www.dolnoslaskipakiet.pl

Pożyczka Płynnościowa

DLA KOGO?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży towarów i/lub usług w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19):

 • nie mniej niż o 20 %, obliczony jako stosunek łącznych przychodów w ciągu roku 2020 rok w porównaniu do łącznych przychodów w ciągu roku 2019;

lub

 • nie mniej niż o 20%, obliczony jako stosunek łącznych przychodów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych przychodów dowolnych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych (nie wcześniejszych niż z roku 2019).

Pożyczka wyłącznie dla przedsiębiorstw działających przed 1 stycznia 2020 r.

Obszar preferencji

Wparcie branż istotnych dla Dolnego Śląska szczególnie narażonych na negatywne skutki wywołane epidemią COVID-19, m.in.:

  1. Zakwaterowanie,
  2. Działalność usługowa związana z wyżywieniem,
  3. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
  4. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,

tj.:

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika nr I do rozporządzenia Komisji WE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.), z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzące działalność gospodarczą, np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa, wpisane do CEIDG lub do rejestru przedsiębiorców KRS, których przeważającym przedmiotem działalności przed 01.01.2020 rokiem oraz w dniu złożenia wniosku o pożyczkę jest działalność odpowiadająca przynajmniej jednej  z wymienionych PKD:

  1. 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (z wyłączeniem transportu drogowego pasażerskiego, autobusowych przewozów szkolnych i pracowniczych),
  2. 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
  3. 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
  4. 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
  5. 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie,
  6. 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
  7. 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
  8. 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne,
  9. 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
  10. 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów,
  11. 79.11.A – Działalność agentów turystycznych,
  12. 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych,
  13. 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki,
  14. 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
  15. 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej,
  16. 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  17. 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  18. 91.03.Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
  19. 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych,
  20. 93.12.Z – Działalność klubów sportowych,
  21. 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
  22. 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem,
  23. 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
  24. 93.29.A – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  25. 93.29.B – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

CEL POŻYCZKI

 • pożyczka na pokrycie stałych miesięcznych wydatków,
 • dla MŚP z branży z obszaru preferencji – pożyczka na pokrycie stałych miesięcznych wydatków powstałych po dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki z możliwością refinansowania wydatków powstałych i opłaconych po dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, a przed wypłatą pożyczki lub 1. transzy

Pożyczka może zostać udzielona do 30 % na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą z wyłączeniem:

 1. zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych powstałych przed 01.01.2020 r.,
 2. finansowania celów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą przez MŚP,
 3. refinansowania oraz finansowania pożyczek i kredytów,
 4. finansowania działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych na Dolnym Śląsku przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

 • maksymalna kwota pożyczki 300 000 zł
 • kwota pożyczki dla wnioskodawców z Obszaru preferencji: do 3 000 000,00 zł
 • wypłaty w transzach
 • oprocentowanie od 0%
 • prowizja 0%
 • do 60 miesięcy + do 12 miesięcy (karencja/wakacje)
 • raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące
 • zabezpieczenie: weksel własny in blanco (obligatoryjnie) + pozostałe zabezpieczenia stosowane przez Pośrednika Finansowego

Kontakt

Fundusz pożyczkowy | tel. 75 75 27 511,  -501, -521, -509

Godziny Pracy: 7.30-15.30

 pozyczki@karr.pl

Pliki do pobrania