„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!” jest finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego EOG 2014-2021 i środków budżetu państwa.

Nazwa programu

Program „Rozwój Lokalny”, finansowany w ramach III Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021

Okres realizacji

09.07.2021 r. – 30.04.2024 r.

Beneficjent wiodący

Miasto Jelenia Góra

Partnerzy projektu

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Karkonoski Park Narodowy

Wartość projektu

Łączne wydatki – 3 371 536,34 EUR
Dofinansowanie 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, 15% z budżetu Państwa
Budżet KARR – 107 894,18 EURO

 

CEL STRATEGICZNY PROJEKTU

  1. Jelenia Góra- EKO-logiczny wybór. Poprawa atrakcyjności i jakości życia, z uwzględnieniem wyzwań demograficznych i potencjałów środowiska przyrodniczego – zmierzający do poprawy atrakcyjności Jeleniej Góry pod każdym względem, jako idealnego miejsca do mieszkania, życia, aktywności zawodowej i inwestowania.
  2. Jelenia GÓRĄ możliwości. Zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej Jeleniej Góry – jego realizacja służy przyciągnięciu nowych inwestorów i zwiększeniu konkurencyjności jeleniogórskiej gospodarki.
  3. Potencjał z widokiem na przyszłość. Budowa społeczeństwa obywatelskiego i tożsamości lokalnej – prowadzący do poprawy rozpoznawalności Miasta i jego wieloaspektowego rozwoju tj. budowie tożsamości lokalnej, wspierania lokalnego patriotyzmu i wykreowania i wypromowania marki miasta.
  4. Podniesienie poziomu standardów działania i kompetencji lokalnej administracji publicznej.
  5. Poprawa jakości i dostępności usług publicznych.
  6. Rozwój dialogu społecznego.

DLA KOGO?

Dla młodych ludzi w wieku 15-29 lat, którzy chcą wziąć udział w edukacji zawodowej lub praktykach/stażach w lokalnych przedsiębiorstwach.

Dla osób chcących założyć działalność gospodarczą oraz podmiotów gospodarczych.

Dla osób w wieku przedemerytalnym, którzy chcą się dokształcić i/lub zmienić kwalifikację.

DZIAŁANIA KARR ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU

Działanie 5 pn. „Wykorzystanie potencjału mieszkańców dla gospodarki Jeleniej Góry” realizować będzie dwa z trzech celów strategicznych miasta, tj.  2 drugi oraz 3 trzeci. W ramach tego działania, będą podejmowane przedsięwzięcia służące: ożywieniu lokalnej przedsiębiorczości i podmiotów, by zachęcić je do współpracy; uruchomieniu w młodych ludziach aktywnego podejścia do kariery zawodowej oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu zawodowemu osób 50+ i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu osób starszych. W efekcie działania nastąpi zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej Jeleniej Góry.

Realizacja przedsięwzięć w ramach działania ma na celu wykorzystanie potencjału mieszkańców dla gospodarki Jeleniej Góry ukierunkowanej na wykorzystanie kluczowych czynników rozwoju Jeleniej Góry takich jak: współpraca miasta z lokalnymi firmami, dostępność zasobów ludzkich i kadr. Wykorzystanie czynników kluczowych wyzwoli potencjał miasta, zorientuje na rozwój oraz wzmocni jego pozycję w regionie. Przyczyni się również do podniesienia poziomu wiedzy oraz zachęci mieszkańców do rozpoczynania prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto / dodatkowo Edukacja dzieci od najmłodszych lat pozytywnie wpłynie na stopień ich przygotowania do wejścia w dorosłe zawodowe życie, odnalezienia się na rynku pracy oraz zaplanowanie ścieżki rozwoju zawodowego.

W ramach działania KARR zrealizuje następujące Przedsięwzięcia:

„Doradztwo zawodowe w szkołach”;  więcej 

„Targi zawodów – cykl spotkań uczniów z przedsiębiorcami”; więcej

„Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz z zakresu przedsiębiorczości dla podmiotów gospodarczych”;

„Szkolenia dla osób w wieku przedemerytalnym umożliwiające dokształcenie lub zmianę kwalifikacji oraz kursy komputerowe dla seniorów”

AKTUALNOŚCI

KOMUNIKATY

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Żyj, mieszkaj i pracuj w Jeleniej Górze” ZAPRASZAMY  do współpracy Szkoły Podstawowe.

Kryteria uczestnictwa

Kontakt: +48 75 75 27 513

Kontakt

biuro@karr.pl, tel. 75 75 27 513