TYTUŁ PROJEKTU

„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”

NAZWA PROGRAMU

Program „Rozwój Lokalny”, finansowany w ramach III Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021

OKRES REALIZACJI

01.01.2022 – 30.04.2024

DLA KOGO?

Dla młodych ludzi w wieku 15-29 lat, którzy chcą wziąć udział w edukacji zawodowej lub praktykach/stażach w lokalnych przedsiębiorstwach.
Dla osób chcących założyć działalność gospodarczą oraz podmiotów gospodarczych.
Dla osób w wieku przedemerytalnych, którzy chcą się dokształcić i/lub zmienić kwalifikację.

FORMA WSPARCIA

Doradztwo zawodowe w szkołach
Targi zawodów – cykl spotkań uczniów z przedsiębiorcami
Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz z zakresu przedsiębiorczości dla podmiotów gospodarczych
Szkolenia dla osób w wieku przedemerytalnym umożliwiające dokształcenie lub zmianę kwalifikacji oraz kursy komputerowe dla seniorów
Panorama Jelenia Góra
8.5_baner__

TYTUŁ PROJEKTU

„Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – III edycja”

NAZWA PROGRAMU

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 8.5 – Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.

OKRES REALIZACJI

04.2021- 10.2023

DLA KOGO?

Dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

FORMA WSPARCIA

Doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, studia podyplomowe, wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, staże zawodowe, dodatek relokacyjny, poradnictwo psychologiczne.

TYTUŁ PROJEKTU

„Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska”

NAZWA PROGRAMU

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

OKRES REALIZACJI

01.06.2021 – 31.07.2023

DLA KOGO?

Osoby zamieszkałe lub uczące się na obszarze województwa dolnośląskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy;
 • są osobami w wieku 18-29 lat,
 • utraciły zatrudnienie po 01.03.2020r.

FORMA WSPARCIA

Przedmiotem wsparcia będzie szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie finansowe.
przedsiebiorczosc_droga_do_aktywizacji_zawodowej
wspolnie_dla_ukrainy_s2

TYTUŁ PROJEKTU

„Wspólnie dla Ukrainy”

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG V-A  Republika Czeska-Polska 2014-2020

OKRES REALIZACJI

24.02.2022 – 31.12.2023

DLA KOGO?

Grupę docelową projektu stanowią uchodźcy wojenni z Ukrainy.

FORMA WSPARCIA

Punkt pomocowy, seminaria informacyjne, giełdy pracy, platforma internetowa z ofertami pracy.

TYTUŁ PROJEKTU

„FUNDUSZ DOTACYJNY – SILESIA”

NAZWA PROGRAMU

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

OKRES REALIZACJI

01.04.2021 – 30.06.2023

DLA KOGO?

Projekt jest skierowany do osób w wieku od 30 roku życia mieszkających w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

FORMA WSPARCIA

Przedmiotem wsparcia będzie doradztwo zawodowe i szkolenie oraz wsparcie finansowe.
silesia_
baner_Punkty_750x500px_wersja1

TYTUŁ PROJEKTU

„Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim”

NAZWA PROGRAMU

Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.09.2021r. do 31.08.2023r.

DLA KOGO?

-podmioty gospodarcze, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
-pracownicy transgraniczny
-mieszkańcy wspólnego regionu i odwiedzający region
-organizacje pozarządowe i samorząd terytorialny

FORMA WSPARCIA

TYTUŁ PROJEKTU

„Wyzwania gastronomii na polsko-czeskim pograniczu.”

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG V-A  Republika Czeska-Polska 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.10.2020- 31.10.2022

DLA KOGO?

Grupę docelową stanowią nauczyciele i uczniowie szkół ponadpodstawowych, pracodawcy i ich organizacje, instytucje rynku pracy i kształcenia ustawicznego.

FORMA WSPARCIA

Popularyzacja kształcenia zawodowego:
– warsztaty zawodowe dla młodzieży,
– nauka języka,
– zostanie wydany  czesko-polski słownik związany z zawodem kucharza,
– spotkania grup ekspertów,
– opracowaniu wspólnych programów szkoleniowych szkolnictwa zawodowego,
– opracowanie polsko-czeskiego podręcznika dotyczącego wykorzystania absolwentów kierunków gastronomicznych na transgranicznym rynku pracy.

