Pożyczki ze środków Post-JEREMIE Jelenia Góra KARR

Pożyczki ze środków Post-JEREMIE

dostępne wyłącznie dla Pożyczkobiorców wnioskujących o odnowienie pożyczki

Środki Post-JEREMIE są to środki finansowe, pochodzące z wkładu wniesionego w ramach RPO WD na lata 2007-2013 do instrumentu inżynierii finansowej, wdrażanego na podstawie art. 44 rozporządzenia 1083/2006, zwrócone i pozostałe po wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu „Dolnośląski Fundusz Powierniczy”, łączącej Województwo Dolnośląskie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który jest beneficjentem i menadżerem Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego (Menadżer DFP), tj. środki niezaangażowane w umowy z MŚP oraz środki pochodzące ze zwrotów od MŚP, przekazane Organizatorowi przez Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

W ramach projektu Post-JEREMIE Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Pośrednik Finansowy posiada środki w wysokości 12 000 000zł, na udzielenie wsparcia na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z terenu województwa dolnośląskiego w postaci pożyczek.

  POŻYCZKA 1 POŻYCZKA 2
  adresat oferty
  MŚP z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego
  MŚP z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego
  maksymalna kwota pożyczki
  100.000, 00 zł
  250.000,00 zł
  przeznaczenie pożyczki
  wydatki bieżące
  wydatki związane z działalnością produkcyjną:
  1) materiały i surowce
  2) urządzenia, narzędzia
  3) usługi
  4) koszty pracy
  5) inne
  maksymalny okres spłaty
  12 miesięcy
  12 miesięcy
  możliwość odnowienia umowy o kolejny okres nie dłuższy niż 12 m-cy
  tak
  (jednokrotnie)
  tak
  (dwukrotnie)
  POŻYCZKA 1 POŻYCZKA 2
  oprocentowanie na warunkach rynkowych
  od 3,03%, od 6,03%*
  *dla firm działających krócej niż 12 m-cy
  od 2,83%, od 5,83%*
  * dla firm działających krócej niż 12 m-cy
  prowizja
  3%*
  *w przypadku, gdy Pożyczkobiorca był lub jest klientem Funduszu Pożyczkowego i terminowo wywiązywał się ze zobowiązań wynikających z zawartej umowy może ubiegać się o obniżenie prowizji
  3%*
  *w przypadku, gdy Pożyczkobiorca był lub jest klientem Funduszu Pożyczkowego i terminowo wywiązywał się ze zobowiązań wynikających z zawartej umowy może ubiegać się o obniżenie prowizjił
  sposób spłaty pożyczki
  ustalany w porozumieniu z MŚP
  ustalany w porozumieniu z MŚP
  POŻYCZKA 1 POŻYCZKA 2
  wymaganie od MŚP zaświadczeń o niezaleganiu z US i ZUS jako składnika dokumentacji pożyczki
  tak
  tak
  zakaz spłaty zobowiązań publiczno-prawnych oraz wydatkowania środków pożyczki na cele nie związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą MŚP
  tak
  tak
  zabezpieczenie
  obligatoryjnie weksel in blanco, pozostałe zabezpieczenia zgodnie ze stosowaną przez KARR S.A. polityką zabezpieczeń
  obligatoryjnie weksel in blanco, pozostałe zabezpieczenia zgodnie ze stosowaną przez KARR S.A. polityką zabezpieczeń
  weryfikacja przeznaczenia/rozliczenia pożyczki
  oświdczenie
  faktury zakupu lub inne równoważne dokumenty
  kryterium przychodowe
  niewymagane
  wzrost przychodów co najmniej o równowartość 10% kwoty pożyczki*
  ilość udzielonych pożyczek dla jednego MŚP w ramach alokacji środków w Konkursie
  1
  1
  *P=p+(x*10%)
  P x p
  wymagany minimalny przychód MŚP w ostatnich 10 pełnych miesiącach od dnia uruchomienia pożyczki, umożliwiający MŚP ubieganie się o jednorazowe odnowienie umowy pożyczki o kolejny okres nie dłuższy niż 12 m-cy
  wartość pożyczki
  przychód z ostatnich 10 pełnych miesięcy na dzień złożenia wniosku o pożyczkę