TYTUŁ PROJEKTU

„Nowe kompetencje, nowe perspektywy – kształcenie osób dorosłych w subregionie jeleniogórskim”

NAZWA PROGRAMU

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie, Typ 8.2 A Kształcenie osób dorosłych z wykorzystaniem BUR

OKRES REALIZACJI

01.03.2024 – 31.12.2026

DLA KOGO?

Uczestnikiem projektu może być osoba dorosła, która ukończyła 18 r.ż., która chce z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje/kompetencje lub przekwalifikować się ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zielonych i cyfrowej transformacji, w tym osoba będąca w trudnej sytuacji, tj. osoba bezrobotna, bierna zawodowo lub żyjąca w ubóstwie (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia12 marca 2004r.).

FORMA WSPARCIA

Nowe_kompetencje_
Aktywizacja_Dolnoslaskiego_Rynku_Pracy–IV_edycja

TYTUŁ PROJEKTU

„Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – IV edycja”

NAZWA PROGRAMU

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Działanie 7.4 Adaptacja do zmian na rynku pracy, Typ projektów 7.4 B Projekty w zakresie outplacementu.

OKRES REALIZACJI

01.03.2024 – 31.12.2026 

DLA KOGO?

Dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

FORMA WSPARCIA

TYTUŁ PROJEKTU

DOTACJE NA USŁUGI ROZWOJOWE DLA DOLNOŚLĄSKICH FIRM

NAZWA PROGRAMU

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027 (FEDS 2021–2027)

OKRES REALIZACJI

01.01.2024 – 31.12.2028

DLA KOGO?

Projekt jest skierowany do przedsiębiorców oraz ich pracowników z obszaru województwa dolnośląskiego. W projekcie planowane jest objęcie usługami rozwojowymi: 13801 osób pracujących (w tym 8281 kobiet) w 2896 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach; i min. 485 osób pracujących (w tym 291 kobiet) w 102 dużych przedsiębiorstwach.

FORMA WSPARCIA

  • Doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, poradnictwo w wyborze usług oraz wsparcie w zakresie korzystania z Bazy Usług Rozwojowych, uzupełniania dokumentów projektowych i obowiązków przedsiębiorcy, w tym pomoc w weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstwa i możliwości udzielenia wsparcia finansowego.
  • Dofinansowanie usług rozwojowych dla przedsiębiorcy/przedsiębiorstwa i jego pracowników – od 50% do 70% wartości danej usługi rozwojowej.

TYTUŁ PROJEKTU

Zielona Przyszłość Pogranicza

Grüne Zukunft des Grenzraumes

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2021-2027

OKRES REALIZACJI

01.01.2024-31.12.2026

DLA KOGO?

Grupą docelową projektu są organy władzy lokalnej, instytucje publiczne, państwowe i miejskie/ gminne, instytucje otoczenia biznesu i badawczo-rozwojowe działające na polsko-saksońskim pograniczu, oraz MŚP i studenci.

Die Zielgruppe des Projektes sind lokale Behörden, öffentliche, staatliche und kommunale Einrichtungen, geschäftsbegleitende Institutionen, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, die im polnisch-sächsischen Grenzgebiet tätig sind, sowie KMU und Studenten.

FORMA WSPARCIA

Wydarzenia informacyjno-kooperacyjne

TYTUŁ PROJEKTU

„Seniorzy- ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu”

NAZWA PROGRAMU

Program Interreg Polska-Saksonia 2021-2027

OKRES REALIZACJI

01.11.2023r.- 31.10.2026r.

DLA KOGO?

  • Seniorzy i seniorki z Saksonii i Polski, którzy są zainteresowani zrównoważonym i kulturowym rozwojem polsko-niemieckiego obszaru powiązań.
  • Instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa z obszaru kultury, zdrowia, ochrony środowiska i przyrody, rzemiosła, które wspólnie z seniorami/ seniorkami wnoszą wkład w zrównoważony rozwój regionu.

 

FORMA WSPARCIA

TYTUŁ PROJEKTU

SEKTOR INNOWACJI

NAZWA PROGRAMU

Sektor Innowacji

OKRES REALIZACJI

od 2022

DLA KOGO?

Innowatorzy –przedsiębiorcy, naukowcy, studenci.

FORMA WSPARCIA

Giełda innowacji, Weryfikator innowacji, Baza wiedzy innowator