 

wyzwania_gastronomii.._
EnergyTransPolSax

TYTUŁ PROJEKTU

„EnergyTransPolSax – wspólne odkrywanie nowych trendów w gospodarce energetycznej”

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.10.2020 – 30.06.2022

DLA KOGO?

Przedsiębiorstwa (produkcyjne, usługodawcy, MMŚP) oraz organizacje sieciowe, placówki transferowe, jednostki wsparcia biznesu, multiplikatorzy i politycy na i poza obszarem wsparcia, jak również studenci kierunków technicznych jako potencjalni pracobiorcy.

FORMA WSPARCIA

Wizyta studyjna w Saksonii, bezpłatna konferencja informacyjno-kooperacyjna, rozszerzenie Atlasu kompetencji gospodarczych polsko-saksońskiego pogranicza).

TYTUŁ PROJEKTU

Aktywni seniorzy! Transgraniczny marketing oferty instytucji kultury, turystyki, edukacji i opieki zdrowotnej w polsko-saksońskim regionie przygranicznym poprzez wolontariat.

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.07.2019r.- 31.12.2022r.

DLA KOGO?

Seniorzy 55+

FORMA WSPARCIA

Przeprowadzenie cyklu warsztatów, wyjazdy studyjne, nauka języka
Utworzenie Zespołów Kompetencji Seniorów na niemiecko-polskim pograniczu. Projekt modelowy”_Karkonoska Agencja Rozwoju Reginalnego KARR Jelenia Góra
„Wykształcenie nie zna granic”

TYTUŁ PROJEKTU

„Wykształcenie nie zna granic”

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.01.2019-31.12.2022 (48 miesięcy)

DLA KOGO?

Dla pracowników sektora non-profit, menadżerów miast i gmin, pracowników informacji turystycznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych itp.

FORMA WSPARCIA

Tworzenie sieci kooperacji i podnoszenie kwalifikacji, E-learning, Zajęcia praktyczne, Warsztaty

TYTUŁ PROJEKTU

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej

NAZWA PROGRAMU

Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.01.2020-31.12.2021

DLA KOGO?

O grant mogą ubiegać się osoby fizyczne będące:

 • właścicielem domów jednorodzinnych;
 • właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych;
 • najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu).

zwanymi dalej Grantobiorcami, w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do ograniczenia wysokiej emisji CO2 i innych zanieczyszczeń.

Grantobiorcą może być także wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa oraz TBS.

Grantobiorca musi posiadać uregulowany stan prawny nieruchomości, na której przeprowadzone zostanie przedsięwzięcie, w szczególności prawa własności czy przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.

FORMA WSPARCIA

Typy projektów – w ramach Projektu grantowego, granty można otrzymać na:

 1. Element obowiązkowy: modernizację systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła: na podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub instalację kotłów spalających biomasę, lub ewentualnie paliwa gazowe (wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe i olejowe, nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe i olejowe na kotły węglowe i olejowe); wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła jest elementem obowiązkowym;
 2. Elementy dodatkowe możliwe do sfinansowania pod warunkiem wymiany wysokoemisyjnego źródła ciepła:
 • wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego pozostające w związku przyczynowo – skutkowym ze zmianą źródła ciepła, np. wymiana wysokotemperaturowej instalacji ogrzewania na niskotemperaturową;
 • dopuszcza się również zastosowanie ogrzewania elektrycznego (kable / maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE – mikroinstalacja[1] o odpowiedniej mocy może zostać zrealizowana w ramach projektu (można również wykorzystać już istniejącą instalację); nie dopuszcza się źródeł elektrycznych zasilanych z sieci elektrycznej (za wyjątkiem „odbierania” z sieci nadwyżki, np. uzyskanej w miesiącach letnich);
 • wsparcie może dotyczyć również systemów monitoringu i zarządzania energią (termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, gotowe systemy, urządzenia pomiarowe itp.) mające na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez dostosowanie mocy urządzeń do chwilowego zapotrzebowania;
 • inwestycje mogą być uzupełnione poprzez instalacje OZE (np. na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaiki) – w przypadku instalacji do produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaicznej czy wykorzystującej siłę wiatru, dopuszcza się mikroinstalacje[2], których moc powinna być obliczona na zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną w budynku, w którym modernizowane jest źródło ciepła na podstawie średniorocznego zużycia za poprzedni rok i uwzględniającego oszczędności uzyskane w wyniku realizacji projektu; dopuszcza się oddawanie („akumulację”) do sieci energetycznej okresowych nadwyżek; w przypadku montażu ogrzewania elektrycznego można uwzględnić dodatkowe zapotrzebowanie podczas wyliczania mocy instalacji; instalacje OZE są fakultatywne.

