TYTUŁ PROJEKTU

SEKTOR INNOWACJI

NAZWA PROGRAMU

Sektor Innowacji

OKRES REALIZACJI

od 2022

DLA KOGO?

Innowatorzy –przedsiębiorcy, naukowcy, studenci.

FORMA WSPARCIA

Giełda innowacji, Weryfikator innowacji, Baza wiedzy innowator
Blizej_tradycji_Blizej_siebie

TYTUŁ PROJEKTU

„Bliżej tradycji, bliżej siebie”

NAZWA PROGRAMU

Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.05.2022 – 31.10.2023

DLA KOGO?

Ze względu na charakter działania grupa docelowa jest bardzo szeroka. Stanowią ją turyści odwiedzający region, rodziny z dziećmi, seniorzy, szkoły, mieszkańcy regionu, podmioty działające w branży turystycznej, w gastronomii, osoby zajmujące się produkcją tradycyjnej, regionalnej żywności oraz producenci i rzemieślnicy, aktywni turyści szukający ciekawych, nowych atrakcji z możliwością uczestniczenia w warsztatach rękodzielniczych, ale również wycieczki szkolne szukające inspiracji związanych z poznawaniem tradycji i życia mieszkańców regionu. Odbiorcy projektu, którzy u tradycyjnych rzemieślników będą mieli możliwość zobaczyć i spróbować procesu produkcji rzemieślniczej, skosztować, i zakupić regionalne wyroby.

FORMA WSPARCIA

Organizacja: Polsko-Czeskich Festiwali Smaków, Wystaw Produktów regionalnych, spotkań i wycieczek dla pracowników z sektora turystyki,  stworzenie oraz prezentacja i promocja atrakcji turystyczno- kulinarno- rękodzielniczych z „Dziennik odkrywcy pogranicza”

TYTUŁ PROJEKTU

„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”

NAZWA PROGRAMU

Program „Rozwój Lokalny”, finansowany w ramach III Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021

OKRES REALIZACJI

01.01.2022 – 30.04.2024

DLA KOGO?

Dla młodych ludzi w wieku 15-29 lat, którzy chcą wziąć udział w edukacji zawodowej lub praktykach/stażach w lokalnych przedsiębiorstwach.
Dla osób chcących założyć działalność gospodarczą oraz podmiotów gospodarczych.
Dla osób w wieku przedemerytalnych, którzy chcą się dokształcić i/lub zmienić kwalifikację.

FORMA WSPARCIA

Doradztwo zawodowe w szkołach
Targi zawodów – cykl spotkań uczniów z przedsiębiorcami
Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz z zakresu przedsiębiorczości dla podmiotów gospodarczych
Szkolenia dla osób w wieku przedemerytalnym umożliwiające dokształcenie lub zmianę kwalifikacji oraz kursy komputerowe dla seniorów
baner_Punkty_750x500px_wersja1

TYTUŁ PROJEKTU

„Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim”

NAZWA PROGRAMU

Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.09.2021r. do 31.08.2023r.

DLA KOGO?

-podmioty gospodarcze, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
-pracownicy transgraniczny
-mieszkańcy wspólnego regionu i odwiedzający region
-organizacje pozarządowe i samorząd terytorialny

FORMA WSPARCIA

TYTUŁ PROJEKTU

„Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska”

NAZWA PROGRAMU

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

OKRES REALIZACJI

01.06.2021 – 30.06.2023

DLA KOGO?

Osoby zamieszkałe lub uczące się na obszarze województwa dolnośląskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy;
 • są osobami w wieku 18-29 lat,
 • utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r.

 

FORMA WSPARCIA

Przedmiotem wsparcia będzie szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie finansowe.
przedsiebiorczosc_droga_do_aktywizacji_zawodowej
8.5_baner__

TYTUŁ PROJEKTU

„Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – III edycja”

NAZWA PROGRAMU

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 8.5 – Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.

OKRES REALIZACJI

04.2021- 06.2023

DLA KOGO?

Dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

FORMA WSPARCIA

Doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, studia podyplomowe, wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, staże zawodowe, dodatek relokacyjny, poradnictwo psychologiczne.

TYTUŁ PROJEKTU

„FUNDUSZ DOTACYJNY – SILESIA”

NAZWA PROGRAMU

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

OKRES REALIZACJI

01.04.2021 – 30.06.2023

DLA KOGO?

Projekt jest skierowany do osób w wieku od 30 roku życia mieszkających w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

FORMA WSPARCIA

Przedmiotem wsparcia będzie doradztwo zawodowe i szkolenie oraz wsparcie finansowe.
silesia_
wyzwania_gastronomii.._

TYTUŁ PROJEKTU

„Wyzwania gastronomii na polsko-czeskim pograniczu.”

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG V-A  Republika Czeska-Polska 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.10.2020- 31.10.2022

DLA KOGO?

Grupę docelową stanowią nauczyciele i uczniowie szkół ponadpodstawowych, pracodawcy i ich organizacje, instytucje rynku pracy i kształcenia ustawicznego.

FORMA WSPARCIA

Popularyzacja kształcenia zawodowego:
– warsztaty zawodowe dla młodzieży,
– nauka języka,
– zostanie wydany  czesko-polski słownik związany z zawodem kucharza,
– spotkania grup ekspertów,
– opracowaniu wspólnych programów szkoleniowych szkolnictwa zawodowego,
– opracowanie polsko-czeskiego podręcznika dotyczącego wykorzystania absolwentów kierunków gastronomicznych na transgranicznym rynku pracy.

