InnoCoop-Karkonoska Agencja-Rozowoju-Regionalnego-Jelenia-Góra
Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego-KARR-Jelenia Góra

„Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A  Republika Czeska-Polska 2014-2020.

Nazwa programu

Program Współpracy INTERREG V-A  Republika Czeska-Polska 2014-2020

Okres realizacji

01.01.2017 –  31.12.2018

Beneficjent wiodący

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Wartość projektu

ok. 560 769,50 euro – w tym 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza czesko-polskiego. Cel ten będzie realizowany poprzez cel szczegółowy jakim jest utworzenie sieci sieć współpracy rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego w oparciu o 5 tematycznych transgranicznych grup roboczych:

  • ds. rozwoju gospodarczego i energii odnawialnej na pograniczu cz-pl
  • ds. produktów regionalnych na pograniczu cz-pl
  • ds. prowadzenia działalności gospodarczej na pograniczu cz-pl
  • ds. rozwoju regionalnego i turystyki na pograniczu cz-pl
  • ds. mobilności pracowniczej na pograniczu cz-pl

Tematyka grup roboczych bezpośrednio wynika z bieżących problemów czesko-polskiego pogranicza,  strategii dotyczącej wkładu programu EWT w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Posiedzenia grup roboczych będą mieć otwarty charakter. Do udziału w nich poza partnerami projektu będą zapraszane wszelkie podmioty po obu stronach granic zainteresowane bezpośrednio wybraną problematyką tj.: izby gospodarcze, stowarzyszenia i związki, fundacje, cechy rzemiosł, inkubatory, klastry, urzędy pracy, samorządy, przedsiębiorstwa, wszelkie inicjatywy społeczne itp. Zaplanowane działania projektu wpłyną na zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego.

Obszary robocze

organizacja spotkań w ramach grup roboczych, do udziału, w których zapraszani są przedstawiciele polskich i czeskich instytucji społeczno- gospodarczych – definiowanie problemów występujących w regionie – organizacja imprez społeczno- gospodarczych ( giełd kooperacyjnych, wystaw,forów dyskusyjnych, warsztatów tematycznych, wizyt studyjnych, itp.) – udział w giełdach pracy i tworzą bazy firm poszukujących pracowników , bazy poszukujących zatrudnienia, – usługi informacyjne w dziedzinie współpracy gospodarczej i transgranicznego rynku pracy, – wypracowanie fachowych pakietów informacyjnych w zakresie przedsiębiorczości w Republice Czeskiej I Polsce, – wypracowanie i publikacja transgranicznej instrukcji w zakresie zatrudnienia, – nauka języka polskiego i czeskiego

Opis projektu

W ostatnich latach powstało wiele transgranicznych inicjatyw i projektów, zniesiono wiele barier granicznych. Niemniej jednak obecne i przyszłe wyzwania na czesko-polskim pograniczu pozostają ogromne. Jedną z głównych barier jest niewystarczająca liczba liderów stymulujących wspólne projekty.

Bez zaangażowania partnerów z obu stron granicy współpraca traci swoją dynamikę. Wciąż w wielu zakresach brakuje jeszcze platform do ciągłej transgranicznej komunikacji i współpracy, które nadal napotyka na liczne przeszkody. Istotnym problemem jest niedostatecznie wykorzystany potencjał współpracy instytucji i społeczności na obszarze objętym programem. Peryferyjność obszaru wsparcia wiąże się z niskim poziomem inwestycji i atrakcyjnością dla kapitału. Problemem jest duża liczba osób długotrwale pozostających bez pracy i emigracja mieszkańców z obszaru wsparcia. Transgraniczny region nie jest postrzegany jako jednolity rynek. Brak wystarczającej współpracy w obszarach: zatrudnienia, warunków prowadzenia działalności gospodarczej, turystyki, świadomości konsumenckiej. Wobec takich problemów intensywna i stała współpraca instytucji po obu stronach granicy staje się nieodzowna.

Projekt odpowiada na te problemy poprzez utworzenie trwałej tematycznej platformy współpracy transgranicznej – sieci współpracy rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego. Utworzenie takiej struktury wzmocni współpracę pomiędzy instytucjami na polsko-czeskim pograniczu. Prowadzenie regularnych spotkań w ramach grup roboczych, wzajemne poznanie, wspólna identyfikacja priorytetów pozwoli niwelować przeszkody i bariery prawne, administracyjne oraz językowe stojące na drodze do nawiązywania ściślejszej współpracy. Ukierunkowane tematycznie grupy robocze odzwierciedlają najważniejsze problemy regionu.

Kontakt

Koordynator projektu | +48 75 75 27 523

 biuro@karr.pl

Pakiety informacyjne
Paketové informace

AKTUALNE INICJATYWY

Energia odnawialna w turystyce i innych gałęziach gospodarczych-KARR-Jelenia-Góra

FORUM GOSPODARCZE

Energia odnawialna w turystyce i innych gałęziach gospodarczych.

Wyprodukowano pod Śnieżką Jelenia Góra KARR

KIERMASZ

Wyprodukowano pod Śnieżką

Pliki do pobrania