[1] w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii

[2] w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii

small
Usługi rozwojowe II Edycja

TYTUŁ PROJEKTU

„Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników – EDYCJA II”

NAZWA PROGRAMU

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020
Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”

OKRES REALIZACJI

01.08.2019 – 30.04.2022

DLA KOGO?

Dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników wykonujących pracę na terenie Dolnego Śląska.

FORMA WSPARCIA

Doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych.
Dofinansowanie usług rozwojowych (szkolenia i doradztwo) dla MMŚP do 25 000,00zł.

TYTUŁ PROJEKTU

„Producenci na czesko-polskim pograniczu, atrakcja incomingowa”

NAZWA PROGRAMU

Fundusz Małych Projektów INTERREG V-A Republika Czeska – Polska

OKRES REALIZACJI

01.08.2021 – 31.03.2022

DLA KOGO?

Ze względu na charakter działania grupa docelowa jest bardzo szeroka. Turysta odwiedzający obszar, rodziny z dziećmi, seniorzy, szkoły, mieszkańcy regionu, gestorzy turystyki, gastronomi, osoby zajmujące się produkcją tradycyjnej żywności.

FORMA WSPARCIA

Producenci_na_czesko-polskim_pograniczu
AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY -KARR-Jelenia Góra II EDYCJA

TYTUŁ PROJEKTU

„Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II edycja”

NAZWA PROGRAMU

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 8.5 – Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.

OKRES REALIZACJI

10.2018 – 03.2021

DLA KOGO?

Dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

FORMA WSPARCIA

Doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, studia podyplomowe, wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, staże zawodowe, dodatek relokacyjny, poradnictwo psychologiczne.

TYTUŁ PROJEKTU

„Warsztaty przyszłości”

NAZWA PROGRAMU

Fundusz Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022

OKRES REALIZACJI

01.01.2021 – 30.09.2021

DLA KOGO?

mieszkańcy 55 + polsko – niemieckiego pogranicza

FORMA WSPARCIA

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów na temat niemiecko – polskiej współpracy z seniorami.
Business teamwork join hands together. Business teamwork concept
baner_III_forum_turystyczne

TYTUŁ PROJEKTU

III Forum Turystyczne Turystyka Pogranicza Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc

NAZWA PROGRAMU

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022

 

OKRES REALIZACJI

01.07.2021 – 30.11.2021

DLA KOGO?

Grupą docelową są: podmioty branży turystycznej – przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i przedstawiciele jst z obu stron granicy, organizacje turystyczne, hotelarze, touroperatorzy, „wedding plannerzy”, agencje „eventowe”, fundacje i stowarzyszenia związane z turystyką.

FORMA WSPARCIA

TYTUŁ PROJEKTU

„Rzemiosło na czesko-polskim pograniczu, innowacje w ramach tradycji”

NAZWA PROGRAMU

Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa

OKRES REALIZACJI

01.06.2021 – 31.10.2021

DLA KOGO?

Ze względu na charakter działania grupa docelowa jest bardzo szeroka. Stanowią ją turyści odwiedzający obszar – rodziny z dziećmi, seniorzy, aktywni turyści szukający ciekawych, nowych atrakcji z możliwością uczestniczenia w warsztatach rękodzielniczych, ale również wycieczki szkolne szukające inspiracji związanych z poznawaniem tradycji i życia mieszkańców regionu. Grupę również stanowią mieszkańcy regionu po obu stronach granicy, przedsiębiorcy w turystyce, osoby zajmujące się tradycyjnym rzemiosłem. Odbiorcy projektu, którzy u tradycyjnych rzemieślników będą mieli możliwość zobaczyć i spróbować procesu produkcji rzemieślniczej, skosztować, i zakupić regionalne wyroby.

