Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach spędzili 5 dni w ośrodku kształcenia zawodowego w Bautzen. Tam podzieleni na kilkuosobowe grupy, mieli warsztaty z gastronomii, obróbki drewna, malowania oraz techniki budowlanej. Wyjazd był również doskonałą okazją do sprawdzenia znajomości języka niemieckiego w praktyce.

W lipcu 2019 roku wystartował projekt „Nowe kompetencje orientacji zawodowej PL-SAX”.  KARR S.A. wspólnie z partnerem projektu Bau Bildung Sachsen e.V. nawiązał współpracę ze szkołami z powiatu jeleniogórskiego w zakresie wzbogacenia oferty kształcenia i promocji orientacji zawodowej w szkołach podstawowych.

Za nami drugi wyjazd, tym razem szkoły z Mysłakowic (25-29.11.2019). Uczniowie przed wyjazdem uczyli się języka niemieckiego oraz mieli zajęcia z doradcą zawodowym.

W ramach zajęć z doradcą uzyskali wiedzę na temat szkolnictwa branżowego w Polsce po reformie edukacji oraz szkolnictwa zawodowego w Niemczech. Dowiedzieli się również, jak wygląda transgraniczny rynek pracy i w jakich zawodach najczęściej pracodawcy poszukują pracowników. Zajęcia były również okazją do tego by uświadomić uczniom, jak wykorzystywać swój potencjał oraz zainteresowania zawodowe przy wyborze ścieżki rozwoju zawodowego. W ramach zajęć doradca zawodowy razem z uczniami przedyskutował kwestie wyboru dalszego kształcenia z uwzględnieniem indywidualnych cech i predyspozycji zawodowych oraz aktualnych trendów na rynku pracy.

Następnym etapem był wyjazd do ośrodka kształcenia zawodowego w Bautzen gdzie podzieleni na kilkuosobowe grupy, każdego dnia poznawali od strony praktycznej zawody w następujących branżach: gastronomia, obróbka drewna, malowanie oraz technika budowlana.

Uczestnicy mają możliwość praktycznego poznania zawodów, zdobycia nowych umiejętności, poprawienia znajomości języka niemieckiego. Wyjazd daje okazję zweryfikowania, czy w przyszłości chcieliby podjąć edukację w danym zawodzie.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

 

Neue Berufsorientierungskompetenzen im polnisch-sächsischen Grenzraum

Die Schüler der Grundschule in Mysłakowice verbrachten 5 Tage im Berufsbildungszentrum in Bautzen. Dort, aufgeteilt in Gruppen von mehreren Personen, hatten sie Workshops in den Bereichen Gastronomie, Holzbearbeitung, Farbe und Bautechnik. Die Reise war auch eine ausgezeichnete Gelegenheit, die Kenntnisse der deutschen Sprache in der Praxis zu testen.

Im Juli 2019 startete das Projekt „Neue Berufsorientierungskompetenzen PL-SAX”. Die KARR S.A., gemeinsam mit dem Projektpartner Bau Bildung Sachsen e.V., hat eine Kooperation mit Schulen im Landkreis Jelenia Góra angebahnt, um das Bildungsangebot zu bereichern und die berufliche Orientierung in den Grundschulen zu fördern.

Hinter uns liegt die zweite Reise, diesmal war es die Schule aus Mysłakowce (25-29.11.2019). Vor der Reise haben die Schüler Deutsch gelernt und hatten einen Termin mit dem Berufsberater.

Im Rahmen des Termins mit dem Berufsberater erwarben sie das Wissen über berufliche Bildung in Polen nach der Bildungsreform sowie über die Berufsausbildung in Deutschland. Sie haben auch erfahren, wie der grenzüberschreitende Arbeitsmarkt aussieht und in welchen Berufen die Arbeitgeber am häufigsten nach Arbeitnehmern suchen. Der Unterricht war auch eine Gelegenheit, die Schüler darauf hinzuweisen, wie sie ihr Potenzial und ihre beruflichen Interessen bei der Wahl des Karriereweges nutzen können. Während des Unterrichts diskutierten der Berufsberater und die Schülerinnen und Schüler die Wahl der Weiterbildung unter Berücksichtigung der individuellen Eigenschaften und beruflichen Prädispositionen sowie der aktuellen Trends auf dem Arbeitsmarkt.

In der nächsten Phase fuhren die Schüler zum Berufsbildungszentrum in Bautzen, wo sie jeden Tag die Berufe in folgenden Branchen praktisch kennenlernen konnten: Gaststättengewerbe, Holzbearbeitung, Farbe, Bautechnik.

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, die Berufe in der Praxis kennenzulernen, neue Fähigkeiten zu erwerben und ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Die Workshops bieten die Möglichkeit, zu überprüfen, ob sie in Zukunft eine Ausbildung in dem bestimmten Beruf aufnehmen möchten.

Das Projekt ist durch die Europäische Union aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020 mitfinanziert.