Wspólnie dla Ukrainy

Nazwa programu

Program Współpracy INTERREG V-A  Republika Czeska-Polska 2014-2020

Okres realizacji

24.02.2022 – 31.12.2023

Wartość projektu

547 570,62 euro ( w tym 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Beneficjent wiodący

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM

Partnerzy projektu

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Fundacja Inicjatyw Polsko-Ukraińskich PRZYSZŁOŚĆ
Královéhradecký kraj
Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
Okresní hospodářská komora Liberec
Krajská knihovna v Pardubicích
Sdružení TULIPAN, z.s

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest koordynacja integracji uchodźców wojennych. Wymiana informacji na temat dobrych i złych praktyk między instytucjami zajmującymi się tą problematyką. Kolejnym celem projektu jest stworzenie punktów pomocy po obu stronach granicy, które pomogą uchodźcom nie tylko znaleźć pracę po obu stronach granicy w czym ma pomóc giełda pracy, ale także możliwość nauki języka, znalezienie miejsca dla dzieci w szkołach.

DZIAŁANIA PROJEKTU

 • Koordynacja procesu integracji uchodźców wojennych z Ukrainy w instytucjach państwowych zajmujących się migracją pracowników – spotkania z instytucjami zajmującymi się integracją cudzoziemców na szczeblu powiatowym, pracownikami będącymi w bezpośrednim kontakcie z uchodźcami, pracodawcami i osobami świadczącymi dla nich usługi zakwaterowania, takimi jak np.: policja ds. cudzoziemców, straż miejska, urząd pracy, ZUS, władze gmin, w których zakwaterowana jest większa liczba uchodźców, przedstawiciele lekarzy, instytucje edukacyjne i inne zależnie od aktualnych potrzeb w regionie.

 

 • Tworzenie punktów pomocy i seminaria integracyjne
  • Stworzony zostanie punkt, w ramach którego uchodźcy z Ukrainy będą mogli pozyskać informacje nt. ofert pracy w regionie, kursów języka polskiego i innych form wsparcia oferowanych poprzez instytucje na polsko-czeskim pograniczu.
  • Zorganizowane zostanie 14 seminariów tematycznych. Ich tematyka dotyczyć będzie np. życia w Republice Czeskiej (wynajem mieszkania, załatwiania spraw urzędowych kwestie dotyczące szczepień), podejmowania zatrudnienia (gdzie szukać pracy, kwestie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, mentalność pracodawców), możliwości edukacji (przedszkola, szkoły, żłobki, wymagania do przyjęcia). Zorganizowane zostaną one na terenie różnych powiatów w zależności od potrzeb.
  • Wsparcie będzie także kierowane do niepełnosprawnych uchodźców – wspieranie zatrudnienia uchodźców z niepełnosprawnością oraz osób dotkniętych psychicznie traumą związaną z kontaktem z działaniami wojennymi.

 

 • Giełdy pracy
  • Targi pracy dla poszukujących pracy z Ukrainy oraz mieszkańców pogranicza. Będą odbywać się po obu stronach granicy w różnych częściach pogranicza. Podczas targów pracy będą miały także miejsce wystąpienia ekspertów zajmujących się problematyką rynku pracy. Osoby poszukujące pracy będą mogły spotkać się z doradcą zawodowym. Planowane są również szkolenia dotyczące prowadzenia i zakładania działalności gospodarczej. Zakładamy organizację 2 giełd pracy po stronie polskiej i 4 po stronie czeskiej.
  • Pakiety informacyjne dotyczące uwarunkowań prawnych w zakresie przedsiębiorczości w Polsce i Republice Czeskiej. Pakiety takie zostaną przygotowane w j. ukraińskim.
  • Stworzona zostanie trójjęzyczna platforma internetowa z ofertami pracy dla uchodźców, ale także innych mieszkańców pogranicza.

AKTUALNOŚCI

ZAPYTANIA OFERTOWE

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze w związku z realizacją projektu pn. „Wspólnie dla Ukrainy”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia: tłumaczenie pisemne z języka polskiego na j. ukraiński:

 • Materiałów promocyjnych projektu. Przewidywana ilość stron: 2.
 • Treści zawartych na nowo powstałej platformie internetowej (platforma internetowa z ofertami pracy oraz pozostałymi informacji dotyczącymi ofert wsparcia instytucji z pogranicza polsko-czeskiego dla uchodźców z Ukrainy). Przewidywana ilość stron: 100.

W załączeniu:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna

Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące doświadczenia oraz wykształcenia tłumacza

PLIKI DO POBRANIA

Kontakt

+48 75 75 27 502

biuro@karr.pl