„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!” jest finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego EOG 2014-2021 i środków budżetu państwa.

Nazwa programu

Program „Rozwój Lokalny”, finansowany w ramach III Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021

Okres realizacji

09.07.2021 r. – 30.04.2024 r.

Strona internetowa projektu

Beneficjent wiodący

Miasto Jelenia Góra

Partnerzy projektu

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Karkonoski Park Narodowy

Wartość projektu

Łączne wydatki –3,521 mln EURO
Dofinansowanie 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, 15% z budżetu Państwa
Budżet KARR – 107 894,18 EURO

 

CEL STRATEGICZNY PROJEKTU

  1. Jelenia Góra- EKO-logiczny wybór. Poprawa atrakcyjności i jakości życia, z uwzględnieniem wyzwań demograficznych i potencjałów środowiska przyrodniczego – zmierzający do poprawy atrakcyjności Jeleniej Góry pod każdym względem, jako idealnego miejsca do mieszkania, życia, aktywności zawodowej i inwestowania.
  2. Jelenia GÓRĄ możliwości. Zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej Jeleniej Góry – jego realizacja służy przyciągnięciu nowych inwestorów i zwiększeniu konkurencyjności jeleniogórskiej gospodarki.
  3. Potencjał z widokiem na przyszłość. Budowa społeczeństwa obywatelskiego i tożsamości lokalnej – prowadzący do poprawy rozpoznawalności Miasta i jego wieloaspektowego rozwoju tj. budowie tożsamości lokalnej, wspierania lokalnego patriotyzmu i wykreowania i wypromowania marki miasta.
  4. Podniesienie poziomu standardów działania i kompetencji lokalnej administracji publicznej.
  5. Poprawa jakości i dostępności usług publicznych.
  6. Rozwój dialogu społecznego.

DLA KOGO?

Dla młodych ludzi w wieku 15-29 lat, którzy chcą wziąć udział w edukacji zawodowej lub praktykach/stażach w lokalnych przedsiębiorstwach.

Dla osób chcących założyć działalność gospodarczą oraz podmiotów gospodarczych.

Dla osób w wieku przedemerytalnym, którzy chcą się dokształcić i/lub zmienić kwalifikację.

DZIAŁANIA KARR ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU

Działanie 5 pn. „Wykorzystanie potencjału mieszkańców dla gospodarki Jeleniej Góry” realizować będzie dwa z trzech celów strategicznych miasta, tj.  2 drugi oraz 3 trzeci. W ramach tego działania, będą podejmowane przedsięwzięcia służące: ożywieniu lokalnej przedsiębiorczości i podmiotów, by zachęcić je do współpracy; uruchomieniu w młodych ludziach aktywnego podejścia do kariery zawodowej oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu zawodowemu osób 50+ i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu osób starszych. W efekcie działania nastąpi zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej Jeleniej Góry.

Realizacja przedsięwzięć w ramach działania ma na celu wykorzystanie potencjału mieszkańców dla gospodarki Jeleniej Góry ukierunkowanej na wykorzystanie kluczowych czynników rozwoju Jeleniej Góry takich jak: współpraca miasta z lokalnymi firmami, dostępność zasobów ludzkich i kadr. Wykorzystanie czynników kluczowych wyzwoli potencjał miasta, zorientuje na rozwój oraz wzmocni jego pozycję w regionie. Przyczyni się również do podniesienia poziomu wiedzy oraz zachęci mieszkańców do rozpoczynania prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto / dodatkowo Edukacja dzieci od najmłodszych lat pozytywnie wpłynie na stopień ich przygotowania do wejścia w dorosłe zawodowe życie, odnalezienia się na rynku pracy oraz zaplanowanie ścieżki rozwoju zawodowego.

W ramach działania KARR zrealizuje następujące Przedsięwzięcia:

„Doradztwo zawodowe w szkołach”;  więcej 

„Targi zawodów – cykl spotkań uczniów z przedsiębiorcami”; więcej

„Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz z zakresu przedsiębiorczości dla podmiotów gospodarczych”;

„Szkolenia dla osób w wieku przedemerytalnym umożliwiające dokształcenie lub zmianę kwalifikacji oraz kursy komputerowe dla seniorów”

AKTUALNOŚCI

KOMUNIKATY

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. informuję, że zgodnie z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 24.11.2022 dotyczącym zlecenia w ramach projektu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” najkorzystniejszą ofertę zgodnie z procedurą naboru złożył Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, w kwocie 48 600,00 zł za wykonanie usługi w cześć A i B zapytania ofertowego. Oferta ta spełnia wszystkie formalne i merytoryczne wymagania Zamawiającego, a ponadto nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Żyj, mieszkaj i pracuj w Jeleniej Górze” ZAPRASZAMY  do współpracy Szkoły Podstawowe.

Kryteria uczestnictwa

Kontakt: +48 75 75 27 513

Kontakt

biuro@karr.pl, tel. 75 75 27 513