Nazwa programu

Program Interreg Polska-Saksonia 2021-2027

Okres realizacji

01.01.2024 – 31.12.2026

Wartość projektu

1 153 984,38 Euro

Beneficjent wiodący

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Partnerzy projektu

Technologie- und Gründerzentrum Bautzen Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Hochschule Zittau/Görlitz

CELE PROJEKTU

Celem projektu „Zielona Przyszłość Pogranicza” jest wykorzystanie szans i możliwości wynikających ze zmian strukturalnych w zakresie transformacji energetycznej do pogłębienia współpracy transgranicznej na polsko-niemieckim pograniczu.

Ziel des Projektes „Grüne Zukunft des Grenzraumes “ ist es, die Chancen und Möglichkeiten, die sich aus dem Strukturwandel im Bereich der Energiewende ergeben, für die Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im deutsch-polnischen Grenzraum zu nutzen.

OPIS PROJEKTU

Projekt koncentruje się na współpracy transgranicznej na polsko-saksońskim pograniczu w obliczu przystosowania do zachodzących zmian strukturalnych w zakresie transformacji energetycznej. Działania projektu umożliwią nawiązanie kontaktów biznesowych na pograniczu oraz na informowanie o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Innowacyjnym rozwiązaniem będzie organizacja transgranicznego hackathonu.

Das Projekt konzentriert sich auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im polnisch-sächsischen Grenzraum angesichts des laufenden Strukturwandels im Bereich der Energiewende. Die Projektmaßnahmen werden ermöglichen die Geschäftskontakte im Grenzraum zu knüpfen und Informationen über die aktuelle sozioökonomische Situation zu liefern. Eine innovative Lösung wird die Organisation eines grenzüberschreitenden Hackathons sein.

Planowane działania w projekcie:

  • Badanie skupiające się na transgranicznych potrzebach w zakresie zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej saksońskich i polskich przedsiębiorstw.
  • Transgraniczne wydarzenia informacyjno-kooperacyjne – po saksońskiej stronie obszaru wsparcia: Wschodniosaksońskie Dni Budowy Maszyn (2 edycje), Forum Energetyczne, Konferencja Przemysłu Tworzyw Sztucznych i Budownictwa Lekkiego (2 edycje), oraz po stronie polskiej: Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm (3 edycje).
  • Transgraniczny hackathon.
  • Studie zum grenzüberschreitenden Nachhaltigkeits- und Energieeffizienzbedarf von sächsischen und polnischen Unternehmen.
  • Grenzüberschreitende Informations- und Kooperationsveranstaltungen (auf sächsischer Seite des Fördergebiets):Ostsächsische Maschinenbautage  (2 Auflagen ), Energieforum, Kunststoff- und Leichtbautagung (2  Auflagen), und auf polnischer Seite: Polnisch-Deutsch-Tschechisches Kooperationsforum für Unternehmen (3 Auflagen).
  • Grenzüberschreitender Hackathon.

DLA KOGO

Grupą docelową projektu są organy władzy lokalnej, instytucje publiczne, państwowe i miejskie/ gminne, instytucje otoczenia biznesu i badawczo-rozwojowe działające na polsko-saksońskim pograniczu, oraz MŚP i studenci.

Die Zielgruppe des Projektes sind lokale Behörden, öffentliche, staatliche und kommunale Einrichtungen, geschäftsbegleitende Institutionen, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, die im polnisch-sächsischen Grenzgebiet tätig sind, sowie KMU und Studenten.

PLIKI DO POBRANIA

Kontakt

Koordynator projektu | +48 75 75 27 502