TYTUŁ PROJEKTU

„EnergyTransPolSax – wspólne odkrywanie nowych trendów w gospodarce energetycznej”

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.10.2020 – 30.06.2022

DLA KOGO?

Przedsiębiorstwa (produkcyjne, usługodawcy, MMŚP) oraz organizacje sieciowe, placówki transferowe, jednostki wsparcia biznesu, multiplikatorzy i politycy na i poza obszarem wsparcia, jak również studenci kierunków technicznych jako potencjalni pracobiorcy.

FORMA WSPARCIA

Wizyta studyjna w Saksonii, bezpłatna konferencja informacyjno-kooperacyjna, rozszerzenie Atlasu kompetencji gospodarczych polsko-saksońskiego pogranicza).
EnergyTransPolSax
small

TYTUŁ PROJEKTU

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej

NAZWA PROGRAMU

Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.01.2020-31.12.2021

DLA KOGO?

O grant mogą ubiegać się osoby fizyczne będące:

 • właścicielem domów jednorodzinnych;
 • właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych;
 • najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu).

zwanymi dalej Grantobiorcami, w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do ograniczenia wysokiej emisji CO2 i innych zanieczyszczeń.

Grantobiorcą może być także wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa oraz TBS.

Grantobiorca musi posiadać uregulowany stan prawny nieruchomości, na której przeprowadzone zostanie przedsięwzięcie, w szczególności prawa własności czy przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.

FORMA WSPARCIA

Typy projektów – w ramach Projektu grantowego, granty można otrzymać na:

 1. Element obowiązkowy: modernizację systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła: na podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub instalację kotłów spalających biomasę, lub ewentualnie paliwa gazowe (wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe i olejowe, nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe i olejowe na kotły węglowe i olejowe); wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła jest elementem obowiązkowym;
 2. Elementy dodatkowe możliwe do sfinansowania pod warunkiem wymiany wysokoemisyjnego źródła ciepła:
 • wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego pozostające w związku przyczynowo – skutkowym ze zmianą źródła ciepła, np. wymiana wysokotemperaturowej instalacji ogrzewania na niskotemperaturową;
 • dopuszcza się również zastosowanie ogrzewania elektrycznego (kable / maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE – mikroinstalacja[1] o odpowiedniej mocy może zostać zrealizowana w ramach projektu (można również wykorzystać już istniejącą instalację); nie dopuszcza się źródeł elektrycznych zasilanych z sieci elektrycznej (za wyjątkiem „odbierania” z sieci nadwyżki, np. uzyskanej w miesiącach letnich);
 • wsparcie może dotyczyć również systemów monitoringu i zarządzania energią (termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, gotowe systemy, urządzenia pomiarowe itp.) mające na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez dostosowanie mocy urządzeń do chwilowego zapotrzebowania;
 • inwestycje mogą być uzupełnione poprzez instalacje OZE (np. na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaiki) – w przypadku instalacji do produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaicznej czy wykorzystującej siłę wiatru, dopuszcza się mikroinstalacje[2], których moc powinna być obliczona na zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną w budynku, w którym modernizowane jest źródło ciepła na podstawie średniorocznego zużycia za poprzedni rok i uwzględniającego oszczędności uzyskane w wyniku realizacji projektu; dopuszcza się oddawanie („akumulację”) do sieci energetycznej okresowych nadwyżek; w przypadku montażu ogrzewania elektrycznego można uwzględnić dodatkowe zapotrzebowanie podczas wyliczania mocy instalacji; instalacje OZE są fakultatywne.

[1] w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii

[2] w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii

TYTUŁ PROJEKTU

„Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników – EDYCJA II”

NAZWA PROGRAMU

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020
Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”

 

OKRES REALIZACJI

01.08.2019 – 30.04.2022

DLA KOGO?

Dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników wykonujących pracę na terenie Dolnego Śląska.

FORMA WSPARCIA

Doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych.
Dofinansowanie usług rozwojowych (szkolenia i doradztwo) dla MMŚP do 25 000,00zł.
Usługi rozwojowe II Edycja
Peacefulness

TYTUŁ PROJEKTU

Aktywni seniorzy! Transgraniczny marketing oferty instytucji kultury, turystyki, edukacji i opieki zdrowotnej w polsko-saksońskim regionie przygranicznym poprzez wolontariat.

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.07.2019r.- 31.12.2022r.

DLA KOGO?

Seniorzy 55+

FORMA WSPARCIA

Przeprowadzenie cyklu warsztatów, wyjazdy studyjne, nauka języka

TYTUŁ PROJEKTU

„Wykształcenie nie zna granic”

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.01.2019-30.06.2022 (42 miesiące)

DLA KOGO?

Dla pracowników sektora non-profit, menadżerów miast i gmin, pracowników informacji turystycznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych itp.

FORMA WSPARCIA

Tworzenie sieci kooperacji i podnoszenie kwalifikacji, E-learning, Zajęcia praktyczne, Warsztaty
„Wykształcenie nie zna granic”