Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze informuje, iż w związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem w celu usprawnienia i udogodnienia Przedsiębiorcom rozliczenia usług rozwojowych realizowanych w ramach Projektu  „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”,  istnieje możliwość wysłania dokumentów rozliczeniowych w postaci skanów podpisanych za zgodność z oryginałem na dedykowany projektowi adres mailowy tj. biuro@karr.pl na poniższych warunkach:

1/ ww. dokumenty muszą zostać wysłane z adresu mailowego wskazanego w Formularzu zgłoszeniowym lub z imiennego maila osoby wskazanej do reprezentacji przedsiębiorcy w  dokumencie rejestrowym,

2/ ww. dokumenty, które zostaną przesłane w formie elektronicznej będą również wymagane (w późniejszym terminie) w formie papierowej – celem przeprowadzenia ewentualnej dodatkowej weryfikacji dokumentów i ich zgodności ze stanem faktycznym.

3/ w tytule wiadomości  proszę wskazać numer umowy o przyznaniu wsparcia.

Niniejszy komunikat obowiązuje do odwołania.