DOTACJE NA USŁUGI ROZWOJOWE DLA DOLNOŚLĄSKICH FIRM

Nazwa programu

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027 (FEDS 2021–2027)

Okres realizacji

01.01.2024 – 31.12.2028

Wartość projektu

169 483 032,86 zł

w tym  wysokość wkładu z Funduszy Europejskich 118 638 123,00 zł

Beneficjent wiodący

Partnerzy projektu

 • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.
 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
 • Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Forma wsparcia

 • Doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, poradnictwo w wyborze usług oraz wsparcie w zakresie korzystania z Bazy Usług Rozwojowych, uzupełniania dokumentów projektowych i obowiązków przedsiębiorcy, w tym pomoc w weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstwa i możliwości udzielenia wsparcia finansowego.
 • Dofinansowanie usług rozwojowych dla przedsiębiorcy/przedsiębiorstwa i jego pracowników – od 50% do 70% wartości danej usługi rozwojowej.

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych pozwalające na rozwój przedsiębiorstwa i/lub jego pracowników, w szczególności nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji, usprawnienie procesów lub obszaru działania przedsiębiorstwa, częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności gospodarczej.

DLA KOGO

Projekt jest skierowany do przedsiębiorców oraz ich pracowników z obszaru województwa dolnośląskiego. W projekcie planowane jest objęcie usługami rozwojowymi: 13801 osób pracujących (w tym 8281 kobiet) w 2896 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach; i min. 485 osób pracujących (w tym 291 kobiet) w 102 dużych przedsiębiorstwach.

OPIS PROJEKTU

Projekt realizowany będzie w partnerstwie na terenie Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu zgorzeleckiego. Wsparcie udzielane w projekcie kierowane będzie do przedsiębiorstw (w tym MŚP) i pracowników, którzy chcą nabyć nowe i/lub potwierdzić posiadane kwalifikacje. Głównym działaniem będzie refundacja kosztów usług rozwojowych, w wys. od 50% do 70%, realizowanych przez firmy szkoleniowe zarejestrowane w BUR.

Limity usług rozwojowych

Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika (przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę): 10 000 PLN netto (z wkładem własnym przedsiębiorstwa), bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia.

Przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu, oznacza to, że jedno przedsiębiorstwo może zrealizować jedną umowę o przyznaniu wsparcia.

W celu zapewnienia jak największej efektywności wydatkowania środków oraz w celu objęcia wsparciem jak największej liczby przedsiębiorstw oraz pracowników określono maksymalną wartość umowy refundacji (bez wkładu własnego) dla jednego przedsiębiorstwa wynoszącą:

25 000,00 zł dla mikro przedsiębiorstwa,

45 000,00 zł dla małego przedsiębiorstwa,

65 000,00 zł dla średniego przedsiębiorstwa,

100 000,00 zł dla dużego przedsiębiorstwa. 

Wartość dofinansowania

Podstawowa wartość dofinansowania usług rozwojowych (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) wynosi nie mniej niż 50%.

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania do wskazanego poziomu, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

+20%, wówczas wartość dofinansowania usług rozwojowych będzie wynosić 70% gdy:

+10% wówczas wartość dofinansowania usług rozwojowych będzie wynosić 60% gdy:

 • usługa rozwojowa będzie skierowana do osoby z niepełnosprawnościami;
 • w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach;
 • jest mikro lub małym przedsiębiorstwem;
 • usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji w zawodach zdefiniowanych jako zawody deficytowe w Barometrze Zawodów dla województwa dolnośląskiego, dostępnym na stronie: https://barometrzawodow.pl/#dolnoslaskie;
 • prowadzi działalność gospodarczą na terenie miast średnich: Bielawa, Dzierżoniów, Kłodzko, Nowa Ruda, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie;
 • usługa rozwojowa ma na celu pozyskanie zielonych kwalifikacji, zgodnie z zawodami zdefiniowanymi jako zielone w badaniu pn. Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod adresem: http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzenia-bialych-i-zielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim.

Efekty realizacji projektu

W projekcie zaplanowano, że 12 857 pracowników uzyska kwalifikacje w wyniku uczestnictwa w usłudze rozwojowej.

 

KARR S.A. realizuje projekt:

w subregionie jeleniogórskim: (powiaty: bolesławiecki, jaworski, karkonoski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, m. Jelenia Góra)

PLIKI DO POBRANIA

Dokumenty w opracowaniu – dostępne wkrótce.

Harmonogram naborów – dostępny wkrótce.

Kontakt