FORMA WSPARCIA

Zorganizowanie jednodniowej wystawy produktów regionalnych. Promocja tradycyjnych, lokalnych producentów, oryginalnych rzemieślników.
19.Wystawa_produktow_regionalnych
festiwal_smakow

TYTUŁ PROJEKTU

„Polsko-Czeski festiwal smaków pogranicza”

NAZWA PROGRAMU

Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa

OKRES REALIZACJI

01.06.2021 – 30.09.2021

DLA KOGO?

Ze względu na charakter działania grupa docelowa jest bardzo szeroka. Turysta odwiedzający obszar, rodziny z dziećmi, seniorzy, szkoły, mieszkańcy regionu, gestorzy turystyki, gastronomi, osoby zajmujące się produkcją tradycyjnej żywności.

FORMA WSPARCIA

TYTUŁ PROJEKTU

Nowe kompetencje orientacji zawodowej PL-SAX

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.07.2019-31.08.2021

DLA KOGO?

Uczniowie szkół podstawowych z obszaru wsparcia Programu Interreg Polska-Saksonia

FORMA WSPARCIA

Popularyzacja kształcenia zawodowego. Warsztaty orientacji zawodowej dla młodzieży. Nauka języka.
Nowe kompetencje orientacji zawodowej PL-SAX
traditional hard cheese on a market stall in Italy

TYTUŁ PROJEKTU

„Szlakiem tradycji i produkcji regionalnej w polsko-czeskim rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG V-A  Republika Czeska-Polska 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.03.2019r.- 28.02.2021

DLA KOGO?

Dla turystów, mieszkańców, koneserów lokalnych wyrobów spożywczych i rękodzieła.Dla lokalnych wytwórców kultywujących tradycyjne rzemiosło, by mogli na szerszą skalę zaprezentować swoje produkty oraz proces ich wytwarzania. Dla sektora usług turystycznych.

FORMA WSPARCIA

Utworzenie wirtualnego szlaku łączącego miejsca: produkcji regionalnych produktów spożywczych, tradycyjnych producentów, oryginalnych rzemieślników, zabytki techniki, kulturę, sport i zdrowie (w tym uzdrowiska).  

Seminaria oraz fora dyskusyjne dla przewodników, pracowników branży turystycznej na temat nowego szlaku i jego atrakcji.

Stworzenie całosezonowego produktu dla szerokiej grupy docelowej, który wzbogaci ofertę turystyczną.

Promocja nowego szlaku oraz mniej znanych miejsc w regionie na targach turystycznych.

TYTUŁ PROJEKTU

DigiNetPolSax – Digitalizacja na rzecz wspólnego obszaru gospodarczego

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.03.2019 – 28.02.2021

DLA KOGO?

Przedsiębiorstwa (produkcyjne, usługodawcy, MMŚP) oraz organizacje sieciowe, placówki transferowe, jednostki wsparcia biznesu, multiplikatorzy i politycy na i poza obszarem wsparcia, jak również studenci kierunków technicznych jako potencjalni pracobiorcy.

FORMA WSPARCIA

Atlas kompetencji, system kojarzenia firm B2B oraz bezpłatne konferencje informacyjno-kooperacyjne.
Virtual technology background vector illustration
II_FORUM_TURYSTYCZNE

TYTUŁ PROJEKTU

II Forum Turystyczne „Turystyka Pogranicza Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc”

NAZWA PROGRAMU

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022

OKRES REALIZACJI

04.06.2020 – 31.10.2020

DLA KOGO?

Przedstawiciele organizacji turystycznych oraz wspierających turystykę, hotelarze, turoperatorzy, weddingplenerzy, agencje reklamowe, agencje eventowe, zainteresowani  obywatele związani z turystyką.

