DLA KOGO

Mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu przepisów załącznika nr I do rozporządzenia Komisji WE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.) z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzący działalność gospodarczą, np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa, wpisany do CEIDG lub do rejestru przedsiębiorców KRS przed 01.01.2020 r., zmagający się ze skutkami wywołanymi epidemią Covid 19, w szczególności spadkiem przychodów, zmniejszeniem zatrudnienia, ograniczeniem inwestycji rozwojowych, przerwaniem łańcucha dostaw, zmianą struktury popytu i podaży, inflacją, a w szczególności działający w branżach istotnych dla regionu, m.in. turystyka, usługi noclegowe, gastronomia.

Obszar preferencji:

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika nr I do rozporządzenia Komisji WE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.), z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzące działalność gospodarczą, np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa, wpisane do CEIDG lub do rejestru przedsiębiorców KRS, których przeważającym przedmiotem działalności przed 01.01.2020 rokiem oraz w dniu złożenia wniosku o pożyczkę jest działalność odpowiadająca przynajmniej jednej  z wymienionych PKD:

 • 49 39 Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (z wyłączeniem transportu drogowego pasażerskiego, autobusowych przewozów szkolnych i pracowniczych)
 • 55 10 Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania:
 • 55 20 Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55 30 Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 55 90 Z – Pozostałe zakwaterowanie
 • 56 21 Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56 10 A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56 10 B – Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56 29 Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56 30 Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 79 11 A – Działalność agentów turystycznych
 • 79 11 B – Działalność pośredników turystycznych
 • 79 12 Z – Działalność organizatorów turystyki
 • 79 90 A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79 90 B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 79 90 C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82 30 Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 91 03 Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
 • 93 11 Z – Działalność obiektów sportowych
 • 93 12 Z – Działalność klubów sportowych
 • 93 13 Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93 19 Z – Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93 21 Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93 29 A – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93 29 B – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.
SZCZEGÓLY PROJEKTU

W ramach produktu finansowego „Pożyczki na Rozwój” oferowane są dwa rodzaje pożyczek:

 1. Pożyczka Inwestycyjna (PI):
 • Zakres kwotowy – powyżej 1 000 000,00 zł do 3 000 000,00 zł
 • Maksymalny okres spłaty – 84 miesiące, możliwość karencji 6 miesięcy (nie wydłuża okresu kredytowania)
 • Wkład własny – minimum 10%
 • Zabezpieczenie – obligatoryjnie weksel in blanco, pozostałe zabezpieczenia zgodnie ze stosowaną przez Pośrednika Finansowego Polityką zabezpieczeń
 • Liczba udzielonych PI dla jednego MŚP – więcej niż jedna, maksymalnie do 3 000 000,00 zł
 1. Pożyczka Obrotowa (PO):
 • Zakres kwotowy – maksymalnie do 500 000,00 zł
 • Maksymalny okres spłaty – 36 miesięcy dla pożyczek do 300 000,00 zł , oraz 60 miesięcy dla pożyczek powyżej 300 000,00 zł do 500 000,00 zł, możliwość karencji 6 miesięcy (nie wydłuża okresu kredytowania)
 • Zabezpieczenie – obligatoryjnie weksel in blanco, pozostałe zabezpieczenia zgodnie ze stosowaną przez Pośrednika Finansowego Polityką zabezpieczeń
 • Liczba udzielonych PO dla jednego MŚP – jedna pożyczka
OPROCENTOWANIE

Stałe lub zmienne, na warunkach rynkowych z zastosowaniem stopy referencyjnej stanowiącej sumę obowiązującej stopy bazowej dla pożyczek udzielanych w złotych polskich oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych z zastrzeżeniem:

 • minimalna marża dodawana do stopy bazowej dla MŚP spoza obszaru preferencji określonego w Opisie Produktu finansowego wynosi 150 punktów bazowych
 • PO o wartości powyżej 300 000,00 PLN do 500 000,00 PLN minimalna marża dodawana do stopy bazowej wynosi 200 punktów bazowych
 • minimalne marże nie sumują się, w przypadku gdy MŚP spełnia łącznie przesłanki określone w pkt a) i b) zastosowanie ma marża wskazana w pkt b)

Stałe na warunkach korzystniejszych niż rynkowe przez cały okres trwania umowy PO zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji UE) nr  1407/2013 z dnia 18  grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub rozporządzeniu je zmieniającym/ zastępującym oraz na podstawie „Programu udzielania pomocy de minimis w formie pożyczek i poręczeń ze środków zwróconych z regionalnych programów operacyjnych w województwie dolnośląskim” przyjętego w dniu 14 września 2023 r. przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego lub Programu go  zmieniającego/ zastępującego, z zastrzeżeniem, że:

 1. minimalna marża dodawana do stopy bazowej dla MŚP spoza obszaru preferencji określonego w Opisie Produktu finansowego wynosi 150 punktów bazowych
 2. PO o wartości powyżej 300 000,00 PLN do 500 000,00 PLN minimalna marża dodawana do stopy bazowej wynosi 200 punktów bazowych
 3. minimalne marże nie sumują się, w przypadku gdy MŚP spełnia łącznie przesłanki określone w pkt 1) i 2) zastosowanie ma marża wskazana w pkt 2)
PRZEZNACZENIE
 1. Pożyczka Inwestycyjna (PI):
 • Wydatki inwestycyjne, czyli nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyłączeniem zakupu nieruchomości (gruntów, budynków)
 1. Pożyczka Obrotowa (PO):
 • Wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ( zakup środków obrotowych niezbędnych do prowadzonej działalności, bieżące wydatki firmy związane z funkcjonowaniem, np. energia, wynagrodzenia, usługi prawne lub księgowe, itp.)
WYKLUCZENIA
 1. Środki z Pożyczki Inwestycyjnej NIE MOGĄ być przeznaczone na:
 • finansowanie wydatków niezwiązanych z realizowaną inwestycją, w tym bieżących potrzeb prowadzonej działalności (np. wynagrodzenia, opłaty eksploatacyjne, czynsze itp.),
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, prawomocnych wyroków sądowych,
 • finansowanie zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności),
 • refinansowanie pożyczek (w tym rat pożyczki), kredytów (w tym rat kredytów), rat leasingowych lub refinansowanie całości lub części wydatków poniesionych przed dniem złożenia wniosku o udzielenie PI,
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych na Dolnym Śląsku przez regionalnych producentów),
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu treściami pornograficznymi,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami,
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach,
 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej (zakaz podwójnego finansowania).

 

 1. Środki z Pożyczki Obrotowej NIE MOGĄ być przeznaczone na:
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, prawomocnych wyroków sądowych oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych,
 • finansowanie zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności),
 • refinansowanie pożyczek (w tym rat pożyczki), kredytów (w tym rat kredytów), rat leasingowych lub refinansowanie całości lub części wydatków poniesionych przed dniem złożenia wniosku o udzielenie PO,
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych na Dolnym Śląsku przez regionalnych producentów),
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu treściami pornograficznymi,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami,
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej (zakaz podwójnego finansowania).
Kontakt

Fundusz pożyczkowy | tel. 75 75 27 509,  -501, -521, -511

Godziny Pracy: 7.30-15.30

logotyp2