FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

W dniu 30.12.2020 roku została zawarta Umowa pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A, której celem jest powierzenie i zarządzanie środkami funduszu pożyczkowego w ramach „Funduszu Dostępności”.

CEL FUNDUSZU

Udzielenie wsparcia na działania w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy w budynkach w zakresie dostosowania budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób mających trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności poprzez instalację wind (dźwigów osobowych) oraz innych udogodnień zgodnie z Zasadami Naboru oraz Regulaminem dla pożyczek udzielanych przez KARR S.A. w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
 • podmioty w ramach administracji rządowej, m.in. państwowe osoby prawne, w tym jednostki od nich zależne
 • spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od jednostek samorządu terytorialnego
 • inne niewymienione powyżej jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki
 • instytucje kultury
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • towarzystwa budownictwa społecznego
 • osoby fizyczne posiadające Budynki mieszkalnictwa wielorodzinnego
 • społeczne inicjatywy mieszkaniowe
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli prowadzą statutową działalność ukierunkowaną na wsparcie osób o szczególnych potrzebach, w szczególności osób z niepełnosprawnościami lub osób starszych.
MAKSYMALNA KWOTA

Kwota do 2 000 000,00 zł

PARAMETRY POŻYCZKI
 • brak wymogu wkładu własnego
 • preferencyjne oprocentowanie – od 0,15 proc. w skali roku  w całym okresie kredytowania (oprocentowanie może być wyższe w przypadku wykorzystania przez pożyczkobiorcę limitów pomocy publicznej w tym de minimis)
 • długi okres spłatydo 20 lat
 • możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału pożyczki – do 6 miesięcy od zakończenia realizacji przedsięwzięcia
 • możliwość skorzystania z umorzenia do 40 proc. kapitału pożyczki po spełnieniu określonych warunków
 • brak opłat i prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek
 • finansowanie może być połączone z dotacją ze środków PFRON,
 • warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku wraz z pozostałą dokumentacją.

ZABEZPIECZENIE

Obligatoryjnie – weksel własny in blanco wystawiony przez Podmiot Uprawniony oraz inne ustalone formy zabezpieczenia

OBSZAR

Obszar, na który kierowane jest wsparcie w ramach Funduszu Dostępności obejmuje województwa:

 • zachodniopomorskie
 • pomorskie
 • wielkopolskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubuskie
 • dolnośląskie
Kontakt

Fundusz pożyczkowy | tel. 75 75 27 511,  -501, -521, -509

Godziny Pracy: 7.30-15.30

Pliki do pobrania

Wniosek i załączniki:

Wniosek o udzielenie pożyczki
zał. nr 1 – Klauzula informacyjna
zał. nr 1a-Plan finansowy pełna księgowość
zał. nr 1b-Plan finansowy uproszczona księgowość
zał. nr 2-Zestawienie prognozowanych przepływów pieniężnych
zał. nr 3-Oświadczenie o prawie do dysp. nieruchomością
zał. nr 4-Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
zał. nr 5-Oświadczenie dot. kryterium społecznego
zał. nr 6-Oświadczenie o limicie środków na wymianę lub modernizację dźwigów osobowych
Upoważnienie BIG Konsument
Upoważnienie BIG Przedsiębiorca
Formularz pomoc de minimis
Formularz pomoc publiczna
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
Lista kontrolna podstawowych dokumentów składanych do Wniosku

Dodatkowe dokumenty dla Wspólnoty Mieszkaniowej:
Sprawozdanie finansowe struktura należności
Wzór Uchwały WM na zaciągnięcie pożyczki Funduszu Dostępności
Załącznik do pkt 20 Spisu Oświadczenie Klienta

Dodatkowe dokumenty dla TBS:
Należności i przychody z tytułu czynszu TBS
Oświadczenie klienta nt. obow. stawek czynszu SM i TBS
Zestawienie dodatkowych informacji do bilansu i rachunku zysków i strat TBS
Zestaw dodatkowych informacji TBS

Dodatkowe dokumenty dla Spółdzielni Mieszkaniowej:
Informacje o należnościach i przychodach z tytułu opłat SM
Oświadczenie klienta nt. obow. stawek czynszu SM i TBS
Zestawienie dodatkowych informacji do bilansu i rachunku zysków i strat SM

Pozostałe dokumenty:

Regulamin udzielania pożyczek z FD
zał. nr 1 do Regulaminu – Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020
zał. nr 2 do Regulaminu – Zasady naboru wniosków
Informacje dotyczące sterowania windami, dokument pomocniczy dla podmiotów ubiegających się o pożyczki z Funduszu Dostępności
Kryterium Terytorialne od 25.10.2022r.
Audyt dostępności wzór*
Wytyczne sporządzania Audytu dostępności*
*Wytyczne sporządzania i wzór mają charakter informacyjny – uwzględniają zalecany zakres Audytu Dostępności (zawartość Audytu Dostępności powinna być dostosowana do konkretnej inwestycji)