FORMA WSPARCIA

Zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowego forum turystycznego.

TYTUŁ PROJEKTU

„Turystyka Pogranicza Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc”

NAZWA PROGRAMU

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022

OKRES REALIZACJI

01.07.2019r.- 30.11.2019r.

DLA KOGO?

Grupą docelową są: organizacje turystyczne,  hotelarze, touroperatorzy, „wedding plannerzy”, agencje „eventowe”, fundacje i stowarzyszenia związane z turystyką, osoby planujące działalność w zakresie turystyki, hotelarstwa.

FORMA WSPARCIA

Zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowego forum turystycznego.

W ramach forum odbędą się panele dyskusyjne na temat aktywnej turystyki, podstawowych problemów w branży turystycznej po obu stronach granicy, tworzenia oferty turystycznej oraz prelekcje na temat m.in.: zarządzania zasobami ludzkimi i potrzebą szkolenia personelu w obiektach turystycznych, technik sprzedażowych usług hotelarskich z wykorzystaniem nowych technologii, rozwoju strukturalnym z i po węglu brunatnym – od górnictwa odkrywkowego do obszaru turystycznego.

 

Turystyka Pogranicza Karkonoszy
logo

TYTUŁ PROJEKTU

„Akademia Przedsiębiorczości”

NAZWA PROGRAMU

Autorski program Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

OKRES REALIZACJI

luty  – czerwiec 2019

DLA KOGO?

Uczniowie szkół podstawowych, średnich i zawodowych, studenci

FORMA WSPARCIA

Zajęcia praktyczne, Warsztaty

TYTUŁ PROJEKTU

„Jesteś BOSS/KA”

DLA KOGO?

Niezależnie od tego czy jesteście wytrawnymi bizneswoman, czy dopiero startujecie i szukacie pomysłu na siebie. Jeśli:

 • jesteście aktywne zawodowo,
 • chcecie rozszerzyć zakres własnych kompetencji
 • zmienić kierunek rozwoju zawodowego
 • założyć własne firmy
 • potrzebujecie motywacji i wiatru w żagle
 • jesteście matkami chcącymi wrócić na rynek pracy
 • kobietami, które po zakończeniu kariery zawodowej szukają pomysłu na siebie

FORUM BOSS/KICH jest właśnie dla Was.  Dajcie sobie szansę, przeczytajcie program i rejestrujcie się!

bosska_logo_projketowe2
Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników_Karkonoska Agencja Rozwoju Reginalnego KARR Jelenia Góra

TYTUŁ PROJEKTU

„Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników”

NAZWA PROGRAMU

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”

OKRES REALIZACJI

01.11.2016 – 31.07.2019

DLA KOGO?

Dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, z terenu Dolnego Śląska.

FORMA WSPARCIA

Doradztwo, szkolenia (z Bazy Usług Rozwojowych) / dofinansowanie do 50 000 zł.

TYTUŁ PROJEKTU

„Orientacja zawodowa bez granic”

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.07.2016 – 30.06.2019

DLA KOGO?

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z podregionu jeleniogórskiego.

FORMA WSPARCIA

Popularyzacja kształcenia zawodowego: publikacja, film. Warsztaty zawodowe dla młodzieży z zakresu: metalotechnika, obróbka drewna, technika budowlana, gastronomia i hotelarstwo, opieka nad chorym oraz dodatkowo kurs języka niemieckiego.
ORIENTACJA ZAWODOWA BEZ GRANIC_Karkonoska Agencja Rozwoju Reginalnego KARR Jelenia Góra
Utworzenie zespołów kompetencji seniorów na niemiecko-polskim pograniczu – projekt modelowy Jelenia Góra

TYTUŁ PROJEKTU

„Utworzenie Zespołów Kompetencji Seniorów na niemiecko-polskim pograniczu. Projekt modelowy”

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

OKRES REALIZACJI

15.02.2017-14.07.2019

DLA KOGO?

Seniorzy 55+

FORMA WSPARCIA

Seminaria i wyjazdy studyjne.

TYTUŁ PROJEKTU

„Wsparcie transgranicznej i wspierającej innowację współpracy na polsko – saksońskim pograniczu”

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.01.2017 –31.01.2019

DLA KOGO?

