowego zabezpieczenia, dla pożyczki której udzielenie powoduje przekroczenie limitu 100 000,00 zł, zgodnie z polityką zabezpieczeń stosowaną przez Pośrednika Finansowego.

 

DODATKOWE INFORMACJE
 • Wydatki finansowane w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT,
 • Jeden przedsiębiorca może otrzymać więcej niż jedną pożyczkę, przy czym łączna wartość pożyczek nie może być wyższa niż 250 000,00 zł,
 • Wydatkowanie środków Pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty Pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę, do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków,
 • W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Pożyczkobiorcy, Pośrednik Finansowy może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 90 dni,
 • W przypadku gdy ze środków Pożyczki ponoszone są wydatki obejmujące finansowanie kapitału obrotowego (w całości lub w części) do ich rozliczenia Pośrednik Finansowy przyjmuje zestawienie wydatków,
 • W przypadku gdy ze środków Pożyczki ponoszone są wydatki inwestycyjne (w całości lub w części), do ich rozliczenia Pośrednik Finansowy przyjmuje faktury lub dokumenty równoważne w rozumieniu prawa krajowego oraz potwierdzenia zapłaty.
Brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek
SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU

 • Oryginały dokumentów dostarczane osobiście lub przesyłką pocztową
 • Dokumenty z podpisem kwalifikowanym pocztą elektroniczną
 • Dokumenty podpisane i dostarczone przez platformę ePUAP

Zapoznaj się : Informacja dodatkowa dotycząca składania wniosków w wersji elektronicznej

Kontakt

Fundusz pożyczkowy | tel. 75 75 27 511,  -501, -521, -523

Godziny Pracy: 7.30-15.30

Pliki do pobrania