Wzbogacenie oferty edukacyjnej, promocja orientacji zawodowej wśród młodzieży polsko-niemieckiego pogranicza oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku pracy to główny cel projektu.

18-20.09.2019 odbyła się pierwsza wizyta dydaktyczna niemieckich uczniów w Polsce w ramach projektu „Nowe kompetencje orientacji zawodowej Pl-SAX”. 20 niemieckich uczniów odwiedziło zakłady pracy związane z hotelarstwem i gastronomią (Pałace Wojanów i Łomnica), a także Hutę Julia gdze brali udział w warsztatach grawerowania w szkle.

Mieli też okazje zapoznać się z historią i kulturą regionu, zwiedzili m.in. Park Bukowiec, Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach, Kościół Wang w Karpaczu oraz Szlak Waloński w Szklarskiej Porębie.

Jeden dzień młodzież spędziła wspólnie z polskimi uczniami ze Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach. Uczniowie z Mysłakowic przygotowali prezentację w języku niemieckim o swojej szkole, przygotowali program artystyczny oraz oprowadzili uczniów z Niemiec po swojej szkole. Później w mieszanych zespołach rozwiązywali różne zadania i rozwijali umiejętności miękkie (praca w grupie, rozwiązywanie konfliktów, komunikacja). Była to doskonała okazja do przetestowania zdobytej wiedzy w zakresie znajomości języka sąsiada. Młodzież błyskawicznie złapała wspólny kontakt i świetnie się razem bawiła.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

Theorie bleibt Theorie und Praxis bleibt Praxis – didaktischer Besuch deutscher Schüler in Polen  

Das Hauptziel des Projekts ist es, das Bildungsangebot zu bereichern, die Berufsorientierung unter Jugendlichen aus dem deutsch-polnischen Grenzgebiet zu fördern und das Bildungsangebot an den sich verändernden Arbeitsmarkt anzupassen.

Am 18.-20.09.2019 fand der erste didaktische Besuch deutscher Schüler in Polen im Rahmen des Projekts „Neue Berufsorientierungskompetenzen PL-SAX” statt. 20 deutsche Schüler besuchten Arbeitsplätze im Hotel- und Gaststättengewerbe (Schloss Schildau und Lomnitz) sowie die Glashütte Julia , wo sie an Gravierwerkstätten teilgenommen haben.

Sie hatten auch die Möglichkeit, die Geschichte und Kultur der Region kennenzulernen, und besichtigten u.a. den Park in Buchwald, den Miniaturpark von niederschlesischen Denkmälern in Kowary (Schmiedeberg), die Stabkirche Wang in Karpacz und die Wallonen-Route in Szklarska Poręba.

Die Jugendlichen verbrachten einen Tag mit polnischen Schülern der Grundschule in Mysłakowice zusammen. Die Schüler von Mysłakowice bereiteten eine Präsentation auf Deutsch über ihre Schule sowie ein künstlerisches Programm vor und führten die Gäste aus Deutschland durch ihre Schule. Später lösten sie in gemischten Teams verschiedene Aufgaben und entwickelten Soft Skills (Gruppenarbeit, Konfliktlösung, Kommunikation). Es war eine ausgezeichnete Gelegenheit, die erworbenen Kenntnisse im Bereich der Nachbarsprache zu testen. Die jungen Leute haben sehr schnell den Kontakt aufgenommen und hatten eine tolle Zeit miteinander.

Das Projekt wird durch die Europäische Union aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020 mitfinanziert.