MŚP z siedzibą w podregionie jeleniogórskim, z branż: budowa maszyn i urządzeń, motoryzacyjna, obróbka tworzyw sztucznych i metalu, IT technologie informacyjne, automatyzacja, elektronika, logistyka, inżynieria środowiskowa, energetyczna.

FORMA WSPARCIA

Doradztwo w zakresie innowacyjności oraz  bezpłatne spotkania kooperacyjno-informacyjne.
Wsparcie transgranicznej i wspierającej innowację współpracy na polsko - saksońskim pograniczu_Karkonoska Agencja Rozwoju Reginalnego KARR Jelenia Góra
Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego KARR Jelenia Góra

TYTUŁ PROJEKTU

„ Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.01.2017r. – 31.12.2018r

DLA KOGO?

Organizacje pozarządowe i samorząd, podmioty gospodarcze, osoby fizyczne.

FORMA WSPARCIA

Wizyty studyjne, fora dyskusyjne oraz wystawy produktów regionalnych.

TYTUŁ PROJEKTU

„Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy”

NAZWA PROGRAMU

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 8.5 – Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.

OKRES REALIZACJI

07.2016 – 11.2018

DLA KOGO?

Dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

FORMA WSPARCIA

Doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, studia podyplomowe, wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, staże zawodowe, dodatek relokacyjny, poradnictwo psychologiczne.
AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY_Karkonoska Agencja Rozwoju Reginalnego KARR Jelenia Góra
foto na baner

TYTUŁ PROJEKTU

Atrakcje przemysłu i techniki Euroregionu Nysa

NAZWA PROGRAMU

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Przekraczamy Granice

OKRES REALIZACJI

01.06.2010 – 31.05.2012

DLA KOGO?

Dla szerokiego grona odbiorców

FORMA WSPARCIA

wsparcie rozwoju turystyki na obszarze pogranicza

TYTUŁ PROJEKTU

Zapomniane punkty widokowe

NAZWA PROGRAMU

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

OKRES REALIZACJI

01.01.2014 – 31.10.2014

DLA KOGO?

właścicieli punktów widokowych, nadleśnictw, inwestorów, gmin i mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza, do punktów informacji turystycznej, biur podróży, bibliotek, szkół, uczelni, PTTK, przewodników i innych instytucji publicznych ukierunkowanych na rozwój turystyki, turystów po obu stronach granic

FORMA WSPARCIA

wsparcie rozwoju turystyki w obszarze polsko-czeskiego pogranicza poprzez rozwój oferty turystycznej
Zapomniane punkty widokowe baner
Czocha Castle, Silesia, Poland

TYTUŁ PROJEKTU

Zamki i pałace czesko-polskiego pogranicza

NAZWA PROGRAMU

INTERREG III Czechy-Polska

OKRES REALIZACJI

DLA KOGO?

turyści

FORMA WSPARCIA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

TYTUŁ PROJEKTU

Karkonosko-Izerski Sejmik Turystyczny

NAZWA PROGRAMU

Innowacje w gospodarce turystycznej jako kluczowy czynnik rozwoju przedsiębiorstw i regionu

OKRES REALIZACJI

2011r.-2020r.

DLA KOGO?

Dla przedstawicieli branży turystycznej

FORMA WSPARCIA

Śnieżka w Karkonoszach - zaśnieżony szczyt górski zimą
Intellectual property concept background.

TYTUŁ PROJEKTU

Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników

NAZWA PROGRAMU

VIII – Regionalne Kadry Gospodarki

OKRES REALIZACJI

01.11.2009 – 30.06.2011

DLA KOGO?

Dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników

FORMA WSPARCIA

TYTUŁ PROJEKTU

„Dokształcanie zawodowe bez granic ”

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy Polska-Saksonia 2007-2013

OKRES REALIZACJI

od 01.07.2012 do 30.06.2014

DLA KOGO?

Uczniowie szkół

FORMA WSPARCIA

Projekt stwarza warunki do elastyczności i mobilności jako baza do zatrudnienia transgranicznego.
Dokształcanie zawodowe baner